«Hak Rızası»

By | 28 Temmuz 2015

hak-rizasiHer kim Hakkın rizasını ararsa,
Muktezası bil ki onda gizlidir,
Şer’a uygun, akla yakın ne varsa;
Hak rizası belki onda gizlidir..
Kul daima Hak emrini tutmalı,
Emr-i mâ’ruf nehy-i münker etmeli;
îhlâs ile doğru yola gitmeli,
Hak rizası belki onda gizlidir.
Zâhir – bâtın mü’min temiz olmalı,
Gusül edip, abdestini almalı;
Fevt etmeden namazını kılmalı,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Gel ey kardeş! Cemaate devam et,
Hak Resûle salât ile selâm et,
Doğru konuş, hep hayırlı kelâm et;
Hak rizası belki onda gizlidir..
Oruç ile terbiye et nefsini,
Terk et gayrı hevâyı hevesini,
Tevhid ile süsle her nefesini,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Muktedirsen haccı ihmal eyleme,
Zekât da ver, borcu imhâl eyleme;
Kul hakkını zinhâr ihlâl eyleme,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Anan baban sağ iseler ni’met bil,
Hizmet edip, ikramı ganimet bil;
Dua ederlerse cana minnet bil,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Akrabanı ziyaret et sevindir,
Ağlayanın gözyaşını sil, dindir;
Açı doyur, yoksulları giyindir;
Hak rizası belki onda gizlidir..
Çalış, kazan; tembel tembel oturma!
Ele umut bağlayarak boş durma!
Tutumlu ol, kazancını savurma;
Hak rizası belki onda gizlidir..
Haramdan kaç, helâldense hiç şaşma;
Helâl varken haram peşinde koşma,
Kendini bil, başkasıyla uğraşma;
Hak rizası belki onda gizlidir.
îşçi isen işini sev, zor görme;
İşverensen işçini sev, her görme;
İşyerinde haksızlığa yer verme,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Esnaf isen terazini oynatma,
Vezni noksan, ezik, çürük mal satma;
Hiyle ile halkı sakın aldatma,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Memur isen adaletten ayrılma,
Zulmederek iymamndan sıyrılma,
Rüşvet ile hak yolundan eğrilme,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Evli isen iyalini hoşça tut,
Evlâdına Kur’an ve ilim okut,
Dini öğret, hem müjdele, hem korkut;
Hak rizası belki onda gizlidir..
Büyüğünü tâ’zim eyle hürmet et,
Küçüğünü taltif eyle himmet et,
Akranını tekrim eyle hizmet et,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Sâlih refik edin hemen kendine,
Kötülerin kapılma hiç fendine,
İtibar et refikinin pendine,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Her misafir haktan bir hediyyedir,
İkram etmek sünnet-i seniyyedir,
Kendin yeme, misafirine yedir;
Hak rizası belki onda gizlidir..
Mahlûkata ibret ile nazar et,
Hayvanlara zulmetmekten hazer et,
Yemini ver, suyunu da hazır et;
Hak rizası belki onda gizlidir..
Şeytan senin düşmanındır, dost sanma!

îsti’aze etmeden onu anma,
Dosta sığın, düşmanına aldanma;
Hak rizası belki onda gizlidir..
İşlediğin günahları unutma,
Ham hayalle kendini hiç avutma,
Günahkârla, tövbekârı bir tutma;
Hak rizası belki onda gizlidir..
İstiğfar et, günahına nâdim ol;
Şimdengeru Hak emrine hâdim ol;
Hakka rücû eyle gayrı âdem ol,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Zulmü reddet, zâlimlere yâr olma;
Bu dünyada hiç kimseye bâr olma,
Gül ol koklan, can inciten hâr olma;
Hak rizası belki onda gizlidir.
Vatan için canını ver hiç korkma,
Al bayrağı kanını ver bırakma,
Anayurda kahbe düşmanı sokma,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Varlıkta da, darlıkta da şükreyle;
Kaza, belâ nerden gelir fikreyle;
Gece – gündüz yaradanı zikreyle,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Tevakki et kibir, hased, riyâdan;
Baykuş gibi korkup kaçma ziyadan,
Tevfik dile Cenab-ı Kibriyâ’dan,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Emanete sakın hiyanet etme,
Ahdi bozup, terk-i diyanet etme;
Şehadette cürmü sıyanet etme,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Kötü sözden koru, kolla dilini;
Kötü işe âlet etme elini,
Kötülere uyııp şaşma yolunu,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Dedikodu mahveder bir milleti,
Fitne, fesat, münafıklık illeti;
Revâ görme nefsine bu zilleti,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Hiç kimseyle alay etme, kalp kırma;
Ayıbını bulup yüzüne vurma,
Sen düşersin, kimseye tuzak kurma;
Hak rizası belki onda gizlidir..
Kur’an olsun her işinde höccetin,
Haktan dile, her ne ise hacetin;
Şer’a uymak olsa da gayet çetin,
Hak rizası belki onda gizlidir..
Beyn-el-Havf-ı ver-Ricâ’da kıl karar,
Korku ile ricadan gelmez zarar,
Aklı olan kullukta izzet arar,
Hak rizası belki onda gizlidir..
îyi bil ki, ölüm sana pek yakm;
Gaflet edip isyana düşme sakın,
(Gel ey kulum!) hitabı gelir
Hakkın Hak rizası belki onda gizlidir..
Aşkî hakka dâvet eder ihvânı,
Hem diler ki, olalar duâ-hânı;
Yüz akıyla verirsek imtihanı,
Hak rizası belki onda gizlidir..