Meratibin Yedi Mertebesi

By | 21 Mayıs 2015

meratibin-yedi-mertebesi   Bu yedi merâtibin, yedi mertebesi olup cem’i 49 eder:
I) ŞERİ’ATIN YEDİ MERTEBESİ
1) Şeri’atın şeri’atı 2) Şeri’atın tarikatı 3) Şeri’atın hakikati 4) Şeri’atın mâ’rifeti 5) Şeri’atın kutbiyyeti 6) Şeri’atın kurbiyyeti 7) Şeri’atın ubudiyyeti

I) TARİKATIN YEDİ MERTEBESİ
1) Tarikatın şeri’atı 2) Tarikatın tarikatı 3) Tarikatın hakikati 4) Tarikatın mâ’rifeti 5) Tarikatın kutbiyyeti
1) Tarikatın kurbiyyeti 7) Tarikatın ubudiyyeti

II) HAKİKATİN YEDİ MERTEBESİ
1) Hakikatin şeri’atı 2) Hakikatin tarikatı 3) Hakikatin hakikati 4) Hakikatin mâ’rifeti 5) Hakikatin kutbiyyeti 6) Hakikatin kurbiyyeti 7) Hakikatin ubudiyyeti

III) MA RİFETİN YEDİ MERTEBESİ
1) Mâ’rifetin şeri’atı 2) Mâ’rifetin tarikatı 3) Mâ’rifetin hakikati 4) Mâ’rifetin mâ’rifeti 5) Mâ’rifetin kutbiyyeti
1) Mâ’rifetin kurbiyyeti 7) Mâ’rifetin ubudiyyeti

IV) KUTBİYYETİN YEDİ MERTEBESİ
1) Kutbiyyetin şeri’atı 2) Kutbiyyetin tarikatı 3) Kutbiyyetin hakikati 4) Kutbiyyetin mâ’rifeti 5) Kutbiyyetin kutbiyyeti 6) Kutbiyyetin kurbiyyeti 7) Kutbiyyetin ubudiyyeti

V) KURBİYYETİN YEDİ MERTEBESİ
1) Kurbiyyetin şeri’atı 2) Kurbiyyetin tarikatı 3) Kurbiyyetin hakikati 4) Kurbiyyetin mâ’rifeti 5) Kurbiyyetin kutbiyyeti 6) Kurbiyyetin kurbiyyeti 7) Kurbiyyetin ubudiyyeti.

VI) UBUDİYYETİN YEDİ MERTEBESİ
1) Ubudiyyetin şeri’atı 2) Ubudiyyetin tarikatı 3) Ubudiyyetin hakikati 4) Ubudiyyetin mâ’rifeti 5) Ubudiyyetin kutbiyyeti 6) Ubudiyyetin kurbiyyeti 7) Ubudiyyetin ubudiyyeti
Yedinci mertebe olan UBUDÎYYET, Enbiyâ-i izâma ait olup, ubudiyyetin ubudiyyeti Mefhar-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin, abdiyetteki menzilleridir.
Buna binaen, Allahu sübhanehu ve teâlâ hazretleri Sûre-i Kehf’in 110. âyet-i kerimesinde:
Kul inncmâ ene beşerün mislüküm yühâ Hey ye cnnemâ ilâhüküm ilâhün vâhid

(De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim. Bana valıyolunuyor ki, hepinizin ilâhı ancak bir ilâhtır)

duyurulmuştur.
Kelime-i şehadette de, aleyhissalâtü vesselâm efendimizin risaletinden evvel abdiyyetinin zikrolunması buna delildir ve bunu te’yid ve isbat etmektedir:
Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşlıedü enne Muhammeden ABDÜHU ve Resûlühu
Bu gerçeği belirten ve aydınlatan diğer âyet-i kerimeler •de şunlardır:
Sübhanellezi esrâ bi-abdihi…
Esra sûresi: 1

Elhamdü lillahillezi enzele alâ abdih-il kitabe ve lem yec’al lehu ıvecâ…
Kehf sûresi: 1
(Noksan sıfatlardan münezzeh ve kemal sıfatları ile muttasıf o Allahu teâlâ ki bir gece KULUNU)

Tebârckellezi nczzel-el Fürkane alâ abdihi liyekûne lil-âlemiyne neziyrâ…
Fürkan sûresi: 1

(O Allahu teâlâya hamdolsun ki, KULUNA mâna ve lâfzında hiç bir eğrilik yapmaksızın Kur’an-ı kerimi inzal buyurdu.)
(Hayrı ve bereketi çok, lıer şeyden âli ve zatında sabit olan Allahu teâlâ ki hakkı bâtıldan ayıran Kur’an1-ı ins ve cinnin Allah azabıyle korkutucusu olsun diye, KULUNA tenzil etti.)
(Kul innemâ ene beşerün mislüküm..) âyet-i celilesinin tefsir-i enfüsisi, ehline malûmdur. Esrâ, Kehf ve Fürkan sûrelerinin birinci âyetlerindeki ve Necm sûresinin 10. âyetindeki ABDÎHÎ MÂ EVHÂ nassı celilinin delâlet ettiği ABDİY- YET kelimelerinin medlûlü, Fahr-i kâ’inat aleyhi efdal-üt-tahiyyat efendimizin UBUDÎYYETÎNÎN UBUDİYYETİ makamına işarettir.
Ubudiyyetin yedi mertebesi, makam-ı Enbiyâ ve rüsül-ü kiramdır. Zümre-i Enbiyâ ve rüsül-ü kiram, bu mertebede seyredip menzilleri makamıdır. Kimisi, ubudiyyetin şeri’atm- da, kimisi ubudiyyetin tarikatında, kimisi ubudiyyetin hakikatında, kimisi ubudiyyetin mâ’rifetinde seyretmiş Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Nuh, Hz. Âdem aleyhümüsselâm ve sair enbiyâ kutbiyyette olup, Hz. İbrahim aleyhisselâm kurbiyyette seyretmiş, Hâtem-ül-Enbiyâ efendimiz ubudiyyetin ubudiyyetinde olup en yüce menzilde seyreylemiş ve FE KÂNE KABE KAVSEYN’e erişip Habib-i-Hudâ, Şefi-i-rûz-i-ceza olarak cümle enbiyâya imam olmuşlardır. Bütün Enbiyâ-i-izâm ve Rüsül-ü-kiram, nurunu efendimizin bu makamından almışlardır.
Beşinci bölümdeki kutbiyyetin menâzili, KUTB-ÜL-AKTÂB’a ait olup kutbiyyetin kutbiyyeti Cenab-ı Abdülkadir Geylâni kuddise sırruh efendimizin menzilleridir.
Altıncı bölümdeki kurbiyyetin menzili ise, Ashab-ı kirâm efendilerimiz hazerâtıdır.
Kurbiyyetin kutbiyyeti Ashab-ı Soffe, Ashab-ı Bedir, Ashab-ı Uhud, bakiyye-i aşere-i mübeşşere olup, kurbiyyetin kurbiyyeti Hz. Eba-Bekir Hz. Ömer Hz. Osman ve Hz. Ali rıdva- nullahi teâlâ aleyhim ecma’ıyn efendilerimiz hazerâtıdır.
Kurbiyyetin ubudiyyeti ezvac-ı Resûlüllah, evlâd-ı Resûlüllah itret-i Nebi, Ehl-i beyt-i Mustafa hamse-i âl-i aba’dır.
Allahu â’lem..
Bu kırk dokuz menzili, ayrı ayrı şerh etmeğe risalemiz hacmen elverişli olmadığından, bu kadarı ile iktifa olundu. Ehline malûmdur.