Türbeleri Ziyaret Âdâbı

By | 26 Temmuz 2015

turbeleri-ziyaret-adabi  Bir veliyi ziyarete gidecek olan zevat için bilinmesi gerekli şartlar şunlardır:
1. Yapacağı ziyarete gitmek üzere hazırlanırken, Allah için niyet etmelidir.
2. Evinden abdestli olarak yola çıkmalıdır.
3. Gideceği yere gidip gelinceye kadar, gözlerini Allahın menettiği şeylerden ve kalbini kötü düşüncelerden hıfzetmelidir.
4. Ziyaret mahalline kadar Allahı zikir ve teşbih etmelidir.
5. Ziyaret mahalline giderken Allah rızası için fakirlere sadaka vermeli, yoksullara yardım etmeli, hayır cemiyetlerine teberruda bulunmalı, kedi ve köpek gibi sahipsiz hayvanlara yiyecek, mevsim kış ve etraf karla örtülü ise kuşlara yem vermeli, mümkünse çiçeklere su ve zamanı ise ağaç dikmelidir.
6. İşlediği suçlara ve kabahatlere tövbe ve istiğfar etmeli, bilhassa çokça tevhid etmelidir. Böyle hareket etmek, dileğinin çabuk olmasına sebep teşkil eder. Muradının husulünü çabuklaştırır.
7. Ziyaret edilecek veliyyullah, ister dünya hayatında, ister ebedî âlemde olsun, bu hususlara dikkat ve riayet edilmelidir.
8. Ziyaret olunacak zatın huzuruna, yani kabr-i şerifine varılınca önce selâm vermeli: (Esselâmü aleyküm yâ Abdullah ibn-i Abdullah.. Yâ veliyallah) demeli, sonra üç ihlâs-ı şerif (Kul hüvallahü ahad) ile bir Fatiha (Elhamdü lülahi Rabbil-âlemiyn…) bir âyet-ü-1 kürsi (Allahu lâ ilâhe illâ hu..) on defa salâvat-ı şerife okumalı, sevabını evvelâ aleyhissalâtü vesselam efendimize, bütün enbiyânın ve ehl-i-beyt-i Mustafa ile ashab-ü ansarına ve cümle velilerin ruhlarına hediye ettikten sonra, Cenabı-Haktan o veli hürmetine muradım istemelidir. Daha sonra mescide girerek Allah rızası için vakit ise cemaatle vakit namazını, vakit değil ve kerahat de yoksa iki rekât tahiyye’t-ül-mescid namazı ve iki rekât ta hacet namazı kılmalı, selâmdan sonra dua etmeli, dileğinin ve muradının âcilen isaf buyurulmasını niyaz eylemeli ve matlûbu hâsıl olduğu takdirde, o velinin ruhuna ithafen Allah rızası için yapacağı nezri (yani keseceği kurbanı, okuyacağı veya okutacağı hatmi şerifi, vereceği sadakayı) zikretmeli, eğer TELLİ BABA’mn türbesini ziyaret ediyorsa, hazretin kabrinden bir iki tel alarak eve dönmelidir.
Alman bu teller hıfzedilmeli ve muradına nail olunca, hiç geciktirmeden nezrini yerine getirmeli ve hariçten bir miktar daha tel satın alınarak o zamana kadar hıfzedilen tellerle birlikte hazretin türbesine götürülerek yerine bırakılmalı, mescid-i şerife girilerek iki rekât şükür namazı kılınmalıdır.
Bu şükür namazı, verilen nimetin veya erilen devletin idamesi içindir. Aslâ gaflet olunmaya!..
Sübhane rabbike rabbil-izzeti ammâ yasifun ve selâmün alelmürseliyn vel-hamdü lillâhi rabbil-âlemiyn el-Fâtiha..