Babanın Görevi:Helal Kazanç Sağlamak

By | 21 Nisan 2015

babanin-gorevihelal-kazanc-saglamak     Aile reisinin en önemli görevlerinden birisi de ailesinin nafakasını helalinden kazanmasıdır. Aile fertlerinin yiyeceğini, içeceğini ve giyeceğini helâl yollardan temin etmesi gerekir. Allah (cc)’m yasakladığı yollardan nafakanın temin edilmesi haramdır. Çoluk-çocuğuna yapılacak en büyük kötülüklerden biridir.
Allah (cc) şöyle buyurmaktadır:
“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıklarm temiz olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah (cc)’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin.” (Bakara, 2/172)
“Ey Peygamber! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim.” (Muminun, 23/51)
“Artık Allah (cc)’ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz olarak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah (cc)’a ibadet ediyorsanız, O’nun nimetine şükredin.” (Nahl, 16/114)
Allah Teala (cc), kullarının helalinden temiz olan şeylerden yemelerini istemektedir. Haram olan yollardan elde edilen şeylerin yenmesini de yasaklamaktadır.
Resûlullah (sav), bir gün şöyle hitap etmiştir:
“Ey insanlar! Allah Teâla (cc) hazretleri temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah (cc), müminlere, peygemberlere emrettiğini emretti ve şöyle buyurdu: “Ey Peygamber! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın.” Sonra şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıklarm temiz olanlarından yeyin.” Resûlullah (sav) bundan sonra; seferi uzatıp, saçı başı dağınık, toz toprak içinde kalan ve elini semaya kaldırıp: “Ya Rabbî, Ya Rabbî” diye dua eden bir yolcudan bahsedip şöyle dedi:
“Bu yolcunun yediği haram, içtiği haram ve haramla beslenmektedir. Peki böyle bir kimsenin duası nasıl kabul olunur?” buyurdu.” (Müslim, Zekât 65)
“Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helâl olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de ırzını da temize çıkarmış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, hayvanlan her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır; Allah (cc)’ın koruluğu da haramlardır. Haberiniz olsun, cesette bir et parçası var ki, eğer o sağlıklı olursa, cesedin tamamı sağlam olur. Eğer o bozulursa, cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir.” (Buhar!, İman 39)
Bu hadislerden de anlaşıldığı gibi, haram kazanç sahibinin ne duası kabul olunur, ne de cehennem ateşinden kurtulabilir. Allah Teâlâ (cc) ‘nın koyduğu sınırı aşanlar zalimlerdir.
Aile reisi, evine getirdiği nafakanın helâl olup olmadığına dikkat etmek zorundadır. Haram yoldan kazanılan paranın hiçbir değeri yoktur. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:
“Allah (cc) temiz olmayan namazı kabul etmez. Hıyanetle kazanılan parayı da kabul etmez.” (Müslim, Taharet 1)
Ticaretle uğraşan aile reisleri, ölçü ve tartıda çok dikkat etmelidirler. Ölçü ve tartıda hile yapmanın bedeli çok ağırdır. Allah (cc) Teâlâ bu konuda şöyle buyurmaktadır:
“Ölçüyü adaletle tütün ve eksik tartmayın.” (Rahman, 55/9)
Allah Teâlâ (cc) şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam, onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise noksan yapan hilekârlann vay haline!” (Mutaffifîn, 83/1-6)
Resâlullah (sav) ise şöyle buyurmaktadır:
“Ey muhacir topluluğu! Beş şey vardır ki, onlarla imtihan olduğunuz zaman hayır kalmaz. Ben sizlerin o zamana kavuşmanızdan Allah (cc)’a sığınırım:
1) Bir millette zina ortaya çıkar ve alenî işlenecek bir hale gelirse, mutlaka o millette taun hastalığı yaygınlaşır ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde görülmeyen hastalıklar yayılır.
2) Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı ve başlanndaki sultanın zulmüne uğrar.
3) Hangi millet mallarının zekâtını vermezse, mutlaka gökten yağmur kesilir. Hayvanlar da olmasa tek damla yağmur düşmezdi.
4) Hangi millet Allah (cc) ve Resûlünün ahdini bozarsa, Allah Teâlâ (cc) o millete, kendilerinden olmayan bir düşman musallat eder ve ellerindekilerin bir kısmını onlar alır.
5) Hangi milletin imamları Allah (cc)’ın kitabıyla amel etmeyi terk ederek Allah (cc)’ın indirdiği hükümlerden işlerine gelenleri seçerse, Allah (cc) onlan kendi aralannda savaştım.” (İbn Mâce, Fiten, H. no: 4019)
Allah Teâlâ (cc), faizi yasaklamıştır, bu yolla kazanç elde etmek ve çoluk çocuğuna yedirmek doğru değildir. Islâm dini haksız yollardan elde edilen kazanca değer vermemektedir. Aksine faiz yiyenleri tehdit etmektedir. Başkalarının sırtından geçinmeye çalışan asalaklar, cehennem ateşiyle korkutulmaktadır. Faiz alanlar, mallarının çoğaldığı inancındadır. Allah Teâlâ (cc) ise durumun hiç de zannettikleri gibi olmadığını bakın nasıl açıklıyor:
“İnsanların mallannda artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah (cc) katında artmaz. Allah (cc)’m nzasını isteyerek verdiğiniz zekâta gelince, işte zekâtı veren o kimseler, evet onlar (sevaplarını ve mallarını) kat kat arttıranlardır.” (Rûm 30/39)
Yine faiz yoluyla elde edilen kazancın bereketi de olmaz. Bu konuda da Allah Teâlâ (cc) şöyle buyurmaktadır:
“Allah (cc) faizi tüketir (faiz kanşan malın bereketini giderir), sadakalan ise bereketlendirir. Allah (cc) küfürde ve günahta ısrar eden hiç kimseyi sevmez.” (Bakara, 2/276)
Kumar oynamak ve içki satmak yoluyla elde edilen kazanç da haramdır.
Aile reisinin öncelikle kendisinin bu tür hatalara düşmemesi gerekir. İslâm dininin yasakladığı her şeyin bir hikmeti vardır. Günümüzde içki ve kumar yüzünden ailelerin parçalandığını, aile içi kavgaların olduğunu, çocukların bu iki illet yüzünden psikolojik rahatsızlıklarla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Kavgaların, hırsızlıkların, tecavüzlerin, öldürme ve yaralamaların, iflâsların ve hastalıkların arkasında bu iki illet vardır.
Aile reisinin ev halkını bu gibi illetlerden koruması ve bu konuda onları bilgilendirmesi gerekmektedir. Gazetelerde ve televizyonlarda içki ve kumar yüzünden ortaya çıkan suçlara, özellikle çocuklarının dikkatini çekmelidir. ,
Rüşvet de dinimizce yasaklanmıştır. Ailelerin bu fiilden sakınması için gerekli bilgiler verilmelidir.