Yönetici ve Personele Çocuk Bilgileri

By | 22 Nisan 2015

Yönetici ve Personele Çocuk Bilgileri Yönetici ve Personele Çocuk Bilgileri

Yönetici: Yöneticinin eğitimini ve mesleki tecrübelerini so­run. Önceden yapmış olduğu faaliyetleri hakkında bilgi edinin.

İç Mekanlar

İlk etkide, kendinize ve duyularınıza güvenin. Neşeli sesleri, güzel kokan, aydınlık, tertipli ve sıcak bir ortamı hedefleyin. İç ortamlarda, çocuğunuzun gelişimini destekleyecek yeterli sayıda araç-gereç olmalı, bunlar çocuğunuzla aynı mekan (sınıf) içeri­sinde ve istediğinde ulaşabileceği konumda bulunmalıdır. Sınıf içerisinde, oyunlar ve aktiviteler için tanımlı, ayrılmış bölümler olmalıdır. Bunlar, kitaplık, el becerisi, bloklar, fen, sanat, hayal, sukum çalışması bölümleridir. Araç-gereçlerin çocuk sayısına yeterli, gelişim düzeyine uygun, bakımlı (temiz, kırıksız, eksik­siz) ve düzenli olmasına dikkat edin. (Çocuklar o anda oynadığı için mekandaki dağınıklık önemsenmemelidir.) Çocukların kişi­sel eşyaları için ayrılmış ve etiketli dolapları olmalıdır.

Hoca / Çocuk Oranı

Araştırmalar, hoca, çocuk oranının ve grup büyüklüklerinin çocuk gelişimine önemli etkisi olduğunu kanıtlamıştır. Uluslara­rası standartlara göre bu oranlar: 24-36 ay 1 hoca / 5- 7 çocuk 3 yaş 1 hoca / 7-10 çocuk 4-5 yaş 1 hoca / 8-10 çocuk 6 yaş 1 hoca / 10-12 çocuk biçimindedir. Daha fazla sayılarda çocuk olması durumunda bir yardımcı hoca ya da 2. bir grup sorumlusu ile çalışılması uygundur. 0-2 yaş grubunda bulunan çocuk­ların, diğer yaş grupları ile karma yapılmaması gerekmektedir.

İşleyiş

Kurumun bir felsefesi ve uyguladığı yazılı bir sistemi olması gerekmektedir. Bu felsefenin sizin görüş ve beklentilerinize uy­gunluğu önemlidir. Kurumun kapısı size sürekli açık olmalıdır. Kendinizin ve çocuğunuzun gereksinimleri doğrultusunda, her zaman kurumu, sınıfı ziyaret edebilmelisiniz ve bu belirli gün ve saatlerle sınırlandınlmış olmamalıdır. 0-6 yaş grubunun öğ­renme sistemi, somut, aktif, keşfe ve deneye dayalıdır. Akade­mik ve çocukları zorlayacak yaklaşımlardan ve beklentilerden kaçınılmalıdır. Günlük plan, çocukların, küçük kas-büyük kas, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimine ait çalışmaların tümünü birden ve dengeli olarak içermelidir. Çocuklara günlük işleyişte bireysel davranabilme ortamı mutlaka sağlanmalı ve tüm aktiviteler için seçme hakkı tanınmalıdır. Çocukların sosyal yaşam biçimlerinin ve toplumsal kurallarının oluşabilmesi-gelişebilme- si için, pozitif ve destekleyici davranılmak, kinci, örseleyici dav­ranışlardan kaçınılmalıdır.

Eğitim Planı (Müfredat)

Eğitim planı, çocukların bireysel gelişimleri, ilgi alanlan ve gereksinimleri göz önüne alınarak hazırlanmış, çocuk gelişimi ilkelerine ve öğrenme biçimlerine bağlı, yazılı metinlerin işleyi­şinden oluşmalıdır. Öğrenme ortamı ve aktiviteler, bu programın felsefesine ve hedeflerine uygun olarak düzenlenmelidir. Hoca­lar, çocukları izleyerek, gözlemleyerek kesinlikle test yöntem­lerine başvurmaksızın her bir çocuk için amaca ulaşılıp ulaşıl­madığını değerlendirirler. Bu değerlendirmelerin sonuçlarını ai­leler ile paylaşırlar.

Beslenme

Yemek listeleri, düzenli beslenme sistemine uygun ve ye­terli miktarda olmalı, her ay ailelere gönderilmelidir. Yemek masaları, sandalyeleri ve diğer ekipmanlar çocukların yaş ve boy­larına, özelliklerine uygun olmalıdır. Yemek saatlerinin bir sosyalleşme süreci olduğu düşünülerek, en az bir yetişkin çocuk­larla aynı masayı paylaşmalıdır.

İletişim

Hoca çocuk iletişimi: Hocalar çocuklarla iletişim kurarken göz seviyesinde bulunmalı, konuşma biçimleri sıcak ve sevecen olmalıdır. Hocalar çocukların gereksinimlerini anında yanıtla­mak, çocukların sınıf içi davranışlarında rahat, canlı ve neşeli oldukları gözlenmelidir. Hoca – Veli İletişimi: Hocalar, günlük ola­rak çocukların beslenme ve sağlık konularında, fiziksel ve ruh­sal değişikliklerinde ailelere sözlü veya yazılı olarak bilgi aktar­malıdırlar. Aynca periyodik değerlendirme yapılarak, aileye ge­lişim düzeyi aktarılmalıdır. Kurum- Veli İletişimi: Okul ve aile iş-

birliği içerisinde, çocuğun gelişimini olumlu yönde desteklemeli, yaşanan problemlerde birlikte çözüm üretebilmelidirler. Aileler, eğitim planı, işleyiş, program ve çocukları etkileyebilecek deği­şikliklerden kurum tarafından düzenli haberdar edilmelidirler.