Kadir Gecesi’nin Fazileti Nedir?

By | 14 Haziran 2015

kadir-gecesinin-fazileti-nedir   Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:
“Şüphesiz biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne kadar büyük olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler inerler. Ve o gece Ruh’ul-Kuds (yani Cebrâil (aleyhisselâm) da iner. Rablerinin emriyle, her hayırlı emir olarak yeryüzüne inerler. O gece baştan başa selamettir. O gece bütün hareketleriyle birlikte fecrin doğuşuna (imsak vaktine) kadar devam eder.” (Kadir Suresi, Ayet: 1)
Mücahid (Radiyallahu Anhf dan gelen rivayete jlöre Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem) İsrailoğullarından bir zatın bin sene Allah yolunda cihat ettiğini anlatınca Sahabe-i Kirâm buna imrendiler. Bunun üzerine Allah Teâlâ Kadir sûresinin 1-3 ayetlerini inzal buyurdu.
Başka bir rivayete göre Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem) önceki ümmetlerin ömrünün çok uzun, kendi ümmetinin ömrünün çok kısa olduğunu ve iyi amellerde onlara yetişmelerinin mümkün olmadığını görünce üzüldü. Onu telafi etmek için Allah Teâlâ “Bin aydan daha hayırlı” olan bu geceyi lütfetti.
Ebû Hureyre (Radiyallahu Anhydan rivayetle Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor:
“Kim Kadir gecesini imanlı olarak, mükafatını Allah’tan umarak ibadetle geçirirse, onun geçmiş bütün günahları affolunur. (Buhârî, Sahîh, 3/ 33- 59)
Kadir gecesinden maksat, Allah Teâlâ’nın melekleri vasıtasıyla Ademoğlunun yaratılma ve öldürülme işlerine kadir olmasıdır. Allah Resûlü’nün hayatı, yani Kadir gecesinden gelecek yıl Kadir gecesine kadar indirilecek ayetler de bu gecede karara bağlanır.
Allah Teâla bu geceyi vasfederken şöyle buyurmaktadır:
“Gerçekten biz onu mübarek bir gecede indirdik.” (Duhân: 44/3)
O gece eğlence ve faydasız kelam olmaksızın yapılan amel, ibadet ile ulaşılacak hayır ve sevap, onsuz bin ay ile kazanılacak hayır ve sevaptan daha fazla ve daha hayırlıdır.
Sonra Allah Teâlâ şöyle buyurdu:
“Biz, O kitapla insanları uyarmaktayız. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emir ile ayrılır.” (Duhân: 4)
Her hikmetli, önemli iş veya muhkem ve sağlam olması gereken işler o gecede ayrılıp tedbir ve taksimi yapılır. Bir sene içinde gerçekleşecek bütün olaylar ile onların zamanları ve mekanları ilgili meleklere bildirilir.
İbn-i Abbas (Radiyallahu Anh) Allah Teâlâ’mn:
“Biz onu Kadir gecesi indirdik.” (Kadir Suresi, Ayet: 1) hakkında şunları söylemiştir:
“Azız ve Celîl olan Allah, Kur’an ı Kerim in tamamını Kadir gecesinde dünya semasına indirdi de yıldızların mevkiinde oldu. Allah Teâlâ onu Resulü’ne, bir kısmı bir kısmının ardınca yani peyderpey indirdi.
Sonra şu âyeti okudu:
“İnkar edenler:
“Kur’an ona bir defada indirilmeli değil miydi:” dediler.
Biz onunla senin kalbini sağlamlaştırmak için onu böyle (parça parça indirdik) ve onu ağır ağır okuduk.” (Furkân Suresi, Ayet: 32)
İbn-i Abbas (Radiyallahu Anh):
“Sokakta birisini yürür halde görürsün de onun ismi ölüler arasındadır.” buyurdu.
Sonra da:
“Biz onu mübarek bir gecede indirdik.” (Duhân: 3) ayetini okudu. Yani Kadir gecesinde indirilmiştir. O gece, gelecek sene o geceye kadar vu- kû bulacak dünya işlerinin taksimatı yapılır.
Sahabeden Katâde (Radiyallahu Anh) Allah Teâlâ’nın:
“O gece her hikmetli iş tarafımızdan bir emir ile ayrılır.” Ayeti hakkında:
“Bir senelik işler taksim edilir.” buyurmuştur.
Ebû Nazra (Radiyallahu Anh) ise bu ayeti-i celîle hakkında:
“Bu gece yani Kadir gecesinden gelecek sene Kadir gecesine kadar vuku bulacak olan belalar,rahatlıklar, eceller ve rızklar taksim edilir.” buyuldu.
Kur’an’ı Kerim’de tafsilatıyla geldiği üzere Kandil gecesi kıyamete dek bâkîdir ve her Ramazan ayında mevcuttur. Delili ise şimdi zikredeceğimiz hadis-i şeriftir:
Sahabeden Mâlik bin Mürsid (Radiyallahu  Anh) buyuruyor:
“Ebû Zerr (Radiyallahu Anh)’a Kadir gecesinden sordum, şöyle dedi:
“Ben, bu meseleyi öğrenme konusunda çok meraklıydım. Bu yüzden Hz. Peygambere:
“Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesi Ramazan avında mıdır? Yoksa başka bir ayda mı? diye sordum.
O da:
“Hayır, Ramazan ayındadır.” buyurdu.
Sonra şöyle sordum:
Peygamberler bu dünyadan ayrılınca Kadir gecesi hükümsüz mü kalır? Yoksa kıyamet gününe kadar baki midir?
Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem): “Hayır, bilakis kıyamete dek bakidir.” buyurdu. Hangi aydadır? dedim.
Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem): “Ramazan ayındadır, onu ilk veya son on günde arayın.” buyurdu.
Sonra Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)konuşmaya daldı, bende fırsattan istifade ederek,
“Hangi on günün içindedir?” diye sordum. Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem):
“Onu son on günde ara ve bana bir daha bir şey sorma” buyurdu.
Sonra yine konuşmaya daldı ve ben tekrar fırsattan istifade ederek:
“Ey Allah’ın Resûlü! Senin üzerinde olan hakkıma yemin ederim; on günün hangisinde?” diye sordum.
Daha önceden ve sonradan bana karşı kendisinden görmediğim bir kızgınlıkla şöyle buyurdu: “Onu Ramazan ın son yedi gününde arayın ve bana bundan sonra bir şey sorma.” (Beyhakî, Sünen-i Kübrâ: 4/307)