Kader Kavramının Lügat Anlamı Nedir?

By | 15 Nisan 2015

kader-kavraminin-lugat-anlami-nedirKader, lügatte, ‘ölçme, takdir etme, biçime koyma, şekillendirme’ gibi anlamlara gelir. Arap dilinde (kadera, fiili, ‘takdir etti, hisselere ayırdı ve herkese payını bölüştürdü, güç yetirdi.’ mânâlarına gelir. Kelime tef’îl babına nakledilince (  kaddera olur ki, o zaman anlamı, ‘hükmetti, hükmünü geçirdi ve kazada bulundu.’ olur. Kaderle alâkalı diğer bir kelime ise, ‘kaza’dır. Kaza, kelime olarak ‘emir, hüküm ve yaratma’ anlamlarına gelir.
Ehl-i Sünnet mezhebinin iki önemli kolu olan Maturidîler ve Eş’ariler, kaza ve kader kavramlarını, ifade ettikleri mânâ bakımından birbirlerinin tersi şeklinde anlamışlardır. Eş’arilerin ‘kaza’ dediklerini Maturidiler kader, ‘kader’i de kaza olarak ele almışlardır. Aradaki ihtilâf lâfzı bir anlaşmazlıktan ibarettir.