Peygamberimizin Hz. Meymûne (r.anh) İle Evliliği

By | 6 Mayıs 2015

peygamberimizin-hz-meymune-r-anh-ile-evliligi   Meymûne bint el-Hâris b. Hazn b. Buhayr b. Mihzem b. Ruveybe b Abdillah b. Hilal b. Asım b. Sa’saa.
Annesi ise, Hind bint Avf b. Zülıeyr b. el-Haris b. Hımâta b. Cürş’tür.
Meymûne, Peygamber (sav)’in evlendiği son kadındır. Bu evlilik Safiyye (r.anh) ile evliliğinden sonra hicretin yedinci yılında olmuştur.
Cahiliye döneminde Mes’ud b. Anır b. Umeyr es-Sakafî ile evlenmiş, sonra da boşanmıştır. İslâm döneminde de Ebu Rühm b. Abdiluzza b. Ebî Kays ile evlenmiş, fakat bu kocası da vefat etmiştir.
Kocasının vefatından sonra Meymûne’nin durumu Hz. Şevde (r.anh) ile Ümmü Seleme (r.anh)’nin durumuna benziyordu. Buna ilaveten hem Haşimoğullarıyla hem de Mahzumoğullarıyla akrabaydı. Peygamber (sav) Meymûne (r.anh) ile evlenmekle aşiretler arası akrabalığı gerçekleştirecek ve onları İslama ısındıracaktı.
Bütün bunları bir tarafa bıraksak bile Resûlullah (sav) sünnetinin yayılmasını hedef edinmişti ve bu ilmin anlaşılması ve başkalarına tebliğ edilmesi birçok karısının olmasını gerekli kılıyordu.
Bu, yalnız Meymûne (r.anh) için değil, evlendiği diğer kadınlar için de geçerli bir husustur. Nitekim hanımlarından her biri, duyduğu hadisleri ve anladıkları ilmi başkalarına tebliğ görevim yerine getirmiştir.Hadis kitaplarını inceleyenler bu hususu açıkça görür.
Bir rivayete göre Hz. Meymûne (r.anh), kendisini Peygamber (sav)’e hibe (hizmetine vakf) etmiştir. Bu rivayet doğru ise, Meymûne (r.anh), kendilerini Peygamber (sav)’in hizmetine vakfedenler arasında Peygamber (sav)’in evlendiği tek kadındır. İbni Kesîr’in de. belirttiği gibi kendilerim bu şekilde vakfedenler birkaç tane idi.
İbni Hacer’in tercihine göre, hicretin altmışıncı yılında Mekke ile Medine arasında Şeref denilen Rasûlullah (sav)’m kendisiyle evlendiği yerde vefat etmiştir.
Kendilerini hibe edenlerle evlenmek sadece Peygamber (sav) için caizdir.
Hz. Peygamber (sav)’in, müminlerin analarının her biriyle evlenmesindeki yüce hikmetleri sıralamaya çalıştık. Gördüğümüz gibi bunların hepsi siyaset, din, ilim, kardeşlik ve üstün İnsanî ilişkiler açısından mutlaka gerçekleştirilmeleri gereken en önemli hususlarla ilgilidir.
Bu hikmet, bizatihi art niyetlilerin şüphe ve saldırılarım, cahillerin te’villerini yerle bir etmeğe yeterlidir.
Peygamber (sav), evliliklerinde yüce bir hedef peşinde olduğu gibi, eşleri arasında adil davranma konusunda da önderdir.
O’nun (sav) evliliklerinden bahsederken üzerinde duracağımız üçüncü nokta ise, eşleri arasında adaleti sağlamasıyla ilgilidir.