İsm-i Azam Duası

By | 20 Temmuz 2015

ism-i-azam-duasi    Her kim, bu duayı ihlas ile okusa veya üzerince taşısa bin defa hatim etmiş, bin defa nafi e haccetmiş, bin köleyi hürriyetine kavuşturmuş bin altını fukaraya dağıtmış, bin defa nafile namazı kılmış gibi sevaba nail olur. Bu duayı okuyan ve üzerinde taşıyan kimse Allah (c.c.) katında izzetli ve şerefli olur. Suda boğulmaz, ateşte yanmaz. Ansız – ölümle karşılaşmaz. Bütün musibet ve belalarda* emniyet içinde olur. Bu mübarek duanın şerefi-a inanmayan, günahkar olur. Bu duaya hürmet ede veya okuyan kimse kabre varınca melekler tara fından izzet ve ikram ile karşılanır. Kıyamet gününe kadar melekler onu yalnız bırakmaz. Ömründe  duayı bir defa okuyup İslamın emirlerini yerine getiren kimse Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçe Günahı dağlar gibi olsa Allah’ın affına nail olur. Ruhu Allah taraf ından alınır.
Bu mübarek duayı okuyana cennetin sekiz kapısı açılır. Bu duanın sevap ve müjdelerine Cebrail (a.s.) aşık olmuştur. Borçlu olan kimse bu duayı sadakatle okursa Allah Teala borcunu ödemeye muvaffak kılar. Cenabı Hakk kendisine rahmet nazarı ile bakar. Daha bunlar gibi bu duanın nice  sırları vardır.
Dua budur:
Bismillâhirrahmânirrahıym. * Allâhümme yâ Cemiylü yâ Allâh* Yâ Kariybü yâ Allâh* Yâ Mücîbü yâ Allâh* Yâ Habiybü yâ Allâh* Yâ Râfiu yâ Allâh* Yâ Ma’rûfü yâ Allâh* Yâ Azıymü yâ Allâh* Yâ Latıyfü yâ Allâh* Yâ Hannânü yâ Allâh* Yâ Mennanü ya Allah* Ya Deyyánü ya Allah* Ya imamü ya Allah * Ya Bürhanü ya Allah * Ya Sültanü ya Allah* Ya Sübhanü ya Allah* Ya Müsteanü ya Allah* Ya Muhslnü ya Allah* Ya Rahmanü ya Allah* Ya Rahiymü ya Allah* Ya Kebiyru ya Allah * Ya Hamfdü ya Allah * Ya Müciybü ya Allah * Ya Haklymü ya Allah* Ya Kadiyru ya Allah* Ya \ Haliymü ya Allah * Ya Gafuru ya Allah * Ya Gaffaru ya Allah* Ya Mübdlü ya Allah* Ya Müiydü ya Allah* Ya Kadlru ya Allah* Ya Raüfu ya Allah* Ya $ekuru ya Allah* Ya Sabüru ya Allah* Ya Basiyru ya Allah* Ya Habiyru ya Allah* Ya Semiy’u ya Allah* Ya Evvelü ya Allah* Ya Áhiru ya Allah* Ya Záhiru ya Allah* Ya Batinü ya Allah* Ya Mallkü I ya Allah* Ya Kuddusü ya Allah* Ya Sübbühu ya j Allah* Ya Selámü ya Allah* Ya Aziyzü ya Allah* Ya Mü’minü ya Allah* Ya Müheyminü ya Allah* Ya Mütekebbiru ya Allah* Ya Haliku ya Allah* Ya Barlú ya Allah* Ya Nüru ya Allah* Ya Násiru I ya Allah* Ya Muhyí ya Allah* Ya Mümiytü ya Allah* Ya Aliymü ya Allah* Ya Allamü ya Allah* Ya Hayyü ya Allah* Ya Kayyümü ya Allah* Ya Müiynü ya Allah * Ya Müzillü ya Allah * Ya Kaviyyü ya Allah* Ya $ehiydü ya Allah* Ya Mu’tiy ya Allah * Ya Vedüdü ya Allah * Ya Hafizu ya Allah * Ya Vekiylü ya Allah* Ya Celiylü ya Allah* Ya Zelcelali ya Allah* Ya Zelcemall ya Allah* Ya Zelkemali ya Allâh* Yâ Bâısel emvâti yâ Allâh* Yâ Münzilel Be rekâtı yâ Allâh * Yâ Müciybed deavâti yâ Allâh * Yâ Vehhâbü yâ Allâh* Yâ Müfettihal ebvâbi yâ Allâh* Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil allyyll azıym. Bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn. Vel hamdü lillâhi Rabbil âlemiyn. Ve sallellâhü alâ seyyldinâ Muhammedln ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.