Namaz Hakkında

By | 25 Temmuz 2015

namaz-hakkinda    Sual — Namazın farzları kaçtır?
Cevap — On ikidir, yedisi namazın dışında ve beşi içindedir.
Sual — Namazın dışında olanlar nelerdir?
1) Hadesten taharet
2) Necasetten taharet
3) Setr-i avret
4) İstikbal-i kıble
5) Vakit
6) Niyyet
7) İftitah tekbiri’dir.

Sual — Hadesten taharet ne demektir?
Cevap — Abdestli olmayanlar, namaz kılmayacaklarından abdest alması ve cünüp olanların da cünüplükten kurtulmak için gusül etmesi demektir.
Sual — Su bulunmaz veya bulunduğu halde alabilmeğe muktedir olunmazsa ne yapılır?
Cevap — Teyemmüm edilir.
Sual — Necasetten taharet ne demektir?
Cevap — Bir kimsenin vücudunun veya elbisesinin yahut namaz kılacağı yerin necasetten, yani bütün pisliklerden temizlenmesi demektir.
Sual — Setr-i avret ne demektir?
Cevap — Erkeklerde göbeğinden diz kapağı altına kadar, kadınlarda bütün vücudun örtülmesidir.
Sual — îstikbal-i kıble ne demektir?
Cevap — Namaz kılarken kıbleye karşı yönelmektir.
Sual — Vakit ne demektir?
Cevap — Farz namazlarının kılınabileceği vakit demektir:
SABAH NAMAZININ VAKTİ: Fecr-i sadıktan yirmi dakika sonra başlayıp, güneşin doğmasına kadar olan zamandır. (Bir kimse sabah namazını kılarken güneş doğsa, namazı bâtıl olur. Bu sebeple, sabah namazlarını güneş doğmadan hiç olmazsa on dakika evveline kadar kılmalıdır.)
ÖĞLE NAMAZININ VAKTİ: Zeval vaktini bir miktar geçtikten sonra, ikindi namazına kadardır.
İKİNDİ NAMAZININ VAKTİ: Öğle namazı vaktinin çıkmasından itibaren, güneşin batacağı zamana kadardır. (Güneş batarken namaz kılmak haram olduğu halde, o günün ikindi namazı kılınabilir.)
AKŞAM NAMAZININ VAKTİ: Güneşin batmasından itibaren, yatsı namazı vaktine kadardır.
YATSI NAMAZININ VAKTİ: Fecr-i kâzip yani yalancı fecre kadardır.
Sual — Niyyet nedir?
Cevap — Bir kimsenin, yapacağı işin adını kalbine getirerek, diliyle söylemesidir. Şöyle ki, bir kimse sabah namazının farzını yalnız kılacak olursa: (NİYYET ETTİM ALLAH RIZASI İÇİN SABAH NAMAZININ FARZINA..) der. Eğer, cemaatle kılacak olursa: (NİYYET ETTİM ALLAH RIZASI İÇİN SABAH NAMAZININ FARZINA, UYDUM HAZIR OLAN İMAMA..) diye niyetlenir. Kılınacak namaz farz, vâ- cip veya sünnet olduğuna göre, bu minval üzere niyyet eder.
Sual — İftitah tekbiri nedir?
ALLAHU
Cevap — Herhangi bir namaza başlanırken EKBER demektir.
Sual — Namazın dışında olanlara ŞART deniliyordu. Namazın içinde farz olanlara ne denilir?
Cevap — Rükün derler ki, şunlardır:
1) Kıyam
2) Kıraat
3) Rükû
4) Sücud
5) Ka’de-i âhirede teşehhüd miktarı oturmaktan ibarettir.
Sual — Kıyam ne demektir?
Cevap — Namazlarda ayakta durmaya kıyam denir.
Sual — Kıraat nedir?
Cevap — Namazlarda Kur’an okumaya kıraat denir.
Sual — Rükû nedir?
Cevap — Ayakta iken eğilmeğe ve elleri dizlere dayayarak durmağa rükû denir.
Sual — Secde nedir?
Cevap — Oturduğu halde ellerini yere koyarak, başı iki eli arasında olmak üzere alnını ve burnunu yere değdirmeğe secde denir.
Sual — Ka’de-i âhirede teşehhüd miktarı oturmak ne demektir?
Cevap — Üç veya dört rekâtlı namazlarda, ikinci defa diz üstünde bir miktar oturmaya ka’de-i âhire denir. Bu oturmak farzdır. Sabah namazı gibi iki rekâtlı namazlarda, ikinci rekât’ müteakip oturmak farzdır. Zira, bir oturması vardır, tfarz olan oturmak, dört rekâtlı namazlarda dördüncü rekâttan sonra ikinci tahiyyata oturmaktır.
Sual — Vâcip nedir?
Cevap — Allahu teâlâ tarafından emir buyurulduğu halde, delil bakımından âlimlerin tereddüde düştükleri buyruklardır. (Vitir namazı, kurban ve sadaka-i-fıtır gibi..)
Sual — Vitir namazı nedir?
Cevap — Yatsı namazından sonra kılınan namazdır.
Sual — Sadaka-i-fıtır nedir?
Cevap — Ramazanda oruç tutan (veya özrü dolayısiyle tutamayan) kimselerin bayram namazına kadar, şeriatin tayin ve takdir ettiği ölçüler dahilinde fakirlere verdikleri, ramazana mahsus bir sadakadır.
Sual — Vâcibi işlemeyen ve terk ve inkâr eden kimse ne gibi bir hükme tâbi olur?
Cevap — Cehennem azabına müstehak olur. Ancak, islâmdan çıkarak kâfir olmaz. Buna mukabil, farzlardan birisini inkâr ederse, kâfir olur. Zira, farzlar kesin delillerle sabit olmuştur. Vâcipler ise zanni delillerle sübut bulmuştur. Bundan dolayı vâcibi inkâr eden kâfir olmaz, fakat işlemeyen azaba lâyık olur.
Sual — Namazın vâcipleri kaçtır?
Cevap — On altıdır:
1) imama uyanların, imamın arkasında yalnız sübhaneke’yi okumaları ve başka hiç bir şey okumamaları (ancak, rükûda ve secdede teşbih eder, ka’de-i ulâda yalnız TAHİYYAT’ı ve ka’de-i âhirede TAHÎYYAT ile SALÂVAT’ı okur.)
2) Özrü yoksa, farzları cemaatle kılmak
3) Yalnız namaz kılarken, namazın her rekâtında FATİHA (El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn..) sûresini, sonuna kadar okumak.
4) Dört rekâtlı farz namazların evvelki iki rekâtlarında, ancak FATİHA okumak
5) Üç veya dört rekâtlı farzların evvelki iki rekâtında, diğer namazların her rekâtında FATÎHAdan sonra bir sûre veya üç âyet miktarı Kur’an okumak
6) FATİHA’yı okuyacağı sûre ve âyetten önce okumak
7) Her iki rekâtta TAHÎYYAT’a oturmak
8) Birinci TAHÎYYAT’ta bir parça oturmak
9) Namazlarını tâ’dil-i erkâna riayet ederek kılmak
10) Vitir namazlarında, üçüncü rekâtta rükû’a varmadan önce KUNUT dualarını (ALLAHÜMME İNNÂ NESTA’INÜKE ve ALLAHÜMME 1Y- YÂKE NÂ’BÜDÜ duaları) okumak veya FATİHA sûresini okuyacak kadar durup, sonra rükûa varmak
11) Cemaatle kılınan namazlarda, imamların akşam, yatsı, sabah namazları ile cuma ve bayram namazlarında Kur’an-ı kerimi cehren (aşikâr) okuması
12) Gündüz namazlarında (öğle ve ikindi) sûrelerin gizli okunması
13) Bayram namazlarında ziyade olan tekbirleri almak
14) Her halde imama uymak
15) Secde âyeti okunmuş veya farz tehir yahut vacip terk olunmuşsa secde etmek
16) Selâm vererek namazdan çıkmak
(Çok kalabalık cemaatle kılman namazlarda, halkın şaşırmaması için sehv-i secde terk olunabilir.)
Sual — Sünnet nedir?
Cevap — Fahr-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin, bir çok zamanlarda yaptıkları işlerdir. (Cemaatle namaz kılmak, misvak kullanmak ve saire gibi..)
Sual — Sünnetleri işlemenin faydası nedir?
Cevap — Aleyhissalâtü vesselâm efendimizin teveccüh ve muhabbetlerine mazhar olmaktır. Sünnetleri terkedenler, azaba müstehak olmazlarsa da, efendimizin teveccüh ve muhabbetlerinden mahrum kalırlar
Sual — Teyemmümün sünneti kaçtır?
Cevap — Altıdır:
1) Besmele okumak
2) Ellerini toprağa vurduğunda, ellerini yerden çekmek
3) Parmaklarını açmak
4) Ellerini birbirine vurup silkelemek
5) önce yüzüne meshetmek
6) Kollarını sıkı sıkı meshetmek
Sual — Gusulün sünneti kaçtır?
Cevap — On ikidir:
1) Su ile evvelâ ön ve ardını yıkamak
2) Ellerini bileklerine kadar yıkamak
3) Niyet etmek (NÎYYET ETTİM ALLAH İÇİN CÜNÜPTEN TEMİZLENMEĞE demek.)
4) Ağzını bol su ile yıkamak
5) Burnuna suyu ziyade çekmek
6) Namaz abdesti gibi abdest almak
7) Bedeninin her yerine suyu dökerek oğuşturmak
8) Yıkanırken, önünü ve ardını kıbleye dönmemek
9) Ağzını ve burnunu üçer kerre yıkamak
Gusül ederken dünya kelâmı konuşmamak Yıkanmağa daima sağ uzuvları ile başlamak Gusüle başlarken Besmele çekmek, guslettiği yere işememek ve aynı yerde namaz kılmamaktan ibarettir.
Sual
- Abdestin sünnetleri kaçtır?

Cevap — On dörttür:
1) E’ûzü-Besmele çekmek
2) Niyyet etmek
3) Ellerini bileklerine kadar yıkamak
4) Ağzına su vermek
5) Misvakle dişlerini yıkamak
6) Burnuna su vermek
7) Abdest alırken kıbleye karşı dönmek
8) Sağ tarafından başlamak
9) Tertibe dikkat ve riayet etmek
10) Kulaklarını ve boynunu meshetmek
11) Her uzvunu üçer kerre yıkamak
12) Sakalını ve parmaklarını hilâllamak
13) Yüksek yerde abdest almak
14) Abdest alırken dünya kelâmı konuşmamaktır.

Sual — Namazın sünnetleri kaçtır?
Cevap — On beştir:
1) Namaz kılan erkek ise, ALLAHU EKBER derken ellerini kulaklarına kadar kaldırmak
2) Kadın ise ALLAHU EKBER derken omuzlarına kadar kaldırmak
3) Namaz kılan erkek ise, sağ elini sol elinin üstüne koyarak pekçe tutmak ve göbeğinin altına komak
4) Kadın ise, sağ elini sol elinin üstüne koyarak göğsü üzerine koymak
5) Namaza ALLAHU EKBER lâfzı ile başlayarak SÜBHANEKE okumak
6) E’ûzü okumak
7) Besmele okumak
8) Rükû’a varırken ALLAHU EKBER demek
9) Rükû’da üç kerre SÜBHANE RABBİYEL-AZIM
demek
10) Rükû’dan doğrulurken SEMİ’ALLAHÜ LIMEN HAMİDE ile RABBENA LEKEL-HAMD demek
11) Birinci secdeye varırken ALLAHU EKBER demek
12) Secdede iken ayaklarını kıbleye karşı dik tutmak
13) Ellerinin arasına secde etmek
14) Secdede SÜBHANE RABBIYEL-Â’LÂ demek
15) Son tahiyatlarda ET-TAHIYYATÜ ile ALLAHÜMME SALLI ve ALLAHÜMME BÂRIK’i sonuna kadar okumaktır.

Sual — Müstehap neye derler?
Cevap — İşlenmesinde sevap olan şeylere derler.
Sual — Abdestin müstehapları kaçtır?
Cevap — Beştir:
1) Niyeti dil ile söylemek
2) Kulaklarından artan su ile enseyi meshetmek
3) Abdestten artan suyu, ayakta kıbleye karşı içmek
4) Abdestten sonra külotuna bir miktar su serpmek
5) Abdest aldıktan sonra bu işe mahsus temiz bir peşkir ile kurulanmak
Sual — Namazın müstehapları kaçtır?
Cevap — Sekizdir:
1) Müezzin HAYYE ALES-SALÂT derken, cemaatle ayağa kalkmak
2) Kıyamda dururken, secde edeceği yere bakmak
3) Burnundan önce alnını yere koymak.
4) Secdede alnını ve burnunu yere koymak
5) Namazda selâm verdiğinde omuz başlarına bakmak
61 Namazda öksürmemek
7) Namazda esnememek
8) Tahiyyat’a oturduğunda oylukları üstüne bakmaktır.
Sual — Mübah nedir?
Cevap — İşlenmesinde veya işlenmemesinde sevap veya günah olmayan iştir. (Oturmak, kalkmak v.s. gibi..)
Sual — Haram nedir?
Cevap — Allahu teâlânm bizleri kesinlikle men’ettiği şeylerdir. (Yetim malı veya domuz eti yemek, şarap içmek, adam öldürmek, anaya ataya âsi olmak, harpten kaçmak v.s. gibi.)
Sual — Allahu teâlânın haram ettiği şeyleri helâl itikat ederek işleyen, bir kimsenin, İslâm hükümlerine göre durumu nedir?
Cevap — Kâfir olur.
Sual — Haramı haram olarak bilmekle beraber, kötü olduğunu ikrar ettiği halde işleyen kimsenin durumu nedir?
Cevap — Kâfir olmaz, ancak cehennem azabına müstehak olur.
Sual — Mekruh nedir?
Cevap — İşlenmesi fena ve çirkin olan şeylerdir.
Sual — Abdestin mekruhları kaçtır?
Cevap — Sekizdir:
1) Sol eliyle ağıza ve buruna su vermek
2) Sağ eliyle sümkürmek
3) Suyu yüzüne çarpmak
4) Abdest alırken sırtını kıbleye çevirmek
5) Abdest azalarmı üçten az veya ziyade yıkamak
6) Sol taraftan başlamak
7) Dünya sözü söylemek
8) Abdest alırken üzerine su sıçratmak
Sual — Namazın mekruhları kaçtır?
Cevap — On sekizdir:
1) Namaz kılarken etrafına bakınmak
2) Elbisesiyle oynamak
3) Namaz kılarken secde edeceği yeri temizlemek
4) Zaruret olmaksızın yüzünü kıbleden çevirmek
5) Herhangi bir kimsenin yüzüne karşı namaz kılmak
6) Resme karşı namaz kılmak
7) Namazda esnemek ve gerinmek
8) Namazda gözlerini yummak
9) Namazda gözlerini çok açmak
10) Herkes başı örtülü namaz kılarken, başı açık namaz kılmak
11) Necasete karşı namaz kılmak
12) Mezara karşı namaz kılmak
13) Erkekler, kadına yakın namaz kılmak
14) Farz namazlarda, aynı sûreyi birden ziyade okumak
15) Özürsüz yere dayanıp namaz kılmak
16) Namazda özürsüz enceklerini dikip oturmak
17) İmamdan önce rükû ve secdeye varmak
18) İmamdan önce rükû ve secdeden başını kaldırmaktır.
Sual — Müfsid nedir?
Cevap — Abdesti, namazı ve orucu bozan şeylerdir.
Sual — Orucun müfsitleri nelerdir?
Cevap — Yemek ve içmek, ağız dolusu kusmak ve cinsi münasebette bulunmaktır.
Sual — Abdestin müfsitleri nelerdir?
Cevap — Sekizdir:
1) Önden çıkan şeyler
2) Arkadan çıkan şeyler
3) Bedenden çıkan cerahat ve kan
4) Ağız dolusu kusmak
5) Bir yere dayanıp uyumak
6) Namaz kılarken yanındaki işitecek kadar gülmek
7) Tükürmüş olduğu tükürükten ziyade kan olmak
8) Abdest alırken, abdest azalarmdan birisini unutmak ve hangisi olduğunu hatırlamamak
Sual — Namazın müfsitleri kaçtır?
Cevap — On sekizdir:
1) İftitah tekbirini, kendi işitecek kadar almamak
2) Namaz kılarken, yanındaki işitecek kadar gülmek (Hem namazı, hem de abdesti bozar.)
3) Dünya için ahvah etmek
4) Namaz kılarken dünya sözü söylemek
5) Namaz kılarken dünya için ağlamak
6) Namazda bir şey yemek veya sakız çiğnemek
7) Namazda saçını ve sakalını taramak
8) Namazda üç kerre kıl koparmak
9) Namazda bit öldürmek (Yılan ve akrep öldürülebilir)
10) Bir rükünde, üç kerre bir azayı veya bir yeri kaşımak
11) Kur’an-ı azimi yanlış okumak
12) Namazda, Kur’an-ı azimi kendi işitecek kadar okumamak
13) Secdede iken iki ayağını birden kaldırmak ve yerden kesmek
14) Namazda bir şey içmek
15) İmama uyduğu halde arkasında durmamak
16) Cemaatle namaz kılarken, erkek kadınla yan yana durmak
17) Namazda, erkek kadının arkasında durmak
18) Namazda, imamdan ileri durmaktır.