«Hac Yolları»

By | 27 Mayıs 2015

hac-yollariGöründü bak yine Kâbe yolları,
LEBBEYK okur bunda mü’min dilleri,

Medine’nin açmış taze gülleri,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Soyunduk libası, giydik ihramı;
Uzak dursun bize dünya haramı,
Çün ziyaret eyleyince Harem’i,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Bâb-üs-selâm dedik, girdik Kâbe’ye;
(Şükür Yâ Rab!) diye vardık secdeye,
Allah Allah diye geldik cezbeye,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Beytullah’ı’tavaf eder Hacılar,
Ravza’sına vardık, dindi acılar;
Telbiyeyle geçer günler, geceler;
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Tavaf ettik biz de Kâbetullah’ı,
Nurlar içre görünce Beytullah’ı,
Aşk ile anarak Resûlullah’ı,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Safa’dan hem sa’yeyledik Merve’ye,
Kasdeyledik biz Allah’a ermeye,
Yüce Mevlâ kusurumuz görmeye,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Arafat’a vardık, vakfeye durduk;
Cebel-ür-rahme’de sırlara erdik,
Ravza-i Resûlde cennete girdik,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Müzdelife denir mübarek yerdir,
Ahdine vefakâr, er oğlu erdir;
Bulduğumuz devlet, Hazreti pirdir;
Mufammed’e vardık Allah aşkına..
Mine’de baş eğdik, Kurbana geldik;
Çün bezm-i elestte Hakka söz verdik,
Halil-ür-Rahmanm sırrına erdik,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Başımız Nureddin Cerrâhi kutub,
Yolumuz Kur’andır, erkân-ı-edep,
Mevlâ-i müte’al eyledi nasip,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Yalnız adımız HACI olmasın,
Halimize lânet şeytan gülmesin,
Bir sırra erelim, perde kalmasın,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Gönül kâbesinde saf saf duralım,
Gönülden yol bulup hakka varalım,
Varıp rizayı Rahmanı bulalım,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Gönül incitme ki, incinmesin can,
Cana nazar eder, Hazret-i Rahman,
Erişir o zaman her derde derman,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Halimiz ey ihvan, Hakka ayândır,
Bürhanımız âyet, sünnet, Kur’andır;
Pirimiz erenler yüce sultandır,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Kana kana içtik anda Zemzem’i,
Makamında İbrahim’in hemdemi,
Niyaz ile geçirerek her demi,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Kâbe’nin çarşısı bir ulu pazar,
Canlar mezat olmuş, tellâlda gezer,
Kirâmen kâtibiyn bin sırrı sezer,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Zencisi, Arabi, Acem’i geldi;
Tekbir-ü telbiye göklere erdi,
Ol beyt-i muazzam ne ulu yerdi,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Tekbir ile kondu secdeye başlar,
Gözümüzden aktı aşk ile yaşlar,
Mü’minin her işi aşk ile başlar,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Muhammed ümmeti! Ey yüce millet!
Yakışmaz sana hiç dalâlet, zulmet;
Agâh ol, nedir bu düştüğün zillet,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..
Eylesin Rabbimiz cümleye rahmet,
Bu yolda çekeriz bir hayli zahmet,
Aşkî’ye eyledi Rabbi inayet,
Muhammed’e vardık Allah aşkına..