«Haseet»

By | 27 Haziran 2015

haseetVech-i mübarekine hasretim çoktan beri,
Lütfet göster cemalin yâ Muhammed Mustafa;
Ey Nebiler serveri, ins-ü cin peygamberi;
Mahrum etme kulunu, gönlüme bahşet safa..
Âşıkların mi’râcı, vech-i pâkin görmektir;
Müştâk-ı didârınım ben de senin bi-riyâ,
Meh-cemalin nuruyla maksut Hakka ermektir,
Sensiz Hakka varılmaz ey Habib-i Kibriyâ..
Kâbe-i uşşâh oldu vech-i lâtifin senin,
Tavaf eden âşıkan vecd ile didârını,
Kıble-i aşkım oldu gerçi rûy-i ahsenin,
Sânına lâyık mıdır reddetmek bidânnı..
Safa ile Merve’dir çeşmânının arası,
Sa’y ederim nigeh-i iltifatın uğruna,
Ne gam helâk etse de beni bu aşk yarası,
Tek sen beni ümmetim diyerek bas bağrına..
Aşkî sana kul olmak şerefiyle müftehir,
Hak yolunda zâtını eylemiştir ihtiyar,
On sekiz bin âlemde her şey sana müftekır,
Cemâlinle uşşâkı nola kılsan bahtiyar..