Tag Archives: ahiret nedir

Cennet Ne Demektir?

Lügatte, ‘yeşilliklerle ve ağaçlarla örtülü yer/bahçe’ anlamına gelen Cennet, dinî terminolojide, ‘sürpriz nimetlerle donatılmış olan ve mü’minlerin içinde ebedi olarak kalacakları âhiret yurduna verilen isimdir. Cennet ve oradaki hayat sonsuzdur. Bu hayatın sonsuz olması insanlara asla bıkkınlık vermeyecektir. Çünkü cennet sürprizler diyarıdır. Bu hayata mazhar olanlar -bir kısım hikmetlere binaen dünya hayatlarında kin, nefret ve […]

Kevser Havzı Nedir?

Hadislerde bildirildiğine göre Kıyamet gününde her peygambere ihsan edilecek bir havuz vardır. Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyh ve sellem) verilen havuzun suyu ise, rengi sütten beyaz, kokusu miskter daha güzel olup bu sudan bir kere içen bir daha susamayacaktır. Kıyamet gününde bu havzın başına ilk varıp ondan su içen Resûlullah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) olacaktır. […]

Sırat Nedir?

Cehennem üzerinde bulunan, herkesin üzerinden geçeceği ve geçmeye muvaffak olamayanların Cehennem’e düşeceği bir köprüdür. Sıratın gerçek mahiyeti hakkında da kesin bir şey söylemek zordur. Ancak böyle bir geçiş, Allah’ın bildiği ve takdir ettiği keyfiyette mutlaka olacaktır. Hadis-i şeriflerde, Cehennem’in üzerine kurulacak sırattan ilk geçenin Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) ve ümmeti olacağı ve bu […]

Mîzan Nasıl Olur?

Kelime olarak ‘terazi’ anlamına gelir. Mizandan bizim anlamamız gereken ise, Allah’ın takdir ettiği tarzda amellerin tartılmasıdır. Yalnızca Allah’ın keyfiyetini bildiği bu mizan hakkında bir fikir yürütmemiz mümkün değildir. İç yüzünü bilemediğimiz bu hususî tartıda, iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa erecek, hafif gelenler ise Cehennem’e gideceklerdir. Mizanla alâkalı olarak Kur’ân’da şöyle buyrulur: “Biz Kıyamet günü için […]

Hesap ve Sual Nasıl Olur?

Mahşer yerinde herkesin Allah nezdindeki yerine ve derecesine göre uzun yahut kısa süren bir bekleyişi olacaktır. Burada insanlar, aracı olmaksızın Allah tarafından hesaba çekilecektir. Hadis-i şeriflerde mü’minlerin sorulan sorulara kolaylıkla cevap vereceği bildirilirken, inkarcıların ise, inceden inceye bir hesap ve sorgulamadan geçirileceği haber verilir. Hesap ve sorgulama sırasında amel defterlerinden başka, gerektiğinde insanların uzuvları ve […]

Amel Defterlerinin Dağıtılması Nasıl Olur?

İnsanların mahşer denilen alanda bir araya getirilmesinden sonra, kendilerine dünyada iken sarf ettikleri her bir sözün ve yaptıkları her bir işin kaydedildiği ‘amel defterleri’ dağıtılır. Bu defterlerin mahiyeti bilinmemektedir. Bu itibarla onların bu dünyadaki defterlere benzetilmesi isabetli bir yaklaşım değildir. Melekler tarafından tutulmuş bu defterler/kayıtlar hakkında Kur’ân’da şöyle buyrulur: “(Artık) kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda […]

Haşir ve Mahşer Ahvali

Lügatte, toplamak, bir araya getirmek ve sevk etmek mânâlarına gelmekte olan haşir, dinî bir ıstılah olarak, ‘Kıyamet gününde dirilişi müteakiben bütün yaratıkların toplanmasını ve toplanma yerine sevk edilmesini’ ifade etmektedir. Kur’ân, haşrin, bütün insanların bir araya toplandığı ve gerçekte kimin kazanıp kimin aldandığının ortaya çıkacağı bir gün olduğunu bildirir. Yine Kur’ân’a göre, haşir yerinde (mahşerde) […]

İmkânı ve Lüzumu Açısından Kur’ân’da Ahiret

Öldükten sonra dirilme ve insanın yapmış olduklarından dolayı hesaba çekilmesi meselesi çok eski zamanlardan beri insan aklını meşgul eden konulardan bir tanesi olmuş ve kabul veya red noktasında düşünceler birbiriyle çarpışıp durmuştur. İnsanlık tarihi, diriliş ve âhiret hayatı konusuyla ilgili farklı görüş ve tutumlara sahne olmuştur. Aslî fıtratını muhafaza edememiş kimselere bir ölçüde en garip […]

Dinî Terminolojide Âhiret

Âhiret, Kur’ân da dünya hayatından sonra sonsuz yeni bir hayat bo-yutuna ad olarak kullanılmıştır. Birinci hayat için ‘ûlâ’ ikinci hayat için ‘âhir’ ifadelerinin kullanması bunu göstermektedir. Âhiret terimi kelâmı eserlerde şöyle tarif edilmiştir: Âhiret, kıyametin kopmasından başlayıp ebediyyen devam edecek olan ikinci hayattır ki, ba’s (öldükten sonra dirilme), haşr, hesap, mizan, şefaat, sırat, Cennet, Cehennem […]

Kelime Olarak Âhiret

Âhiret lâfzı, “ e-h-r” kökünden ism-i fâil olan “(âhir” kelimesinin müennesidir. ‘Evvel’in karşıtı bir sıfat olan bu kelime ‘son, sonra gelen anlamına gelmekte olup çoğulu “ evâhir”dir. Âhirete, âhiret denilmesinin sebebini izah sadedinde ise iki yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi, âhiretin, kendisinden evvel olan dünya hayatından sonra gelmesidir. İkinci görüşe göre ise, varlıklara ve onları kuşatan […]