Nefsin Sıfatları Nelerdir?

By | 21 Haziran 2015

nefsin-sifatlari-nelerdir 1) NEFS-Î-EMMÂRE : Kâfirlerin ve fâsıkların nefsleri
2) NEFS-Î-LEVVÂME : Günahlarına nâdim olan müminlerin nefsleri
3) NEFS-Î-MÜLHÎME :  Âlimlerin nefsleri
4) NEFS-Î-MUTMA’INNE :  İlmi ile âmil olanların, ihlâs ile yapanların nefsleri
5) NEFS-Î-RÂDİYYE :  Veliyullah’m nefsleri
6) NEFS-Î-MERDİYYE :  Ârif-i billâhlarm nefsleri
7) NEFS-I-SÂFİYYE : Enbiyâ-i kiram ve Rüsül-i zevil-ihtiramın nefsleri, makamları