«Zikbullah»

By | 26 Mayıs 2015

zikbullah Hakkın metin kal’ası,
Nûr burcunun balâsı,
Zikrullah’m â’lâsı,
Lâ ilâhe illallah..
Dervişlerin maksudu,
Âşıklarm matlûbu,
Zikirlerin mahbubu,
Lâ ilâhe illallah..
Halka-i zikre otur,
Aşk bâdesini doldur,
Zikrin efdali budur,
Lâ ilâhe illallah..
Nefsi aşka sevkeyle,
Zikri dile zevkeyle,
Gel diyelim şevkile,
Lâ ilâhe illallah..
Tevhid kalbin cilâsı,
Siler kalplerden pası,
Razı olur Mevlâsı,
Lâ ilâhe illallah..
Âşıkların dermanı,
Müminlerin fermanı,
Hakkın bize ihsanı,
Lâ ilâhe illallah..
Zikreden sultan olur,
Nail-i gufran olur,
Ne güzel devran olur,
Lâ ilâhe illallah..
Âşıkm cananıdır,
Dertlinin dermanıdır,
Müminin iymanıdır,
Lâ ilâhe illallah..
Zikreylediğin zaman,
Cevap verir Hak heman,
Gönülde komaz güman,
Lâ ilâhe illallah..
Müşkiller âsan olur,
Nice bir ihsan olur,
Zikreden insan olur,
Lâ ilâhe illallah..
Kalpten gamı def’eder,
Zikredeni ref’eder,
Hakka iletir, gider;
Lâ ilâhe illallah..
Tevhide gel tevhide,
Tevhid nârı nûr ede,
Gönlünü mesrur ede,
Lâ ilâhe illallah..
Tevhid nârı nûr eder,
Harabı mâ’mur eder,
Rizayı Hakka gider,
Lâ ilâhe illallah..
Tevhidde kemal vardır,
Âşıka cemal vardır,
Fâniye zeval vardır,
Lâ ilâhe illallah..
Tevhid eder dilleri,
Nûr olur gönülleri,
Şakıdır bülbülleri,
Lâ ilâhe illallah..
Gafletten bidâr olur,
Vâsıl-ı didâr olur,
Zikreden Hakkı bulur,
Lâ ilâhe illallah..
Kenar durma öyle gel,
Hak kelâmın söyle gel,
Zikrullah’a şöyle gel,
Lâ ilâhe illallah..
Gece gündüz teşbih et,
Gönlünü Hakka ilet,
Ger dilersen mağfiret,
Lâ ilâhe illallah..
Zikret dağla taş ile,
Bu günahkâr baş ile,
Dolsun gözün yaş ile,
Lâ ilâhe illallah..
Ayakta dur zikreyle,
Otur Hakkı fikreyle,
Her nefeste şükreyle,
Lâ ilâhe illallah..
Melekût tevhid eder,
Mahlûkat tahmid eder,
İns-ü cin temcid eder,
Lâ ilâhe illallah..
Tevhid eden dilleri,
Nûr olur gönülleri,
Şol cennetin gülleri,
Lâ ilâhe illallah..
Dervişlerin ilk virdi,
Gönlü hakka çevirdi,
Zâkiri sevindirdi,
Lâ ilâhe illallah..
Gafil olma erenler,
Hakka gönül verenler,
Hakikati görenler,
Lâ ilâhe illallah..
Ölmeden önce ölür,
Hak ile bile yürür,
Cemal-i Hakkı görür,
Lâ ilâhe illallah..
Âteşi gülzar eder ,
Şeytanı bizar eder,
Vasıl-ı didar eder,
Lâ ilâhe illallah..
Ak olur hep karalar,
Merhem bulur yaralar,
Sır perdesin aralar,
Lâ ilâhe illallah..
Evliyânm yüzleri,
Nûr-u haktır özleri,
Daim budur sözleri,
Lâ ilâhe illallah..
Meleklerdir tanıklar,
Vuslât bulur yanıklar,
Zikreder uyanıklar,
Lâ ilâhe illallah..
Sivâdan üryan olur,
Sinesi büryan olur,
Didesi giryan olur,
Lâ ilahe illallah..
Vahdet meyinden içer,
Ölmeden evvel göçer,
Cennet hüllesin biçer,
Lâ ilâhe illallah..
Cebrail’le Mikâil,
Tevhid eder iyi bil,
Gece gündüz söylegil,
Lâ ilâhe illallah..
Üçler, yediler, kırklar;
Baş eğdi bütün ırklar,
Kalktı aradan farklar,
Lâ ilâhe illallah..
Müfettih-ül-ebvâptır,
Her harfi bin sevaptır,
Bu en güzel cevaptır,
Lâ ilâhe illallah..
Zâkiriyn-i zâkirât,
Budur dervişe hayat,
Tevhidle bula necat,
Lâ ilâhe illallah..
Aff olur dört bin günah,
Hak olur kula penâh,
Med iİe oku gümrah,
Lâ ilâhe illallah..
Yetmiş bin tevhid eden,
İymanın tecdid eden,
Azabı teb’id eden,
Lâ ilâhe illallah..
Cerrahi’dir adımız,
Vuslâttır muradımız,
Zikrimiz, inşâdımız;
Lâ ilâhe illallah..
Nureddin’dir ulumuz,
Zikr-i Haktır dolumuz,
Arştan öte yolumuz,
Lâ ilâhe illallah..
Başıma devlet budur,
Dervişe haslet budur,
Aşki’ye vuslât budur,
Lâ ilâhe illallah..