Kadının Mahremleri Yanında Örtünmesi Nasıl Olmalıdır?

By | 29 Nisan 2015

kadinin-mahremleri-yaninda-ortunmesi-nasil-olmalidir   Kadının mahremlerine karşı hangi sınıra kadar örtüsüz olma hakkına sahip olduğu hususunda muhtelif rivayetler ve görüşler bulunmaktadır. Konuyla ilgili âyetlerin meali şöyledir:
“Mümin kadınlara da söyle; gözlerini sakınsınlar, ırzlarını/iffetlerini korusunlar, zinetlerini -kendiliğinden görünenler müstesna-açmasınlar ve başörtülerini yakalanırın üzerinde bağlasınlar. Zinetlerini; kocaları veya babalan, kayınpederleri veya oğullan, kocalarının oğullan veya erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları veya kızkardeşlerinin oğullan, kadınlan veya cariyeleri, erkekliği kalmamış hizmetçiler veya kadınlann mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri süslerin bilinmesi için ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey mü’minler! Toptan Allah’a dönün ki kurtuluşa eresiniz!” (Nûr Sûresi, 24/31)
“Ey Peygamber! Eşlerine, kızlanna ve mü’minlerin hanımlarına söyle; cil- bablarından üzerlerini sıkı örtsünler. Bu, onlann (iffetli olduklannın) bilinmesi ve eza edilmemesi için en uygun yoldur.” (Ahzâb Sûresi, 33/59)
Bu âyette de görüldüğü üzere, bu emir, mahrem olmayan erkekler karşısındaki örtünmeyle alâkalıdır. Ayetin devamında ise belli kimseler için istisna yapılmaktadır. Bu istisnada adı geçenler şunlardır:
1. Koca,
2. Baba (ve dedeler),
3. Kayınpeder,
4. Oğullar,
5. Üvey oğullar,
6. Erkek kardeşler,
7. Erkek kardeşlerin oğulları,
8. Kızkardeşlerin oğulları,
9. Kadınlar,
10. Kendi köleleri,
11. Erkeklikten kesilmiş olanlar,
12. Henüz kadınların mahrem yerlerine muttali olmayan erkek çocuklar.
Buraya kadarki ifadelerden anlaşılmıştır ki, müslüman kadınlar, yabancı erkeklere karşı, yüzleri, bileklere kadar elleri -ve yine bileklere kadar ayakları- hariç, tüm bedenlerini örtmek zorundadırlar. Ancak, yukarıda maddeler halinde sayılan kimselere karşı, başlarını, kulaklarını, boyunlarını ve gerdanlarını örtmek mecburiyetinde değildirler. Buna göre, müslüman hanım, yalnızca kocasının yanında tamamen örtüsüz bulunabilir.