İmansız Âhîrete Gitmenin Sebepleri

By | 25 Haziran 2015

imansiz-ahirete-gitmenin-sebepleri   Ey Hak rizasma müştak olan âşık:
İnsan, dünyaya İslâm fitreti üzere gelir, ana ve babası tarafından islâmi terbiye ile yetiştirilir. Bu âleme İslâm olarak gelmek, İslâm olarak yaşamak ve İslâm olarak çene kapamaktan büyük saadet düşünülebilir mi?
İnsan var; İslâm doğar, İslâm yaşar ve mü’min olarak ölür.
İnsan var; İslâm fitreti üzere doğar, ana ve babasından gördüğü gibi, onların terbiyesi, onların aka’idi, onların cemiyeti içinde kâfir yaşar, kâfir ölür.
İnsan var; İslâm fitreti üzere doğar, bulunduğu cemiyete uyar ve onlardan görerek kâfir yaşar, fakat son nefeste hidayete erişir ve İslâm olarak ölür. Yani olur.
Bütün bunların en korkunç ve vahimi; islâm fitreti üzere doğmak, İslâm üzere yaşamak, fakat irtikâp ettiği suçlardan ve kötü huylarından ötürü kâfir olarak iymansız çene kapamaktır.
Âlimler ve Veliler, iymansız çene kapamağa sebep olarak, şu yirmi yedi sıfatı saymaktadırlar:
1) Âhirete, iymansız gitmekten korkmamak.. (Ashab-ı kiramdan Ebâ-Derda radıyallahu anh buyuruyor ki; bir kimse âhirete iymansız gitmekten korkmazsa, o kimse âhirete iymansız göçer.)
2) îslâm itikadından başka bir itikat ve inanışa sahip olmak,
3) İymanı zayıf olmak
4) Dokuz azada doğruluktan ayrılmak (I. El, II. Dil, İÜ. Göz, IV. Kulak, V. Ayak, VI. Batın, VII. Şehvet, VIII. Ağız, IX. Kalp)
5) Günahında ısrar etmek
6) Ni’met-i islâma şükretmemek (Allahu teâlânın kuluna en büyük ni’meti, onu İslâm dinine mensup kılması ve islâm dininde bulundurmasıdır.)
7) Zulmetmek
8) Ezan-ı Muhammediyye’yi tahkir etmek (Zamanımızda, bazı kendini bilmezlerin, uykularım bozduğu gerekçesiyle, sabah ezanını tahkir etmeleri gibi..)
9) Ana-babaya isyan ve onlara meşrû olan işlerde itaat etmemek
10) Eğriye ve doğruya çok yemin etmek
11) Namazı âdet gibi kılmak ve beş yerde tâ’dil-i erkânına riayet etmemek (Ey âşık-ı-sadık! Namazını kıldığı halde, tâ’dil-i erkânına riayet etmediğinden ve âdet yerini bulsun gibi kıldığından ötürü âhirete iymansız gidilirse, ya hiç kılmayan ve büsbütün terk edenlerin halleri neye varır, bilmem? Allahu teâlâ, cümlemize hidayet ve basiret ihsan buyursun âmin bi hürmeti imamül mürselin.)
12) Namaza ehemmiyet vermemek, alelâde bir iş gibi zannetmek
13) Şaraba ve içkiye devam etmek
14) Mü’minlere ezâ ve cefa etmek
15) Yalancı evliyalık davasında bulunmak
16) Yaptığı günahları unutmak
17) Kendini beğenmek
18) İlmini çok bilmek ve kendini âlim zannetmek
19) İki topluluk arasında nifak sokmak için lâf getirip,
götürmek
20) Haset etmek
21) Hocasına ve âmirlerine itaat etmemek ve şer’e muhalif olmayan yerlerde onlara muhalefet eylemek (Zira, Allahu teâlâya isyanda, kula itaat olmaz.)
22) Bir kimseyi tecrübe etmeden fena demek
23) Yalancılık etmek, yalanda musir olmak, vâ’dinden ve ahdinden dönmek
24) Âlimlerden kaçmak ve harpten kaçarak düşmana sırt çevirmek, kumandanın emriyle olursa beis yoktur.
25) Müsrif olmak
26) Zâhir ve bâtınını islâma benzetmemek
27) Gıybet etmek, gıybette musir olmak ve diline sahip olamamak
Bu kötü huylara sahip olanların ve kendilerini bu gibi kötü huylardan koruyup kurtaramayanların, tövbe ederek kurtulamayanların âkibetlerinden korkulur. Bu kötü huyların, insanın iymansız çene kapamasına sebep olabileceğini ulemâ ve evliyâullah te’lif buyurdukları eserlerinde sarahatle beyan eylemişlerdir.
Iy m ansız çene kapamağa sebep olan bu yirmi yedi kötü huy ŞİFÂ-î-KULÛB namındaki kitapta özellikle belirtilmektedir.
Ey tâlib-i-Hak:
Şu fâni âlemde iken, ebedî âlemi kazanmak istiyorsan, Kitabullah’ı elinden bırakma! Her amelini ona uydur ve onun hükümlerinden harice çıkma! Resûl-ü erham efendimizin sünnetlerine tâbi ol! Bütün büyüklerin yücelikleri, kitaba ve sünnete tâbi olmakla mümkün olmuştur. Nefsini, tevfik-i Rabbani ile islâh ederek emmârelikten, levvâmelikten, mülhimelikten mutma’inneliğe yüceltmeğe çalış! Bu suretle ebedî saadeti kazan. Siyret-i evliyâullaha iktida eyle ki, kalbin safaya ersin, gözün sırlar görsün. Şunu da unutma:
Cahiller helak oldular, âlimler müstesna..
Âlimler helak oldular, âmiller müstesna..
Âmiller helâk oldular, muhlisler müstesna..
Sabah – akşam, tesbih-ü zikreyle.. Salâtında daim ve kaim ol.. Günahlarına tövbe, eriştiğin ni’metlere şükreyle.. Elinden gelen iyiliği esirgeme.. Bu âlemde bâkiyi bul. Zira, sen bu âlemde bâki kalmazsın. îymanını kurtarmağa çalış, haktan razı ol ki, hak senden razı ola.. Kur’an-ı mübiyni daima kıraat eyle, hükümlerine riayet ve emirlerine imtisal, nehiylerinden ictinâb eyle.. Kur’an-ı azimin havassı sayısızdır. îhvan-ı dinime bir yadigâr olmak üzere, her sûre-i celilenin selef-i sâlihiynden naklolunan hassalarmı teberrüken dercediyorum. înşa’allah, rahmetle yâd olunmamıza vesile olur.
Her kim günde bir hizib veya daha ziyade kıraat ederek hatim niyyeti ile Kur’an-ı azim-ülbürhanı okumağa devam ederse, Allahu teâlânm lûtfu ile bütün hassalarma nail olacağına aslâ şüphe etmemelidir. Bu sebeple, tam bir iyman ve ihlâs ile okuyarak, dünya ve âhiret saadetine erişmelidir.