Hülle Ve Tahlil Nedir?

By | 27 Nisan 2015

hulle-ve-tahlil-nedir   “Helâl kılmak” manasına gelen tahlil, hülle ile aynı köktendir. Hülle ve tahlil’den maksat, kocası tarafından üç kere boşanmış bir kadının, yine aynı koca ile evlenmesini mümkün kılan durumdur.
Kocası tarafından üç kere boşanan kadının, artık aynı koca ile bir araya gelmesi, kadının ancak bir başka erkekle sürekli evli kalmak maksadıyla evlenip, o erkek tarafından da boşanması veya o erkeğin ölmesi durumunda mümkün olabilir.
“(Erkek) kadını üçüncü defa boşarsa, bundan sonra artık ona helâl olmaz. Ta ki başka bir kocaya varıncaya kadar… Bu da onu boşarsa, -Allah’ın hududunu sağlam tutacaklarına ümit var oldukları takdirde- kadınla önceki kocasının birbirlerine dönmeleri günah değildir.” (Bakara, 2/230)
Üç defa boşanmış bir kadının, boşayan koca ile yeniden evlenebilmesini mümkün kılan, bir başkasıyla ciddi olarak yaptığı ikmci evlilik, hülle yahut tahlil kelimeleriyle ifade edilmektedir. İlmî ve hukukî manada hülle budur.
Tarihimizde vukubulan ve romanlara konu teşkil eden sahte hülle yahut tahlil ise, Peygamber Efendimiz (sav)’in lânetlediği bir davranıştır. Üç defa boşanmış bir kadını, beraber yaşamak üzere değil de sırf birinci kocasına güya helâl kılabilmek için, anlaşmalı olarak nikâhlayan ve hemen boşayan kimse, hadîslerde iğreti teke olarak anılmış ve bu fiil kesin olarak yasaklanmıştır.
Müctehidler, hülle maksadıyla anlaşmalı evlenmenin haram ve günah olduğu hususunda ittifak etmişler, hatta, müctehidlerin çoğu böylesi anlaşmalı evliliklerin hükümsüz, geçersiz olduğunu beyan etmişlerdir. Müctehidlerin tümüne göre, ikinci evlilikte cinsî münasebet şarttır.