Peygamberlere İman Hakkında

By | 3 Haziran 2015

peygamberlere-iman-hakkindaİmânın altı şartından birisi (ve 4.cüsü de) Peygamberlere inanmaktır.
Yüce Allâh, kullarına doğru yolu göstermek için kullarına, emirlerini, yasaklarını peygamberleri aracılığı ile bildirmiştir.
Peygamberler Allâh ile kullan arasında elçi ve aracıdırlar. Peygamberler Allâh ile kulları arasında görevli Allâh elçileridir.
Peygamberlik Allâh vergisidir. Allâh Teâlâ, isteyip dilediği kuluna Peygamberlik verir, Peygamberlik çalışmakla, istemekle elde edilmez, Çalışmakla Peygamber olunmaz.
İlk Peygamber Âdem (Aleyhisselâm)’dan sonra, bizim Peygamberimiz Muhammed (Aleyhisselâm)’a kadar gelip geçmiş bütün milletlere Allâh tarafından peygamberler gönderilmiştir.
İnsanların, yegâne bilgi ve ahlâk hocaları peygamberlerdir. Bütün doğru bilgileri insana gerekli temel hünerleri asıl temelinde Peygamberler öğretmiştir. İnsanlığın ilk hocaları Peygamberlerdir.
Allâh’ın kulları (insanlar) içinde en akıllı ve yüce kulları peygamberlerdir. Peygamberler, hiç günâh işlemezler.
Hasedlik/kıskançlık/çekememezlik etmek, iki yüzlülük/içi dışına uymamak gibi kötü huy ve duygular onlarda (yânî Peygamberlerde) aslâ yoktur ve olamaz.
Kadından peygamber olmaz ve olmamıştır.
Aslâ yalan söylemezler. Olacak dedikleri olmuş, olmayacak dedikleri olmamış…
Peygamberler, en güvenilir insanlardır. Aslâ emânete ihânet etmez/etmemişlerdir.
Peygamberler, akıllı, keskin görüşlü insanlardır.
Bütün peygamberler, peygamberliklerinden önce de akıllı, zekî/gözü açık, temiz, kötülükten uzak, Allâh’a.yakın insanlardır. Soysop bakımından da mensup bulundukları toplulukların en üstün kişisiydiler.
Dînî ölçüye göre, Peygamberimizin cihân Peygamberi (evrensel) oluşu, son peygamber oluşu bakımından bizim Peygamberimiz Hazret- i Muhammed (Aleyhisselâm) bütün peygamberlerin seyyidi/ulusu, büyüğüdür.
İnsanın dünyâda ilk varoluşundan bizim Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (Aleyhisselâma) kadar geçen zaman dilimi içinde pek çok peygamber gelip geçmiştir. Bunların sayılarını ise ancak Allâh bilir.
Allâh Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’inde bize bunlardan sâdece yirmi sekizinin ismini bildirmiştir.
Dînî kitablarımızda bildirilen rivâyete göre 124.000 (yüzyirmidört bin) Peygamber gelip geçmiştir. Fakat gerçek sayılarını ancak Allâh Teâlâ bilir, diye Müslümanlara uyarı bilgileri vardır.
Peygamberlerin ilki Âdem (a.s.), sonuncusu Hz. Muhammed (Sallallâhü aleyhi ve sellem)’dir.

Kur’ân-ı Kerîm’de adlan bildirilen peygamberler şunlardır.
1. Âdem
2. İdris
3. Nûh
4. Hûd
5. Salih
6. İbrahim
7. Lût
8. İsmail
9. İshâk
10. Yâkûp
11. Yûsuf
12. Eyyûb
13. Şûayb
14. Musa
15. Harun

17. Süleyman
18. İlyâs
19. Elyesâ
20. Yûnus
21. Zülkifl
22. Zekeriyyâ
23. Yahyâ
24. İsâ
16. Dâvûd
25. MUHAMMED (Aleyhimüsselâm)lardır.
26. Üzeyr, 27. Lokmân, 28. Zülkârneyn adındaki üç zâtın peygamberlikleri hakkında bilginlerin görüş aynlığı vardır.
Biz Müslümanlar, bize bildirilen ve bildirilmeyen bütün peygamberlerin hiçbirini ayırd etmeden hepsine inanırız.
Bunun için İslâm Dîni başka bir dinin erişemediği bir bütünlükle bütün beşeriyeti içine alır. Biz Allâh’ın kulları olarak O’nun İlâhî emir ve yasalarında mü’minlerden istenen görevleri yerine getiririz.