Kadının Zineti Nedir?

By | 29 Nisan 2015

kadinin-zineti-nedir    “Kendiliğinden görünenler hariç zinetlerini açık bırakmasınlar.” (Nûr Sûresi, 24/31)
Görüldüğü gibi âyette kadınlara, -kendiliğinden görünenler dışında- zinet- lerini açmamaları emrediliyor.
Zinet; kadını güzel gösteren yüz, saç, boya, sürme, takı, mücevherat ve elbise gibi şeyleri içine almaktadır. Ayette bunların hangisi kasdedilmiştir? Ayette geçen zinet nedir?
Fıkıhçılarm ekseriyetine göre, elbise ve mücevherat, kapanması gereken zinete dahil değildir. Buradaki zinetten maksat; eller, boyun, kollar, baş, ayaklar gibi zinet takılan yerlerdir.
Müfessir ve fakihler arasında;
a) Her yer avrettir, yalnızca dış elbise görünmelidir,
b) Eller ve yüz hariç her yer avrettir,
c) Eller, bilekler, ayaklar ve yüz hariç her yer avrettir, diyenler olmuştur. Eller ve yüzü istisna eden görüş ağır basmaktadır.
Ayette kastedilen zinetten maksadın ne olduğunu görelim: “Kendiliğinden görünenler hariç” ibaresinden, kadının zinetlerinin iki kısım olduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi, “kendiliğinden görünen ve örtülmesi emredilmeyen” zinetler; İkincisi ise “gizli kalan, örtülmesi emredilen” zinetlerdir.
Birinci kısma dahil olan zinetleri örtmek farz değildir. Fakat ikinci kısma dahil olan zinetleri örtmek farzdır.
Kendiliğinden görünen zinetlerin neler olduğu hususunda çeşitli görüşler nakledilmektedir. Bunlardan birine göre, elbiselerdir. Bir diğerine göre, sürme, yüzük ve el boyasıdır. Ancak, cumhurun tercih ettiği görüşe göre, kendiliğinden görünen zinetlerden maksat, yüz, bileğe kadar eller ve -âlimlerin bir kısmına göre- ayaklardır.
Fahreddin er-Razî, Tefsir-i Kebir’de zinet kelimesinin, sadece  güzelliklere mi mahsus olduğu, yoksa tabii güzellikleri de mi kapsadığı hususu üzerinde dururken şöyle diyor:
“Keffâl gibilerinin görüşüne göre, bundan anlaşılan, tabii güzelliklerdir. Kadında kendiliğinden görünen zinetler yüz, eller ve ayaklardır. Keffâl’in görüşüne göre, yüzün ve ellerin bileğe kadar açık olması izni, muaşeret zaruretinin icabı dolayısıyladır. İslâm şeriatı kolay ve hafif olduğundan yüzün ve bileklere kadar ellerin kapatılmasını farz kılmamıştır. Fakat, kendiliğinden görünen zinetlerden maksadın, sun! süslemeler olduğunu kabul eden grup, aşikâr zinetten maksadın yüz ve ellerde bulunan kına, sürme, boya ve yüzük olduğunu söylemişlerdir. Bunların istisna edilmesinin sebebi de bunları örtmenin kadın için zor olmasıdır. Zira kadın elleriyle eşya taşımak, çeşitli işler yapmak zorundadır. Yine yüzünü de şahitlik yaparken, mahkemede bulunurken ve evlenirken açmak mecburiyetindedir.”
Bütün bu görüşlerden ve bununla ilgili rivayetlerden anlaşılan şudur: Kadının, yüzünü, bileklere kadar ellerini -ve yine bileklere kadar ayaklarını- örtmesi farz değildir.