«İhlas»

By | 28 Mayıs 2015

ihlasEhl-i aşkın bikes-ü bi-nevâsı,
Bezm-i vuslât bulmayınca hastadır,
Zikr-ü tevhid iksiridir devâsı,
Derde derman Sûre-i İhlâs’tadır..
îhlâs oku, ihlâsa gel, hâlis ol;
Fi Mak’ad-ı Sıdk’a eriş, câlis ol;
Enbiyâ-ü Evliyâ’ya vâris ol,
Vas-lı canân Sûre-i îhlâs’tadır..
Virdin olsun Kul Hüvallahu ahad,
Ol kerimin lûtf-u ihsanı bi-had,
Ger dilersen bulasın revh-u rahat,
Sırrı Sübhan Sûre-i îhlâs’tadır..
îhlâs nasip eyle Aşkî kuluna,
Ihlâs ile ilet aşkın yoluna,
İhlâs ile huzurunda buluna,
Hükm-ü ferman Sûre-i îhlâs’tadır..