Tevhîd Kaç Kısımdan Oluşur?

By | 21 Mayıs 2015

tevhid-kac-kisimdan-olusur   Tevhid üç kısımdır:
1) TEVHİD-İ-MEKAL’dir. Delil, kavlühu teâlâ:

ve mâ utiye’nnebiyyune min Rabbihim lâ nüferriku beyne ehadin minhüm ve nafınü lehu Müslimun.
El-Bakara sûresi: 136′
Kulû âmenna billahi ve mâ ünzile ileynâ ve mâ ünzile ilâ Ibrahime ve tsma’ile ve İshaka ve Yâ’kube vel-esbâti ve mâ utiye Musa ve İsa

(Deyiniz ki; Biz Allahu teâlâya, bize inen kitaba, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve oğullarına indirilene, Musa’ya verilen Tevrat’a ve Isa’ya verilen İncil’e ve bütün peygamberlere verilen mucize ve kitapların hepsine iman ettik. Onlardan hiç birisinin arasını iymanda tefrik etmeyiz. Allahu teâlâyı tevhidde muhlisleriz.)
1) TEVHÎD-İ-ÎLM’dir. Delil, kavlühu teâlâ:

Fâ’lem ennehu lâ ilahe illâllah…

Muhammedi sûresi: 19

(Öyle ise bil ki, Allahu teâlâdan gayrı hiç bir mâ’bud yoktur.)

2) TEVHÎD-î-MEŞHUDÎ’dir. Delil, kavlühu teâlâ:

Şehidallahü ennehıı lâ ilahe illâ hû vel-melâ’ıketü ve ulül-ilmi ka’imerı bil-kıst lâ ilahe illâ hûvel-aziz-ül-hakim.

Âl-i-lmran sûresi: 18
(Allahu teâlâ, kendisinden gayrı ilâh olmadığını, vahdaniyyetine delâlet eden delillerle, âyetleri ile açıkladı. Ve melekler Allahu teâlânm vahdaniyye- tini ikrar ettiler, ilim sahipleri de vahdaniyyetini tasdik eylediler. O, emir ve neyhinde adli ikamet eder olduğu halde ondan gayrı ilâh yoktur. O Allahu azim-üş-şan ki, tevhid etmeyene intikam eder, benzerine hiç bir müntekim kadir olamaz. Dilediğine hükmeder, hiç kimse onu tahvile kadir değildir.)
Birinci tevhid; ehl-i şeriatin ve avamın,
ikinci tevhid; ehl-i ilmin ve havassın,
Üçüncü tevhid; ehl-i hakikatin yani havassül – havassın tevhidleridir.