Tag Archives: zekat ile ilgili ayetler

Madenlerin Zekâtı Ne Kadardır?

    Madenler; a) Altın, gümüş, bakır, kalay, nikel, demir, civa gibi, ateşte yumuşayıp eriyenler, b) Kireç, alçı taşı, yakut, elmas, firuze gibi, ateşte erimeyenler ve c) Su, tuz, zift, neft, petrol gibi, sıvı halde bulunanlar olmak üzere üç çeşittir. Ateşte eriyenler Öşür, haraç ve sırf mülk arazisinde veya sahralarda mevcut olan altın, gümüş, bakır, […]

Altın ve Gümüşün Zekâtı Ne Kadardır?

    Külçe halinde veya darbedilmiş durumda olan altın ve gümüş, her ne maksatla bulundurulursa bulun durulsun, nisab miktarına ulaşıp üzerinden bir yıl geçtiğinde zekâta tabi olurlar. Altının nisabı 20 miskal’dir, bir miskal 20 kırattır, bir kırat da 5 arpa ağırlığıdır. Gümüşün nisabı ise 200 dirhem’dir, bir şer’! dirhem 14 kırattır. Buna göre 10 dirhem, […]

Sığırların Zekâtı Ne Kadardır?

    Kırda otlayan sığır ve sığır cinsinden olan hayvanların 30’dan az olanına zekât düşmez. 30 ve 30’dan fazlası için ne kadar zekât düşeceği aşağıda gösterilmiştir: 30’dan 39’a kadar olan sığırlarda bir yaşında erkek veya dişi bir buzağı, 40’tan 59’a kadar olan sığırlarda iki yaşında erkek veya dişi bir buzağı, 60’tan 69’a kadar olan sığırlarda […]

Zekât’a Tabi Olmayan Mallar

    Kişinin, hem kendisinin, hem de geçimleri kendi üzerine olan kimselerin temel ihtiyaçları kabul edilen mallarından zekât alınmaz. Temel ihtiyaçlardan olduğu kabul edilen mallar ise şunlardır: Oturulan evler, evlerin lüzumlu eşyaları, elbiseler, silahlar, binek hayvanları, bir aylık veya bir yıllık nafaka, okunmak için olan birer nüsha kitaplar, zena- atkârlann aletleri. Yine, ticaret için olmayan […]

Zekât’ın Hikmeti ve Faydaları

    Eğer kişi zekâtını, bizzat kendisi malından ayırıp verirse bu durumu daha bariz bir şekilde hisseder. Bunlarla birlikte kişi, Allah (cc) rızası için infak etmenin sevabını da elde eder. 2) Zekât, zekât verenle alanlar arasındaki kardeşlik ve sevgi bağlarını pekiştirir. Zekât’ın toplumda yayıldığı, her müslümamn malının zekâtını hak sahiplerine verdiği düşünülecek olursa, müslümanlar arasındaki […]

Zekâtın Verileceği Yerler

    Zekâtın verileceği yerler Tevbe/60 âyetinde belirtildiği üzere sekiz sınıftır: “Sadakalar (zekâtlar); fakirler, miskinler, zekât memurları, müellefetu’l-ku- lub, azat olmak üzere efendileriyle anlaşma yapmış köleler, borçlular, Allah yo- lundakiler ve yolda kalmışlar içindir.” (Tevbe Sûresi, 9/60) Fakir: Ancak zaruri ihtiyaçlarım karşılayabilen, bunun dışında mala sahip olmayan kimsedir. Bu kimsenin oturacak evi, ev eşyası, giyecek […]

Ticaret Mallarının Zekâtı Ne Kadardır?

    Her tür ticaret malı zekâta tabidir. Bunlara uruz denir ki arz’ın çoğuludur. Hayvan ve nakit para dışındaki mallar manasınadır. Gerek ölçekle, gerek tartıyla, gerek metreyle, gerek sayıyla, gerek kıymeti üzerinden değerlendirilerek, gerek başka şekilde satılan ticari mallar arasında herhangi bir fark yoktur. Hayvan ve nakit para dışındaki mallar, ticaret için olmadıklannda zekâta tabi […]

Develerin Zekatı Ne Kadardır?

   5’ten az olan develer, hiçbir durumda zekâta tabi değildir. 5’ten yukarı olan olan develerden ne kadar zekât verileceği aşağıda gösterilmiştir: 5’ten 9’a kadar olan develerde bir koyun veya keçi, 10’dan 14’e kadar olan develerde 2 koyun veya keçi, 15’ten 19’a kadar olan develerde 3 koyun veya keçi, 20’den 24’e kadar olan develerde 4 koyun […]

Zekât’a Tabi Olan Mallar

Emvâl-i zahire (açık mallar) ise; sâime denilen (senenin çoğunu kırlarda otlayarak beslenen) hayvanlar, bir kısım arazi gelirleri, madenler, yer altındaki hazineler ve gümrüklere uğrayan ticaret mallarıdır. Bunların tümü de belli ölçüde zekât’a tabidir. Bâtınî (kapalı-gizli) malların zekâtını vermek, sahiplerinin din anlayışına bırakılmıştır. Bu kişiler, bu tür mallarının zekâtını, diledikleri fakirlere verebilirler. Zahirî (açık) malların zekâtlarına […]