Nefs-i-Sâfîyye Nedir?

By | 21 Mayıs 2015

nefs-i-safiyye-nedir   Nefsin, yedinci mertebesi Sâfiyye’dir. Bu makama NEFS -Î-KÂMÎLE ve NE FS-Î-SÂLÎHA da denilir.
Nefs-i-sâfiyye, öyle yüce bir makamdır ki, Hak tealâ mekândan münezzeh olduğu halde, zâtı ile kulu arasında bir MAKAM-I-ESRAR’dır. Bu makamın ahvali ve evsafı, esrar olarak zevkiyattan olmakla ne tarif, ne tavsif, ne tahrir ne de takrir ile ifadesi aslâ mümkün değildir. Tatmayan bilmez, vasıl olan söyleyemez. Zira, bu makam KABE-KAVSEYN makamıdır. Bu mertebe, Enbiyâ ve Mürseliyn aleyhümüsselâm, nefs-i-şerifleri makamıdır.
Nefs-i-sâfiyye’nin makam ve sıfatları da altıdır:
1) Tevhid
2) Zât
3) Tavsif
4) Sıfat
5) Tekmil
6) Lezzât
Yâ Allah! Bizleri, bu makamın esrarı ile zevklendir ve hissedar eyle.. Âmin bi-hürmet-i dem-il Hüseyn.
(Nefs-i sâfiyye’nin esması KAHHÂR ism-i şerifidir.)