Giyim ile Kültür Arasındaki Bağlantı

By | 28 Nisan 2015

giyim-ile-kultur-arasindaki-baglanti    Araştırmalar giysinin, insanın en az üç ihtiyacına cevap verdiğini ortaya koymuştur. Birincisi; soğuk-sıcak, kar-yağmur gibi doğal etkilerden korur. İkincisi, iffet ve hayanın en büyük destekçisidir. Üçüncüsü ise, süs, güzellik ve olgunluk bahşetmesidir.
Giysi ile ev arasında bir ilgi kurulabilir. İnsanlar özellikle sıcaktan, soğuktan, her türlü doğal etkiden korunmak için evler inşa etmişlerdir. Giysi için ise insanın ilk evi deyimi kullanılabilir. İnsan önce daha özel olan giysi içerisinde, sonra evinde yaşar.
Memeliler türü içerisinde tek çıplak doğan ve bütün canlılar içinde giyinen tek varlık insandır. Bu yüzden giyinme, ilk insanla birlikte görülmüştür. Elbise sayesinde insan, hayvanlık halinden insanlık şerefine erişmiştir.
Elbisenin ortaya çıkışı, sadece korunma, örtünme, süslenme gayesine bağlanamaz. Farklı toplumlarda ve çeşitli devirlerde insanların elbiselerinde değişiklik görülür. Kıyafetlerdeki değişikliklerin sebebi etnolojik, siyasî ve dinî şartlarda aranabilir.
Toplumun çeşitli kesimlerinde kadınların ve çocukların elbiseleri birbirinden farklıdır. Köylülerle şehirlilerin giyinişi birbirine benzemez. Şehirli ev hanımları ile işçi kadınların giysileri değişiktir. Toplumun farklı sınıfları, İktisadî
durumuna göre farklı giyinirler, iklim şartları bölge halkının giyinişini etkiler. Dinin de giyim üzerinde önemli bir etkisi olduğu da gerçektir.
Her zaman toplumlar birbirlerinin giyimlerinden etkilenmiş, genellikle egemen toplumların kıyafetleri güçsüz toplumlar tarafından benimsenmiştir. Kıyafet deyince, elbisenin yanı sıra saç ve sakal şekline kadar her özelliği, toplumda:, topluma değişen renk sembolizmini de unutmamak gerekir.
Giysinin şekil ve ölçülerine etki eden en kapsamlı faktör olarak kültür karşımıza çıkar. Kültürün giyime olan etkisi, diğer etkenlerden daha önemlidir. Diğer etkenlerin de kültür çerçevesi içerisinde yer aldığı kabul edilir.
Kültür, bir cemiyetin sahip olduğu maddî ve manevî kıymetlerden teşekkür eden öyle bir bütündür ki, cemiyet içinde mevcut bilgileri, alâkaları, alışkanlıkları, değer ölçüleri; tavır, görüş ve zihniyet ile her çeşit davranış biçimlerini içine alır. Bütün bunlar, o cemiyet mensuplarının çoğunda müşterek olan ve onları diğer cemiyetlerden ayırdeden hususi bir hayat tarzı temin eder.
Elbise insanın hangi kültür ve çevreye bağlı olduğunu belirtir. Her toplumda kadın ve erkek elbiselerinin çeşitli özellikleri o toplumun sosyal ve iklim şartlarına bağlı olmakla beraber, özellikle o toplumda geçerli olan değer yargılarına ve öğretilere bağlıdır.
Bunun en açık örnekleri, dünyanın iki farklı kesimi olan Batı dünyası ile Batı kültürünün etkisi altındaki diğer kesim arasında rahatlıkla görülebilir.