Fazileti Yüksek Olan Bir Bir Salavat-ı Şerife

By | 20 Mayıs 2015

fazileti-yuksek-olan-bir-bir-salavat-i-serife    Bu salavat-ı şerifeyi bir defacık okuyan kimse diğer salavat-ı şerifeleri on iki bin defa okumuş gibi ecre nail olur.
Bu salavat-ı şerifeyi okuyan bir talebe, dersine başlasa Hak Teala ona rahmet nazarı ile bakar. Cehennemi ona haram kılar.
Farz namazların sonunda okuyan kimse Cenabı Hakk’ın sonsuz rahmet ve merhametine nail olur. Cenabı Hakk çok yüce bir melek yaratır ve o melek onun için kıyamete kadar tevbe istiğfar getirir.

Cenabı Hakk bu salavatı okuyanın malına, rızkına, ömrüne, bereket ihsan eder. Her yerde sözü ve sohbeti dinlenir, herkesten hürmet ve saygı görür. Kalbine her şeyin mana ve hikmetini anlayacak bir ilim ilham olunur. Hiç sıkıntı yüzü görmez. Kıyamet gününde Efendimiz (s.a.v.)’in sancağı altında haşrolma bahtiyarlığına erişir.
Cuma geceleri bu salavatı kırk defa okuyup yatan kimse Hazreti Peygamber Efendimiz’i rüyasında görme şerefine nail olur.
Bir dilek ve muradınızın hallolması için yatsı namazından sonra üç defa İhlas-ı Şerif, üç defa Âyet’el-Kürsi, üç defa Fâtiha-i Şerifi okuduktan sonra, kırk defa bu mübarek salavat-ı şerife okunur. Ancak bu iş kötü bir maksat için yapılmamalıdır. Her ne niyet ve murat için okunursa Hakk Teâlâ yakın bir gelecekte dilek ve muradını verir.
İstanbul fethedilirken bütün veliler, emirler, gaziler bu salavatı okumayı ihmal etmemişlerdir. Akşemseddin Hazretleri, Müftü Ali Efendi bu salavat-ı şerifeyi kendilerine vird edinmişlerdir.
Muhterem kardeşim, eğer sen de bu salavat-ı okumayı vird edinirsen (devamlı bir şekilde
okursan) manevi yolda yüceldikçe yücelir, Resulü Ekrem (s.a.v.)’in gösterdiği yoldan ayrılmaz ve O’nun sevdiği kimselerin bulunduğu topluluğa dahil olursun.
Salavat-ı şerife budur:

Bismillâhirrahmârıirrahıym.
Allâhümme sallı alâ Muhammedinin nebiy- yi adede men salla aleyhi mine! ahyâri ve adede men tem yüsalli aleyhi mineI eşrâri ve adede katarâtil emtâri ve adede evrâkıl eşcâri ve adede enfâsil müstağfirîne bil eshâri ve adede mâ kâne ve mâ yekûnü ilâ yevmil haşri vel karâri ve salli aleyhi mâ teâkabel leylü ven nehâru ve salli aleyhi mahtelefel melevân ve teâkabel asarân ve kerrarel cedîdân vestakbelel ferkadân ve adede emvâcil bihâri ve adeder rimâli vel kıfâri ve bellığ rûhahû ve ervâha ehli beytihî minnet tehıyyete vet teslime ve alâ cemî’ıl enbiyâi vel mürselîn. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin bi adedi külli zerratin elfe elfi merrah. Allâhümme salli alâ Muhammedinin nebiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül melâiketi ver rûh. Rabbığfir verham ve tecâvez ammâ ta’lemü, inneke entel eazzül ekram.
Manası:
Ey Allah’ım! Resulün Muhammed (a.s.) üze¬rine salavat-ı şerife getirenlerin adedi kadar rahmet indir. Salavatı şerife getirmeden mahrum bulunan şerlilerin adedi kadar, Efendimiz’e rahmet indir. Yağmur damlalarının adedi kadar rahmet et. Ağaçların yaprakları adedince rahmet et. Seher vaktinde istiğfar getirenlerin adedi kadar rahmet et. Kıyamet gününe kadar olmuş ve olacakların adedi kadar rahmet et. Gecelerin ve gündüzlerin birbirlerini takip ettikleri adedince rahmet et. Asırlar ve gece, gündüz değiştikçe O’na rahmetini indir.
Dünya ve ukbadaki tecellilerin adedince Efendimiz Muhammed (a.s.)’e rahmet et. Deniz dalgalarının adedince Efendimiz’in üzerine rahmetini indir. Kum dağlarının kumlarının adedince Hazreti Peygamber’in üzerine rahmetini indir. Benim tarafımdan O’nun mübarek ruhuna, ehli beytinin ve ashabının ruhlarına ve bütün enbiyanın ervahına getirdiğim salavat-ı şerif ey i ulaştır Allah’ım. Ha m d, övgü bütün kâinatın Rabbine aittir. Allah’ım! O’na ve ehli beytine her zerre adedi kadar ve milyonlarca rahmet indir. Allah’ım! Efendimiz Hazreti Muhammed’in ve O’nun pak ehli beytinin üzerine getirdiğim salavat-ı şerifeyi kabul buyur.
Rabbim! Beni bağışla, bana acı, Zat’ı Eceli i Alâ ‘nca bilinen günahlarımı affet. Çünkü aziz olan ve karşılıksız veren ancak Sensin.