İstihare Duası Anlamı

By | 19 Kasım 2014

istihareDuâsiîstihâre, terim olarak da hayırlı olup olmadığı konusunda şüpheye düşülen bir konuda hayırlı davranışın hangisi olduğu hakkında İlahî bir işâret almak için, belli bir usûle göre yapılan bir iştir.

îstihâre müstehap sınıfından bir sünnettir. Bağlayıcı ve zorlayıcı değildir. Bir konuda karar verileceği zaman, önce dinin o konuda kesin hükmünün bulunup bulunmadığına bakılır. Kesin hüküm varsa başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Onunla karar verilir. Yoksa; ilim, akıl, mantık, örf ve hayatın gerçekleri dikkate alınarak karar verilir. Bütün bunlardan da bir sonuç alınamaz ise, o zaman usulüne uygun şekilde istihâre yapılır.

îstihâre şöyle yapılır:

İki rekât Allah rızası için namaz kılınır. Birinci rekatta Fatihadan sonra Kâfırûn sûresi: (Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn); ikinci rekatta yine Fatiha’dan sonra ihlâs sûresi: (Kul huva’llâhü ehad) okunur. Namazdan sonra gönülden yakarışla istihâre duası okunur. Sonra da istihare yapan kişi, hiç kimse ile konuşmadan hemen yatağına yatar. Rüyada görülen beyaz ve yeşil renkler hayra, siyah ve kırmızı renkler ise olumsuzluğa yorulur. Tatminkar bir sonuç alınmadıysa, üç geceden yedi geceye kadar aynı iş tekrarlanır.

istihare sonunda bir karar verildikten sonra, verilen karara zıt durumlarla karşılaşılırsa istihare kararından vazgeçilip görünen gerçekler istikametinde hareket edilir. Çünkü istiharenin bağlayıcılığı yoktur. îstihâre duası şöyledir:

ANLAMI: “Allahım, Senin ilmine güvenerek ve dayanarak bu işimde hayırlı bir işaret bekliyorum. Senin sonsuz kudretinden yardım bekliyorum. Senin büyük fazlından ikramlar bekliyorum. Takdir eden sensin, benim elimden bir şey gelmez, görünen-görünmeyen her şeyi bilen sensin, ben bir şey bilmiyorum.

Allahım, eğer bu iş benim dünya ve ahiret hayatım bakımından, geçimim ve işlerimin sonu bakımından hayırlı ise, onu bana nasibeyle kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl; eğer o iş benim dünya ve ahiret hayatım, geçimim ve işlerimin sonu bakımından şer ise onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Benim için nasıl hayırlı ise hakkımda öyle takdir eyle ve o konuda da benden razı ol.”