Çocuk İçin Biyografiler, Hatıralar ve Tarihi Olaylar

By | 22 Nisan 2015

Çocuk İçin Biyografiler, Hatıralar ve Tarihi OlaylarÇocuk İçin Biyografiler, Hatıralar ve Tarihi Olaylar

Yine konuş etkinlikleri içerisinde; biyografiler, hatıralar, se­yahatnameler ve tarihi olaylar önemli yere sahiptirler. Çocuk­ların şahsiyetlerini geliştirme, örnek şahsiyet sunma, cesaretli ve atılgan olmalannı sağlama ve birçok müspet tutum ve dav­ranış sahibi haline gelmelerinde, bu tür sözlü edebiyat türleri­nin yerinin önemli olduğu kanaatindeyiz. Çocukların her yaş­ta kahramanlara ilgi duymaları ve büyüklere karşı hayranlıklarının oluşu bu edebi türlerden yararlanmayı gerekli kılmak­tadır diyebiliriz.

Özellikle çocukların ileri ki hayatlarında kendilerine rehber edinecekleri şahsiyetlerin biyografilerini, hatıralarını ve seya­hatlerini anlatarak önlerine bir model konulabilir. Yine milleti­mizi ve düşünce yapımızı çok yakından ilgilendiren tarihi olay­lar kısaca aktarılarak çocukların milli ve dini kimliklerinin oluş­masına katkı sağlanabilir. Mesela, başta Hz. Peygamber (s.a.v.) olmak üzere birçok peygamberin hayatı, sahabenin hayatı, Fa­tih Sultan Mehmet, Battal Gazi vb. şahsiyetlerin hayatlarıyla, Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Mekke’nin Fethi, Malazgirt Zaferi,

İstanbul’un Fethi, Kurtuluş Savaşı vb. tarihi olaylar çocukların anlayabileceği dil ve üslûpla onlara anlatılarak, bu hedefin ger­çekleşmesine çalışılabilir. Bunun faydasını ve etkisini 4 yaşın­da ki bir çocukta müşahede ettik.

Hoca hanım ayakta hararetle Uhud Savaşım anlatıyor­du. .. “Peygamberimiz tepeye okçular yerleştirdi ve onlara hiçbir şekilde oradan inmemelerini emretti. Müşrikler geri kaçmaya başladı. Müslümanlar savaşı kazandık sevinciy­le kaçanların bıraktığı mallara doğru koşmaya başladı. Bir gurup müşrik tepenin arkasından saldırmaya başladı…” Muhammed Emin kendinden emin bir şekilde;

-   Hocam! Okçular inmedi değil mi? İnmedi değil mi? Diye heyecanla inmemelerini temenni ederek sanki sakın inme­yin! Diye yalvarıyordu.

-   Hoca hanım yaşlı gözlerle ona bakarak, indiler anlamın­da başını salladı ve

-   Ne yazık kı indiler. “Müşrikler peygamberimize yaklaştı ve hatta mübarek dişini şehit ettiler ” deyince Muhammed Emin ayağafırladı ve haykırarak

-    Yâ Rasûlallah! Beni okçular tepesine koyarsan asla aşa­ğıya inmeyeceğim, inmeyeceğim diye bağırıyordu…

Yukandaki örnekte olduğu gibi çeşitli biyografiler, hatıra­lar ve tarihi olaylar gerek ailede gerekse anaokulunda çocuk­lara anlatılarak hem İslam tarihinden haberdar olmaları, hem de model alacakları şahsiyetleri tanımaları sağlanabilir. Yapıla­cak bu tür sözlü öğretim etkinliklerinin, çocuğun şahsiyet ka­zanmasına, sosyal ve duygusal açıdan olumlu tavır geliştirme­sine katkı sağlayacağı da söylenebilir. Ancak bütün bu anlatımlarda çocuğa özgü bir üslup ve yöntemin kullanılması gere­ği hiç bir zaman unutulmamalıdır.

 

[1]        Demiray, a.g.e., s. 439.

[2]         Krş. Demiray, a.g.e.,s. 441 vd.