Münâcât Ve Dua

By | 25 Haziran 2015

A Muslim pilgrim prays at the top of Mount Noor in Mecca    El-hamdü lillah sümme El-hamdü lillah.. Şükür yâ Rab.. Şükür yâ Rab.. Şükür yâ Rab.. El-hamdü lillahi Rabbil-âle- miyn ves-salâtü veselâmü âlâ seyyidinâ ve seyyid-il-âlemiyn ve seyyid-il melâ’iketi ve Enbiyâ-i vel mürseliyn ve âlihi ve eslâfihi ve evlâdihi ve ezvacihi ve ehl-i beytini ve ashabihi ve ensarihi ve etba’ihi ve muhibbihi ve karabetihi ecma’iyn..
İlâhi! Biz, ssnin kulunuz.. Sen, noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatları ile muttasıf ve muallâsm, muazzamsın, azizsin, kerimsin..
İlâhi! Bizleri, âlem-i ervahta hılkat-i kabiliyyet-i ezeliyye üzerine halk ve icat buyurdun, Rahmaniyyetinin ve hâlı- kıyyetinin sahib-i ruh eyledin ve bu âlem-i şuhuda getirip halk ve icat buyurduğun ruhlarımıza kisve-i cesed-i insanı giydirdin, bizi şekl-i insana koydun. In’am-ı ihsanınla ve cûd-ü rahmetinle bizlere ikram eyledin ve bu âlemde de kendine kul ve Habibine ümmet eyledin.. Sırat-ı müstakim olan, razı olduğun din-i İslâm ile müşerref kıldın.. Sana varan bu doğru yolda, sana ve senin rizana ve cemaline varacak olan bu sı- rat-ı müstakimden ayağımızı kaydırarak, bizleri zulmet ve dalâlet çukurlarına atma.. Yâ Rabbi! Razı olduğun bu yolda bizleri sâbit-kadem eyle.. Bizleri, Habibin Ahmet’ten ve mahbubun Muhammed’den ayırma, onun nigeh-i iltifatı ile şâd-ü handân eyle yâ Rabbi.. O’nun sünnetine uyanlardan, O’nun kokusunu duyanlardan ve O’nun yoluna baş koyanlardan eyle ve O’nun siyreti ile boyanan zümre-i necata bizleri de ithal eyle yâ Rabbi.. Salât-ü selâmını, Habib-i â’zam ve Resûl-ü muazzamın üzerinde daim eyle yâ Rabbi..
Yâ Rab!
Hâdi ism-i şerifinin tecellisini ona verdin, Hâdi isminin sırrı ile bizleri de makam-ı fark-ı ibadette, cemi sırrı vahdette ona ittibâ eylemek imtiyazına nail eyledin, cümle ni’metlerini O’na olan aşkının cûd-ü kereminden ihsan ve ikram buyurdun, bizleri O’nun rizasma da nail eyle yâ Rabbi.. İlâhi! Bizleri, biz âciz ve biçareleri O’nun nazar-ı Ahmediyyesi ile aziz ve kerim eyle yâ Rabbi.. Biz kullarını, kulluğundan kovarak İblis gibi müflis eyleme yâ Rabbi.. Zât-ı ülûhiyyetinin ve sıfat-ı rübubiyyetinin razı olduğu hizmetlerle meşgul ederek nefislerimizin ve şeytanın şerrinden halâs eyle yâ Rabbi.. Bizleri, nefislerimizin esiri ve şeytanın zebunu kılma, nefsine galip, rizana. tâlip, cennetine râgıp, cemaline âşık olan erlerden eyle yâ Rabbi.. Seyyid-il Enbiyâ hürmetine; din halvethanesi ve muhabbeti ilâhi aşk ve şevkinin tecelligâhı olan kalplerimizi, ol sultan-ı kevneynin aşkı, evlâtlarının şevki, ehl-i beytinin muhabbeti nuru ile münevver eyle yâ Rabbi.. Bizleri, Kur’an-ı azime iktida, sünnet-i Ahmediyyeye ittibâ eyleyen sevgili kulların msyanmda aziz eyle yâ Rabbi.. Din-i metin-i islâmda^ cihar yâr-ı metin, ashab-ı güzide-i Resûl-ü Rabbil-âlemiyn olan server-i serdar-ı sadr-ı yakin, yâr-ı gar-ı Resûl-üs-saka- leyn, evvel-il muhaciriyn (Radıyallahu anhüm ve radu anh) âyeti-kerimesiyle terfi-i derecatı bilinen Hz. Eba-Bekir-is-Sıd- dıyk hürmetine, mazhar-ı adalet-i sultani ve âdil-i mahlûkat-ı Rahmani, bir bakışla kahreder şeytanı, Hz. Emir-il-mü’miniyn Ömer ibn-il Hattâb’m adaleti izzetine, mâden-i hayâ-is-same- dani ve menba-il hilm-i sübhani, damadı Resûl-ü Rahmani Hz. Osman-ı Zinnûreynin hilmi ve hayâsı hürmetine, damad-ı me- dine-i ilm-i Rabbani ve mecma-ı şeca’at ve sahib-i sehavet-i Hakkani, bâb-ı ilm-i Rabbani, Esedullah-il-galip Aliyyibn-il Ebi Tâlib’in ilmi, irfanı ve sehaveti, şecaati ve gazası hürmetine, tarik-i din-i islâmda yakinimiz güneşini, sıhab-ı hicab-ı zulmette mestur ve mağlûk eyleme yâ Rabbi.. Mimarı saray-ı din- i mübiyn ve mürşid-i keşf-i yakiyn hürmetine cümlemizi sırat-ı müstakimden ayırma ve bize verdiğin bu baş ile niyaz.
yüzünü daima ilm-i Ledünni sahibi ve âşık-ı didâr-ı İlâhi olan kibar-ı Evliyâ’ullah’m isrinden ve eşiği türabından ayırma yâ Rabbi.. Onların bastıkları toprağın tozu ile almlarımızı tezyin eyle yâ Rabbi.. Gözlerimize hakkı görecek istidat, ağızlarımıza tevhid-i İlâhin ile zevklenecek tad ve kulaklarımıza hakkı dinleyecek irşâd nasip ve müyesser eyle yâ Rabbi.. Kalplerimizden hubbu sivâyı ihraç, fuadımızı lûtf-u kereminle tathir eyleyecek ilâç bahşeyleyerek haka’ik-i esrar-ı Rahmaniyyene alim olan zümreye, hidayet esmâsınm esrarına vakıf olan o mümtaz zümreye bizleri de ilhak ve ithal eyle yâ Rabbi.. Bizleri, ihlâs sahibi kullarından kıl, muhlislerden eyle ve her zaman aşk ateşini pervane-i arif varı cemali şem’inin etrafını dolanarak canını ateş-i aşkta feda eden âşıkan zümresine ithal ve bu zümre ile hemdem ve onlarla birlikte haşrey- le yâ Rabbi.. İtikat şimşirini, cebbariyetin ile öyle bir keskin eyle ki, dünyada salâh-ü felâhımıza sebep ve ukbâda saadet-i ebediyyemize vasıta olsun ve kasd-ı iymanımız, yakın düşmanımız olan merdud şeytandan ve ona tâbi olan insan şeklindeki İblislerden ve onların şer ve fitnelerinden emin eyle yâ Rabbi.. Makam-ı ahadiyette azamet-i Kibriyâ hürmetine bu fâni vücuttan, bu alâyişten halâs eyleyerek aşk-ı habibinde sergerdan eyle yâ Rabbi..
Cemal-i bâ-kemalin hürmetine, deryayı rahmetine müstagrak eyle yâ Rabbi..
Ey rahmetinin nihayeti olmayan, iltica eden kullarını kapısından kovmayan Gani, Lâtif, Rahim Allah! Kur’an-ı azim hürmetine, Habib-i edibinin buyurduğu Hadis-i şerifte münderiç hakayık ve dekayık keramet hürmetine, bu âciz risâlemizi indinde ve ind-i Resûlde makbul ve mergub eyle yâ Rabbi.. Okuyanları, okutanları, dinleyenleri ve amel edenleri, birbirlerine hediye edenleri, Esmâ-i ilâhiyyen ve sıfât-ı kemâliyyen, nazarı ilâhiyyende mahbub ve makbul kulların hürmetine iki cihanda aziz eyle yâ Rabbi.. Nefs-i emmâreden ve nefs-i levvâmeden kurtulup nefs-i mülhime ve nefs-i mutma’inneye vasıl olan ehl-i saadetten eyleyerek nefs-i râdiyye, nefs-i merdiyye ve nefs-i sâfiyye neş’esine eren ve bu âlemde iken didâr-ı Muhammed Mustafa’yı gören, cennet ve cemale erenlerden eyle yâ Rabbi.. îymanlarımızı yoldaş ve bizleri ehl-i derde sırdaş eyle yâ Rabbi.. ölenlerimize rahmet, olanlarımıza terfi-i derecat nasip eyleyerek, gönüllerimizi ruşen eyle yâ Rabbi.. Menzillerini ve menzillerimizi mübarek eyle Tâ Rabbi.. Hâdım-ı din-ü devlet vatan-ü millet olanları
NASREN AZİZ sırrı ile te’yid eyle yâ Rabbi.. Ordularımızı, düşmanlarımız üzerine daima galip ve muzaffer eyle yâ Rabbi.. Evlâtlarımızı din-i Ahmedi ile donatarak, gönüllerini nur-u tevhid ile pürnur eyle yâ Rabbi.. Vatanımıza saadet ve selâmet ve milletimize rahmet ve bereket in’am-u ihsan eyleyerek âfat-ı semaviyye ve aradiyyenden masun ve mahfuz eyle yâ Rabbi.. Eşrarm şerlerinden emin eyle yâ Rabbi.. Âki- betlerimizi hayreyle yâ Rabbi.. îyman ile göçürerek salihlerle, âşıklarla haşreyle yâ Rabbi..
Velini’metim, mürşid-i hikmetim İbrahim Fahriyyi Cer- rahi’nin ruh-u pür fütuhunu şâd-ü handan eyle yâ Rabbi.. Diğer mürşit ve hocalarımın ve bahusus Açıkbaş Mustafa Efendinin ruhunu da haberdar eyleyerek fakirden hoşnut ve razı eyle yâ Rabbi.. Ümmet-i Muhammed’in âsilerini rahmetinle islâh, müşkillerini hal güçlüklerini kolaylığa tebdil ve taklitlerimizi tahkike tahvil, kötü huylarımızı ahlâk-ı Kur’aniyye ve ahlâk-ı Muhammediyyenle tahsin eyle yâ Rabbi.. Hastalara şifa, âşıklara vuslât, gariplere enis ve kariplere kurbiyyet nasip eyle yâ Rabbi.. Bu nâçiz risâlemizin okunduğu meclislerde hazır bulunanları yarın mahşer gününde livâyı Ahmed altında ve civarı Mustafa’da cem’eyle yâ Rabbi.. Bu fakir-i pür-taksiri rahmetle yâd eyleyeni rahmetine gark eyle yâ Rabbi.. Oğlum Muhammed Cüneyd’i ve kızım A’işe Humeyra’yı din-i islâmda sabit-kadem eyleyerek kıyamete kadar gelecek evlâtlarımı şeriat-i garrayı Ahmediyye ile âmil, her mânada kâmil kullarından eyle yâ Rabbi.. Evlâtlarımızı namazlarında kaim, itaatte daim olanlardan eyleyerek bende-i evliyâ, hâdim-i fukara olarak aziz eyle yâ Rabbi.. Kendilerine Evli- yâ’ullah neş’esinden neş’eler vererek alınlarmdan secde izini, kalplerinden iymanı ve Kur’anı silme, gafillerden eyleme, ârif- lerden ve kâmillerden eyle yâ Rabbi.. İhvafı-ı dinimi iki cihanda aziz eyle yâ Rabbi.. Her türlü müşkillerini âsan, dünyevî ve uhrevî bütün muratlarını ihsan eyle yâ Rabbi.. Ta- rik-i islâmda ve sırat-ı aşkta menzil-i maksutlarına eriştirerek her nefes hak ile olanların neş’elerine vâris eyle yâ Rabbi.. Bu âciz eserimi yazarken bana yardımcı olanları hayırlı ömürler, bol ve helâl rızıklarla muammer ve merzuk eyle yâ Rabbi.. Onları ye bizleri Habib-i edibine bahşeyle yâ Rabbi.. Bi-hürmeti Tâ-Hâ ve Yâ-sin ve bi-izzeti âl-i Yâ-sin ve selâ- mün alel-mürseliyn vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn bi-sırrı Pir EL-FÂTÎHA..