Evrad-ı-Rüfaiyye Şerhli Tercümesi – 2

By | 26 Temmuz 2015

evrad-i-rufaiyye-serhli-tercumesi-2   Ey, iyi ve güzel Mevlâ’mız! Ey iyi ve güzel yardımcımız! Bize mağfiret buyur ey ulu Rabbimiz! Dönüşümüz, ancak sanadır.
Bizde, kötülük ve mâ’siyyetlerden kaçınmağa, iyilik ve ibadetlere yönelmeğe kuvvet ve kudret yoktur. Bütün kuvvet ve kudret, ululardan ulu, yücelerden yüce, büyüklerden büyük Allahu azim-üş-şândadır.
Seni tevhid, teşbih ve tenzih ederiz, seni bizzat zâtına, sıfatına lâyık ve müstehak senâ ile senâ ettiğin gibi medh-ü sînâ etmeğe bizim gücümüz yetmez.
Sana yaklaşabilmek şeref ve bahtiyarlığına nail olanlar, aziz olurlar. Allahu teâlâ, kudret ve azametiyle dilediğini işler, şeref ve izzetiyle dilediği gibi hükmeder.
Ey, hayat sıfatıyle muttasıf ve daim diri olan! Ey, bütün yarattıklarının korunup kollanmasına daima kıyam eyleyen! Ey, gökleri ve yeri akıllara hayret ve durgunluk verecek güzelliklerle halk ve icat buyuran! Ey, mülkün mutlak mâliki! Ey, celâl ve ikram sahibi ulu Allah! Göklerde ve yerde ibadete lâyık ve müstehak hak mâ’bud yoktur, illâ sen varsın. Rahmet ve merhametin iktizası olarak bize yardımcı ol, ey yardım edenlere de yardımcı olan ve yardım edicilerin en hayırlısı olduğuna aslâ şüphe bulunmayan yüce Rabbimiz.. Ey, merhamet edenlere de merhamet eden ve rahmedenlerin de en hayırlısı olduğuna aslâ şüphe bulunmayan Rahman ve Rahiym. bizlere merhamet buyur… Bizlere, tevfik ve inayetini bahşevle yâ erham-er-râhimiyn.. Ehl-i-beyt-i Mustafa hürmetine, rahmet ve bereketinle bizleri İslah eyle ey ulu Allah!
Ey Ehl-i-beyt! Allahu teâlâ, sizden bütün kirlilikleri (Günahları) gidermek, sizi tertemiz etmek istiyor.
Allahu azim-üş-şân ve melekleri, Nbiyyi zişâna salât ve selâm ederler. Ey iyman edenler! Siz de ona salât ve tam bir teslimiyyetle selâm edini
Allahım! Hz. Muhammed’e ve onun âl ve evlâdına rahmet, ihsan ve in’am eyle. Nasıl ki, İbrahim’e ve onun âl ve evlâdına da rahmet, ihsan ve in’am buyurmuştun. Muhakkak ki, sen kendisine hamdolunan, şan ve şerefi yüce ulu Rabbimizsin..
Allahım! Hz. Muhammed’e ve onun âl ve evlâdına hayır ve bereketler ihsan eyle.. Nasıl ki, İbrahim’e ve onun âl ve evlâdına da hayır ve bereketler ihsan buyurmuştun. Muhakkak ki, sen kendisine hamdolunan şan ve şerefi yüce ulu Rabbimizsin..
Bu in’am ve ihsanın, bu hayır ve bereketin yarattıklarının sayısınca, zât-ı akdesinin rizası miktarınca, arşının ağırlığınca, kutsal kelimelerinin uzunluğunca olsun ve zâkirler onu zikrettikçe, gafiller de onu zikretmekten gaflet eyledikçe devam eylesin.
Allahım! Yarattıklarının en şereflisi olan efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun âl ve evlâdına hayır, rahmet ve bereketinin en efdalini, en üstününü bahş ve ihsan buyur.
Bu in’am ve ihsanın, bu hayır ve bereketin; zât-ı akdesine mahsus ve münhasır olan ilimlerinin sayısınca ve kutsal kelimelerinin uzunluğunca olsun ve zâkirler onu zikrettikçe, gafiller de onu zikretmekten gaflet eyledikçe devam etsin.
Allahım! Senin kulun, nebi-i zişânm, habibin ve Nebiyyülümmi olan Resûl-ü ekremin efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun âl ve evlâdına, ashabına hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Bu in’am ve ihsanın, bu hayır ve bereketin, yerler ve gökler ve bu ikisi arasında bulunanların sayısınca, hayırlı işlerimize karşı lütfettiğin ecr-ü-sevap ve bütün müslümanlar kadar olsun ey âlemlerin Rabbi..
Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun âl ve evlâdına ve ashabına hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Bu in’am ve ihsanın ve bu hayır ve bereketin, hilkatin başlangıcından bugüne kadar gelmiş geçmiş ne kadar mahlûkat varsa, hepsinin toplamı ve ilm-i İlâhinde vücuda gelmiş veya gelecek, canlı veya cansız ne kadar mahlûkat varsa onların sayısınca olsun.
Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed’in ruhuna, ruhlar arasında hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Cesedine de, cesetler arasında hayır, rahmet ve bereketler ihsan buytır. Nurunla münevver olan kabr-i şerifine de hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. îsm-i pâkine de, isimler arasında hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım! Doğumlarından önce ve sonra vukua gelen harikulade hadiselerle kadem-nihade-i âlem olacağına dair alâmetler beliren, mübarek başları üzerinde gölgeleyici beyaz bulut eksilmeyen Efendimiz Hz. Muhammed’e hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Şefaat ve keramet sahibi bulunan efendimiz Hz. Muhammed’e hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Nübüvvet ve risâlet sahibi efendimiz Hz. Muhammed’e hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed’e hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur ki, o güneş ve ay gibi azamet, mehabet ve güzelliktedir. Efendimiz Hz. Muhammed’e, Hz. Ebu-Bekir, Ömer, Osman ve Ali rıdvanullahi teâlâ ecma’ıynin yaptıkları iyilikler sayısınca hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Efendimiz Hz. Muhammed’e, yeryüzündeki bitkiler ve ağaçların yaprakları sayısınca hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım! Makam-ı Mahmud’u bahşettiğin, o güzel yüzlü, açık ve tatlı sözlü efendimiz Hz. Muhammed’e hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım! İnsanları, güzel ve hikmetli sözler, tatlı ve inandırıcı öğütlerle hak ve hakikate, iman ve hidayete dâvete gelen, esirgeyici ve yalnız mü’minlere değil, can düşmanlarına karşı dahi şefkat ve merhametli olan efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun âl ve evlâdına salât ve selâmlarının en üstün ve en faziletlisiyle, zât-ı akdesine mahsus ve münhasır bulunan ilimlerinin sayısınca ve kutsal kelimelerinin uzunluğunca, zâkirler onu zikrettikçe ve gafiller onu zikretmekten gaflet eyledikçe hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed’e hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur ki, sen azim-üş-şân Resûl-ü zişânm hürmetine bâtıl dinlere saplanmış kalmış bölük pörçük insanları hak din üzerine topladın. O nebiyyi muhterem izzetine onların kalplerindeki zulmetleri nurlandırdm. O habib-i edibini diğer bütün sevdiklerin arasından seçip ayırdın.
Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed’e hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur ki, o hak ile bâtılı, hayır ile şerri açık
seçik beyan eden hak din ile gelmiş, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir nebiyyi âlişandır ve bütün insanlar âlemlerin Rabbi huzurunda toplanacakları gün, günahkâr ümmetine şefkat ve şefaat edecektir.
Allahım! Efendimiz Hz. Muhammed’e, nübüvvet ve risaleti şerefine lâyık olacak şekilde hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur ki, yüce katında onun kadr-ü kıymeti gayet büyük ve çok yüksektir. Ona, bu kadr-ü kıymetinin değerince ve en büyük miktarda hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Yüce kişiliğine büyük bir emniyetle itaat ettiğimiz, kerem ve inayet sahibi Resûl-ü zişânın olan efendimiz Hz. Mu- hammed’e hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım! Habib-i edibin olan efendimiz Hz. Muhammed’e, onun muhterem atası ve Halil’in Hz. İbrahim’e, onun kardeşleri ve senin Kelim’in Hz. Musa’ya Ruhullah olduğuna emin bulunduğumuz Hz. İsa’ya, kulun ve peygamberin Hz. Süleyman’a ve babası Hz. Davud’a ve diğer bütün nebilerinle resûl- lerine, göklerde ve yerlerdeki tâ’at ehlinin hepsine, zâkirler zikrettikleri ve gafiller zikirden gaflet eyledikleri müddetçe hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım! İnayet kaynağı, kıyamet gününün ziyneti, hidayet hâzinesi, iyman libasının süsü, haremsaray-ı vahdetinin mahrem-i esrarı, şeri’at güneşi, Kur’an-ı azim-ül-bürhanmm ve İlâhi hükümlerinin lisanı, ümmetinin şefaatçisi, biz âciz kullarını zât-ı akdesine takdim eden imamımız ve çok merhametli peygamberimiz, kutluluğumuz ve mutluluğumuzun sebebi Hz. Muhammed ile Hz. Âdem, Nuh, Halil’in İbrahim, kardeşleri Kelim’in Hz. Musa, ruhullah olduğuna emin bulunduğumuz Hz. İsa, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. Şuayib ve âl ve evlâtlarına zâkirler zikrettikleri ve gafiller zikirden gaflet eyledikleri müddetçe hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur.
Allahım! Ey, fazl-ü keremi, ihsan ve inayetleri devamlı olan, ey biz âciz ve günahkâr kullarına atiyyelerini bahşetmek üzere elleri daima açık bulunan, ey mâ’nen ve maddeten lütuf ve ihsanlarda, dünyevî ve uhrevî in’amlarda bulunan, ey hataları, kötülükleri ve günahları yarlıgayarak bağışlayan yüce Rabbimiz! Huy, ahlâk ve tabiat bakımlarından bütün yarattıklarının en hayırlısı ve en üstünü olan efendimiz Hz. Mu- hammed’e ve onun her bakımdan pâk ve temiz, her mânada üstün ve seçkin ashabına hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Ey yüce Rabbimiz! Onların hürmet ve izzetine bizleri
yarlığa ve bağışla.. Bu cemiyetimizi HAK LÂ ÎLÂHE İLLALLAH MUHAMMEDÜN RESÛLÜLLAH, İBRAHİM HALLULLAH hürmetine bizler için mağfiret ve rahmet sebebi kıl.
Ey bizim efendimiz! Yâ Resûlallah! Ey delil ve bürhanımız ve yegâne sığmağımız! Ey biricik ilticagâhımız ümmeti olmakla şeref ve bahtiyarlık duyarak öğündüğümüz, sen bizlere Hak Lâ ilahe illallah Muhammedün Resûlüllah İbrahimü Halilullah kelime-i tayyibesini talim ve telkin buyurarak dünya ve âhirette necatımıza kifayet eylemiş bulunuyorsun.
Ey vaktin sahibi, ey zamanın yardımcısı, ey bütün peygamberlerin özü ve özeti, ey iki dünyanın cevheri! Hak lâ ilahe illallah Muhammedün Resûlüllah İbrahimü Halilullah (Sailallahu aleyhi ve sellem)
Ey düşkünlere el uzatıp kaldıran, ey fakirlere kucak açıp onları şefkat kanatları altında barındıran, muhakkak ki sen bütün yaratılmışların gözbebeğisin. Ey dünyada ve âhirette ümmetine yardımcı olan. Hak lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlüllah İbrahimü Halilullah (Sailallahu aleyhi ve sellem)
Tam bir itimat, tevekkül ve teslimiyyetle Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellemi methederim. Zira, onun talim ve telkin buyurduğu Hak lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlüllah İbrahimü Halilullah (Sailallahu aleyhi ve sellem) kelime-i tay- yibesi, iki cihanda bize necatımız için kâfi ve vâfidir.
O bize sevindirici ve müjdeleyici olarak gelmiş ve beraberinde fazlü keremini de getirmiştir ki, Allahu teâlâya mülâki olabilmemiz için bize telkin ve talim buyurduğu Hak lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlüllah İbrahimü Halilullah kâfi ve vâfidir. (Ona bin salât-ü selâm olsun, sonra yüz ile seksen çarpılarak doksan hin salât-ü selâm olsun.)
Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlüllah İbrahimü Halilullah kelime-i tayyibesini söyle, zira bu mübarek sözler belli ve açık bir nurdur. Ahmed-el-Mustafa, bütün peygamberlerin efendisidir. Salât-ü selâmlarımız; onun, âl ve evlâdının ve bütün ashabının üzerlerine olsun.
Ey Allah! Ey Rahman! Müslümanlara merhamet buyur.
Ey Allah! Ey Rahman! Müslümanlara tevfikini ihsan buyur.
Ey Allah!
Yâ Rahman! Müslümanlara yardım eyle.. Bin salât ve sonra selâm clsun o en büyük sırrına, âlemlerin efendisi olan Ahmed-el-Mustafa ve onun âl ve evlâdına ve bütün ashabına..
Yâ Hannân-ü yâ Mennân! Bizi, iyman ile öldür.
Salât-ü selâmlar kıyamet gününe kadar, uzun zaman iman ve İslâm ufuklarına bedr-i tamam halinde tulü eden Ha- bib-i edibinin üzerine olsun.
Allahu teâlâmn rahmet ve bereketi, in’am ve ihsanı şefa- at-i uzmâ makamının sahibi, doğuşundan önce beliren alâmetlerle nebiyyi âhir zaman olduğu belli olan, başı ucundan kendisini daima gölgeleyen beyaz bir bulut eksik olmayan Resûl-ü zişân, Yâ Mustafa! Allah hakkıyçün bize bir şey ihsan buyur.. Ey sırrı, Allah azim-üş-şânın sırrı olan, yâ Mustafa! Allah hakkıyçün bize bir şey ihsan buyur.. Ey feyzi, Allahu teâlâmn feyzi olan, Yâ Mustafa! Allah hakkıyçün bize bir şey ihsan buyur.. Ey nuru, Allahu zül-celâl vel-kemalin nuru olan, ey ümmetine şefkat ve merhameti, lütuf ve re’fetiyle tecelli eden, zilletimize merhamet buyur.. Ey, Allahu teâlâmn mâ’nen ve maddeten yüceltip yükselttiği Nebiyyi muhterem, hallerimizi islâh eyle..
Yâ Resûlallah! Bize imdat ve muavenet buyur.. Yâ Habiballah! Sana güvendik, sana güveniyoruz.. Ya Nebiyyallah! Bize şefaat eyle, vallahi senin şefaatin ind-i İlâhide aslâ reddolunmaz.
Ey Rabbimiz! Sen ulu Allahımızsm.. Ey Rabbimiz! Sen yüce Allahımızsm.. Ey kuluna her işinde kâfi gelen, sen Allahımızsm…
Bizlere Lâ ilahe illallah Muhammedün Resûlüllah ilmini kolaylaştır, ki hakkıyle ve sıdk ile kail olabilelim. Bütün peygamberlerinin en şereflisi ve nurlusu olan sevgili peygamberimize hayır, rahmet ve bereketler ihsan buyur. Hamd-ü senâ, ancak âlemlerin Rabbi ve mürebbisi olan Allahu azim-üş-şâna mahsus ve münhasırdır.