Tag Archives: kuran mucizeleri

Kur’ân ve İlmî Gerçekler – 5

5. “Sen dağlan görür de onları hareketsiz sanırsın, oysaki onlar bulutlar gibi yüzer geçer.” Yine Kur’ân-ı Kerim, dünyaya ait parçalar olan dağlara dikkat çekmek suretiyle arzın hareket ettiğine işaret etmiştir. Görüldüğü gibi, kâinat kitabının bir tercümesi olan Kur’ân’da -en mükerrem bir varlık olarak kâinata gerçek değerini kazandıran- insanla alâkalı İlmî meseleler ve gerçekler de ihmal […]

Kur’ân ve İlmî Gerçekler – 3 ve 4

3. “Semayı (kudret) eliyle biz kurduk ve ona durmadan genişlik veriyoruz.” Bu âyette, ilim mahfillerinde ağırlığını devam ettiren ‘mekân genişlemesi’ bin dört yüz küsur sene evvel Kur’ân’da söz konusu edilmektedir. 4. “Güneş de kendi ekseni etrafında bir vakte kadar hareket eder.” Kur’ân asırlar önce, eski kozmolojiye rağmen, Güneşin sabit olmadığını ve kendi ekseninde hareket ettiğini […]

Kur’ân ve İlmî Gerçekler – 2

2. “Her şeyi çift yarattık.” ; “Münezzehtir o Allah, her noksandan münezzeh! Yerin bitirdiği her şeyi, ve kendilerini, ve daha nice bilmedikleri şeyleri çift yaratan, münezzehtir, Yücedir!.” İlim adamlarının kısa bir zaman önce keşfettiği bir hususu Kur’ân asırlar öncesinden haber vermiştir. Bugün çok iyi bilinmektedir ki, insanlar nasıl çiftse, diğer canlılar da öyle çifttir. Hatta […]

Kur’ân ve İlmî Gerçekler – 1

1. “Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderip gökten su indirdik, böylece sizi suladık. (Yoksa) siz suyu depo edemezdiniz.” Bu âyet de, henüz yirminci yüzyılda anlaşılan İlmî bir gerçeğin Kur’ân tarafından asırlar önce ifade edildiğinin bir göstergesidir. Rüzgârlar su buharından meydana gelen bulutları birbirine çarpıştırır. Bu çarpışmada bulutlarda pozitif-negatif elektron geçişmesi olur, şimşek meydana gelir. Rüzgârlar bulutları sıkıştırarak […]

Kur’ân ve İlmî Gerçekler

Kur’ân’ın asıl gayesi, insana, kulluk dairesindeki vazife ve sorumluluklarını öğretmek, ferdî ve İçtimaî hayatını düzenlemek ve ebedî saadeti kazanmasına vesile olmaktır. Daha özlü bir ifadeyle Kur’ân’ın en birinci vazifesi, insan hayatını Yaratıcısının irade ve rızası istikametinde şekillen-dirmektir. Bunun dışında kalan hususlara Kur’ân, mahiyeti, önemi ve kıymetine göre yer verir. Kur’ân, böyle olmayıp da, sözgelimi, çağın […]