Dört Mezhebe Göre Faiz – 20

By | 7 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-20- Satıcı bir köle satsa, Malikî mezhebine göre müşteri için üç gün üç gece garanti edilmiştir. Bu süre içerisinde ne meydana gelirse (mesela kölenin ölmesi gibi bunun garantisi ve tazminatı ve kölenin masrafı satıcıya aittir. Delilik, cüzam, alaca illeti gibi kusurlar için bu süre bir yıldır. Bu sürede sözü edilen kusurlardan birisi ortaya çıkarsa müşteri aldığını geri verir. Süre biter de bunlardan birisi olmazsa, satıcının bir taahhüdü kalmaz.
Satılan cariye olup (satıldığı sırada) hayız görüyorsa, satıcının taahhüdü cariyenin hayız görmesi bitene kadardır. Bundan sonra erkek köle de olduğu gibi bir yıllık taahhüt süresi söz konusudur. Malikî dışındaki mezheplere göre ise müşterinin satılanı teslim almasından önce meydana gelen tüm kusurları satıcının ödemesi gerekir. Teslimden sonraki kusurlar ise müşteriye aittir.

- Bir kimse azad edilmek şartı ile bir köle satsa, satış Hanefî ve Hanbelî’ye göre sahihtir. Şafiî’nin bu hususta iki kavli olup birisi sahih olmak, diğeri batıl olmaktır. İkincisi daha sahihtir.

- Satıcının “bütün kusurlardan selamette olmak” şartı ile yaptığı satışta mal, herhangi bir kayıt olmaksızın tüm kusurlardan salim olmalıdır. Bu Şafiî’nin bu husustaki birinci görüşüdür. Aynı zamanda Hanefî’de de böyledir. Şafiî’nin ikinci görüşü belirli bir kusur söylenmedikçe hiçbir kusurdan salim olması gerekmez. Bu aynı zamanda Hanbelî’nin görüşüdür. Üçüncü görüşe göre bu durumda (satılan hayvan ise) yalnız satıcının bilmediği bir iç kusur (dışarıdan belli olmayan bir kusur)’dan salim olması gerekir.

Malikî de ise böyle bir söz ile yapılan satışta sadece kölenin kusurdan salim olması caiz olur. O da satıcının bilmediği bir kusurdan salim olmak, bildiğinden değil.

- ¡kale Malikî mezhebine göre satış, Hanefî’ye göre fesihtir. Şafiî’de de tercih edilen budur. Ebu Yusuf şöyle diyor: “İka- le malı teslimden önce olursa fesih, teslimden sonra olursa satıştır. (Bu taşınır malların satışında böyledir.) Taşınmazlarda ise her iki durumda da satıştır.”