Kim Kurban Keser?

By | 13 Haziran 2015

kim-kurban-keser    Kurban, hür ve mukim ve nisaba malik, yani şer’an zengin Müslüman üzerine, ancak kendi nefisleri için vacib olur. Daha doğru olan budur. Binaenaleyh, zengin olmayan küçük çocukları için kurban kesmek babası veya velîsi üzerine vacib değildir.
Nisabın büyüyücü (ziyadeleşmek) ve yıllanmış olması şart değildir. Kurbanın nisabı, sadaka-i fıtrin nisabıdır. Bu da ikiyüz dirhem gümüşten veya onun tutarından ibarettir. Kurbanın nisabında, yıllanmış, yani üstünden sene geçmiş olmak şart olmadığı gibi, büyüyücü ve artıcı olmak da şart değildir. Binaenaleyh, borcundan ve hâcet-i asliyyesinden fazla ikiyüz dirhem gümüşe veyahut onun tutarına sahip olan bir adama kurban kesmek vacib olur. Altına göre nisab yirmi miskaldir.
Kurbanın nisabında, yıllanmak ve büyüyücü olmak şart olmadığından, kurban günleri, nisaba malik olan bir adamın kurban kesmesi vacib olur. Kendi oturduğundan başka bir evi olursa, ticaret ve kira için olmasa bile, yine onun için kurban vacibdir. Hatta oturduğu evin ihtiyacından fazla odaları olup da kıy-metleri nisaba baliğ olursa, kurban vacib olur.