Ramazan Duası

By | 19 Mayıs 2015

ramazan-duasi   Bismillâhirrahmânirrahıym.

Allâhümme innî es’elüke bismikel hüsnâ. Yâ Allâh, fa’lem ennehû lâ ilahe i İla İlâh* Yâ Rahmân, errahmânü allemel Kur’ân* Yâ Rahıym, ve kânellâhü Ğafûrar Rahıymâ* Yâ Mâ¬lik, mâliki yevmid dîn* Yâ Kuddûs, el Melikü kuddûsüs Selâm* Yâ Müteâl, fe teâlellâhül melikül hakk* Yâ Selâm, vâllahü yed’û ilâ dâris selâm* Yâ Mü’min, el Mü’minül Müheyminüll Aziyz* Yâ Aziyz, ve kânellâhü Aziyzen Hakiymâ* Yâ Cebbâr, el Cebbârul Mütekebbir* Yâ Hâlık, fe tebârakellâhü ahsenül hâlıkıyn* Yâ Musavvir, hüvellezî yüsavviruküm fil erhâm* Yâ Bâriü, Bâriül Musavvir* Yâ Evvel, hüvel Evvelâ vel Âhiru vez Zâhiru vel Bâtın* Yâ Şekûr, in ne Rabbenâ le Ğafûrun Şekûr* Yâ Vedûd, ve hüvel ĞafûrulVedûd* Yâ Zâhir, vez Zâhiru vel Bâtın* Yâ Kâim, kâimen bil kıstı lâ ilâ he illâ hû* Yâ Hayy, Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm* Yâ Aliym, ve hüves semîul aliym* Yâ Basıyr, innellâhe basıyrun bil ıbâd* Yâ Haliym, innehû le aliymün haliym* Yâ Hakiym, ve kânellâhü aziyzen hakiymâ* Yâ Keriym, innellâhe le Ğaniyyün Keriym* Yâ Kâdir, kul hüvel kâdiru alâ en yeb’ase* Yâ Muktedir, inde meliykin muktedir* Yâ Bâıs, innellâhe yeb’asü men fil kubûr* Yâ Râzık, vallâhü hayrürrazıkıyn* Ya Varis, ve lıllahı mıyrasus semavatı
vel erdi* Yâ Kaviyy, innellâhe le kaviyyün aziyz* Yâ Şehiyd, innellâhe alâ külli şey’in şehiyd* Yâ Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıyd* Yâ Razzâk, vallâhü yerzüku men yeşâ* Yâ Tevvâb, innellâhe kâne tevvâber rahıymâ* Yâ Vehhâb, inneke entel vehhâb* Yâ Celiyi, zül celâli vel ikrâm* Yâ Cemiyi, fasbir sabran cemiylâ* Yâ Vekiyl, ve kefâ billâhi vekiylâ* Yâ Kâfi, ve kefallâhül mü’miniynel kıtâl* Yâ Veliyy, ve hüvel veliyyül hamiyd* Yâ Rabbi, fe tebârekallâhü rabbül âlemiyn* Yâ Ganiyy, vallâhül ganiyyü ve entümül fukarâ* Yâ Şâkiru, innellâhe şâkirun aliym* Yâ Hallâk, ve hüvel hallâkul aliym* Yâ Muhsin, vallâhü yühıbbül muhsiniyn* Yâ Kadiyr, vallâhü alâ külli şey’in
kadiyr* Yä Müfaddil, vallähü zül fadlil aziym* Yä Mütimm, ve yütimmü m’metehü aleyk* Yä Müizz, tüizzü men te$äü ve tüzillü men te§ä’* Yä Refiy’u, refiud deracäti zül ar§* Yä $efiu, men zellezi yetfeu indeh* Yä Kebiyr, innellähe käne aliyyen kebiyrä* Yä Hakk, fe teälellähül melikül hakk* Yä Berru, innehu hüvel berrür rahiym* Yä Vitr, ve§ §ef’i vel vetr* Yä Gaffär, innehu käne Gaffärä* Yä Gäfir, ve ente hayrül gäfiriyn* Yä Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd* Yä Mennän, beiillähü yemünnü aleyküm* Yä Bäkiy, ve yebkä vechü rabbike zül celäli vel ikräm* Yä Vähid, kul hüvellähü ehad* Yä Metiyn, innellähe, hüver razzäku zül kuvvetil metiyn* Yä Hädi, innellähe yehdf mey ye§ä’* Yä Bediu, bediy’us semäväti vel erdi* Yä Aliym, älimül gay bi ve$ §ehädeh* Yä Fettäh, ve hüvel fettähul aliym* Yä Mühiyt, vallähü bi mä ta’melune mühiyt* Yä Kädiy, vallähü yakdiy bil hakk* Yä Samed, Allähüs samed* Yä Hasib, ve känellähü alä külli §ey’in hasiba* Yä Nasiyr, ni’mel mevlä ve ni’men nasiyr* Yä Väsiu, ve känellähü väsian hakiymä* Yä Kähiru, ve hüvel kähiru fevka ibädih* Yä kebiyr; kebiyrul müteäl* Yä men leyse lehü veledün, lern yelid ve lern yüled ve lern yekün lehü küfüven ehad* Yä men leyse ke mislihi §ey’ün ve hüves semful basiyru ni’mel mevlä ve ni’men nasiyr* Ve lä havle ve lä kuvvete illä bi llä hiI aliyyil aziym*
Manası:
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile*
Ey Rabbim! Yüce Esma-i Hüsna’n hürmetine Senden istiyorum* Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur* Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan Şensin* Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim!* Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Mâlik, güven veren ve yüce olan Rabbim!* Melik, Hak ve Selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir* Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır* Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim* Ey Aziz ve Hakim Rabbim!* Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak Sana aittir* Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan var etmek ancak Sana aittir* Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren Şensin* Zat’ına karşı söylenen sözlerden beri olan, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden Şensin* Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim!* Ey her şeyi ayakta tutan, mutlak adaletin sahibi, Zâtından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim!*Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah

yoktur* Hay ve Kayyum olan Rabbim * Ey ilmiyle her şeyi kuşatan! Sen her şeyi bilen ve işitensin!* Ey her şeyi gören, mutlak surette kulların her haline nigahban olan Rabbim!* Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan Rabbim! Çünkü Sen ilminle her şeyi bilir ve sabrınla bir müddet mühlet verirsin* Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak Şendedir* Ey her şeye gücü yeten, öldükten sonra diriltmeye ancak Sen muktedirsin* Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rabbin katında bulunacaklardır* Ey ölenleri dirilten! Kabirde çürüyerek toprak olanları da Sen dirilteceksin* Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren Şensin* Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Şensin* Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz Şensin * Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen Şensin* Ey yoktan var eden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren Şensin* Ey tevbeleri, yakarmaları kabul eden Rabbim ! Karşılıksız veren ancak Şensin* Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi Şensin* Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle* Ey her şeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak Sen bize kâfisin* Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak Sen kefilsin * Ey bakıp gözeten
Allah’ım! Savaşta mü’mirıleri gözetip muvaffak kılan Şensin* Ey dost olanların dostu Rabbim! Övülmeye layık tek dost Şensin* Ey her şeyi terbiye eden! Âlemleri terbiye eden ancak Şensin* Ey Ganiyi Zengin olan ancak Şensin! Başkası Senin zenginliğin karşısında fakirdir* Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah’ım! Yoktan var eden ve bilen Şensin* Ey hâzinelerinden ihsan eden Allah’ım! Sen, Senin için ihsanda bulunan kullarını seversin* Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan Şensin* Ey her şeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren Şensin* Ey Yücelten! Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan Şensin* Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, Arş’ın sahibi Şensin. Şefaat edenler ancak Senin izninle şefaat edeceklerdir* Ey en büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan Şensin!* Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatm gerçek hakkını veren Melik Şensin* Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan Şensin* Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden Şensin* Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı Şensin* Ey hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir* Ey ihsan edici Allah’ım! Gerçek ihsanın sahibi Şensin* Ey Bâki olan Allah’ım! Senden başka her şey fâni, yalnız Sen Bâki’sin. Celal ve ikram sahibi Şensin * Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak Şensin* Ey güçlü olan Allah’ımı Güçlü olan, rızık veren ancak Şensin* Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek Şensin* Ey en güzel yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan Şensin* Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen âlemleri bilen Şensin* Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı açan, fetihleri veren ve bilen Şensin* Ey her şeyi kudreti ile ihata eden Allah’ım! Kullarının yaptıklarını kudretin ile ihata eden Şensin* Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adaletli hükmü veren Şensin* Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin muhtaç olduğunu veren Şensin* Ey herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek olan Şensin* Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlâ’sın* Ey kâinatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey Senin kudret elindedir* Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de Senin kudret elindedir* Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük Şensin* Ey Zâtı ile kâim olan Rabbim! Doğurmamış, doğurulmamış Allah’ım! Senin eşin ve bir benzerin yoktur* Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vâkıfsın. Sen ne güzel bir Mevlâ ve ne güzel bir yardımcısın* Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak Senin yardımınla mümkündür.