Zikrullah Meclislerinde Duadan Sonra Çekilen Gülbenk-i-Muhammedi

By | 25 Mayıs 2015

zikrullah-meclislerinde-duadan-sonra-cekilen-gulbenk-i-muhammedi    Allah Allah Allah yâ Allah illallah illallah illallah Vahdehu lâ şerike lehu illâ hû illâ hû illâ hû Lâ ilâhe illallah Hak Muhammed Resûlüllah
Hayırlar fethola.. Serler def’ola.. Meydanlar küşat ola.. Çerağlar ruşen ola.. Sadırlar keşfola.. Âşıklar menzil bula.. Âsi’ler islâh ola.. Aşkımız, tâ’atımız ziyade ola.. Gönüller maksudunu bula.. Âşıklara vuslat ola.. Kâfirler, zâlimler kahr-u tedmir ola.. Hastalar şifâyâb ola.. Dertliler deva bu¬la.. Din-ü devlet, vatan-ü millete hizmet edenler iki cihanda aziz ola.. Bi-hürmeti aşk-ı İlâhi.. Nur-u Nebi.. Kerem-i Eba- bekir Ömer Osman Ali.. Bi-hürmeti dem-i İmam-ı Hasan-ı müctebâ ve İmam-ı Hüseyn-i şehid-i Kerbelâ.. Ve bi-izzeti bü- kâ-i Fatıma’t-üz-Zehra ve Vefayı Hatice’t-ül-kübrâ.. Üçler, yediler, kırklar.. Dem-i Hazreti Pir.. Selâmet-i hâzırûn selâ- met-i ga’ibûn.. Meded yâ Ali.. Meded yâ Ali.. Meded yâ Ali.. Meded yâ ehl-i beyt-i Resûlallah.. Meded yâ Ricalullah.. Meded yâ Ricalullah. Medet yâ Ricalullah.. Medet yâ Ehl-i Bedr.. Me¬det yâ Ehl-i. Bedr.. Medet yâ Ehl-i Bedr.. Medet yâ Abdülkadir.. Medet yâ Abdülkadir.. İmdat yâ Gavs-ül-â’zam.. Medet yâ Ahmet Rüfa’i.. Medet yâ Ahmet Rüfa’i.. İmdat yâ Ebâ ale- meyn.. Medet yâ Ahmet Bedevi.. Medet yâ Ahmet Bedevi.. İmdat yâ Ebâ Nesebeyn.. Medet yâ İbrahim Düssuki.. Medet yâ İbrahim Düssuki.. İmdat yâ İbrahim Düssuki Ebû Uyûn.. Medet yâ Nureddin-el-Cerrahi.. Medet yâ Nureddin-el-Cerra- hi.. İmdat yâ Ebû Füyûzât..
Tekabbel minnâ – Kerem-i Mevlâ yâ Allah..
Hû… Hû… Hû…