Dört Mezhebe Göre Alışveriş – 2

By | 16 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-alisveris-2- Zor (tehdit) ile yapılan alış veriş Hanefî dışındaki mezheplerce geçerli (sahih) değildir. Hanefî’de ise sahihtir.

- “Aldım-sattım” kelimelerini söylemeden para ve mal el değiştirmek suretiyle yapılan alış veriş Şafiî’deki tercih edilen görüşe göre gerçekleşmez. Bu görüş Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’den de rivayet edilmiştir. Malik’e göre bu yol ile alışveriş gerçekleşir. İbn’is-Sabbağ, Nevevî ve Şafiî’den bir gurup alim bu görüşü tercih etmişlerdir. Ebu Hanife’den ve Ahmed b. Hanbel’den de bu görüş rivayet edilmiştir.

- Basit, değersiz şeylerin alış verişinde, değerlilerde olduğu gibi icab ve kabul şart mıdır?

Ebu Hanife’den bir rivayete göre alınıp satılan şeylerin ne değerli, ne de değersizinde icab ve kabul şart değildir.Yine Ebu Hanife’den bir başka rivayete göre değerli şeylerde şarttır, değersizlerde şart değildir. Bu ikinci rivayet aynı zamanda Ahmed b. Hanbel’in görüşüdür. Malik’e göre hiçbirisinde şart değildir. İnsanlar arasında alış veriş kabul edilen her şey bu hususta geçerlidir.
“Değerli” kabul edilen şeyin (en az) miktarı bir rıtl ekmeklik buğday) dır.