Tag Archives: peygamber efendimiz hangi tarihte doğdu

Peygamber Efendimizin Doğum Tarihi

Peygamber Efendimizin doğum tarihi nedir ? Rasulüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’in doğ­duğu senenin, ay ve günün tespiti hakkında ulemâdan rivâyet edilen bir takım kaviller arasında ihtilaf vukû bulmuşsa da tercih edi­len kavle göre: Vilâdet-i Nebeviyye Allâh-u Te’âlâ’nın Harem’i himaye buyurup, filleri Ka’be’yi yık­maktan menettiği Fil Senesi’nin rebîulevvel ayının on ikisine muvâfık düşen pazartesi gü­nünün fecri […]