«Râhı-Aşk»

By | 28 Haziran 2015

rahi-askTâlib-i feyz-i Huda’yız, Halveti Cerrahi’yiz;
Câlib-i fevz-i hüdâyız, Halveti Cerrahi’yiz..

Cerrahi’den bâde-i aşk nûş eyledik ezelde,
Biz ol bülbül-i şeydâyız, Halveti Cerrahi’yiz..
Çün cemal-i Mustafa’ya âşık olduk gönülden,
Bir nigehe can fedayız, Halveti Cerrahi’yiz..
Hazret-i Hayder-i Kerrâr gönlümüz sultanıdır,
Çâker-i âl-i abayız, Halveti Cerrahi’yiz..
Ehl-i beyte muhabbette dost oluruz dost ile,

Bugzedenlerden cüdâyız, Halveti Cerrahi’yiz..
On iki imam ile on dört mâ’sum baş tâcımız,
Üftâde-i su’adayız, Halveti Cerrahi’yiz..
Cihar yâr-ı güzine de, ashab-ü ansara da;
Tâ’zim-ü tekrim edâyız, Halveti Cerrahi’yiz..
Rehberimiz kitap, sünnet; düsturumuz şeri’at;
Ehlullah’a muktedâyız, Halveti Cerrahi’yiz..
Biri iki göremeyiz, tevhiddedir yolumuz;
Sâlik-i râh-ı rizayız, Halveti Cerrahi’yiz..
Hazret-i Pir Nureddin’den irşâd aldık vuslâta,
Nâil-i cûd-ü atâyız, Halveti Cerrahi’yiz..
İtikatta ehl-i sünnet vel-cemaat yolumuz,
Kalender-i hoş-edâyız, Halveti Cerrahi’yiz..
Erenlere BELİ dedik, yollarına baş koyduk;
Ehl-i aşka mübtedâyız, Halveti Cerrahi’yiz..
Mezhebimiz Hanefi’dir, meşrebimiz Halveti;
Râh-ı Hakta hüveydâyız, Halveti Cerrahi’yiz..
Gazayı ekber eyleriz nefsimizle dem-be-dem,
Hem hatâ-pûş ridâyız, Halveti Cerrahi’yiz..
Meydan-ı aşkta üryanız, Divan-ı Hakta giryan;
Devranda mest-i sevdayız, Halveti Ceırahi’yiz..
Her birimiz bir velidir, Hamd-ü lillah Aşkıyâ;
Bâb-ı vuslâtta gedâyız, Halveti Cerrahiyiz..