Ezber Çalışması Yapmak ve Ezberlemek

By | 23 Nisan 2015

Ezber Çalışması Yapmak ve EzberlemekEzber Çalışması Yapmak ve Ezberlemek

Ezber kabiliyeti çok iyi olanlar ve onu kullanmayı bilenler Kur’an kıraatinde daha başarılı olabilmektedir. Kur’an ezberinde/ezberletilmesinde başarılı olmak için ezberleme yöntemleri­ni iyi bilmek, uygulatmak, koro okuyuşunu çok uygulamak ve çocuğun ezber okuyuşlarını itina ile dinleyerek hatalarını tas­hih etmek gerekir. En önemlisi de yüzünden okumayı geliştire­rek ezberlemeye zemin hazırlamaktır.

4-6 yaş dönemi çocuğun zihninin boş olduğu ve ezber ye­teneğinin en güçlü olduğu dönemdir. İslam tarihinde bu dö­nemde hafız olmuş pek çok âlim vardır. Her çocuğun kapasi­tesi hafız olacak düzeyde olmayabilir. Ancak bu dönemde nor­mal bir çocuğa Kur’an-ı Kerim’in sonundaki kısa sûre ve dua­lar ezberletilebilir.

Bu bölümde Kur’an dersindeki ezber sürecinin çeşitli etkin­liklerle nasıl sürdürülebileceğini göreceğiz:

  1.  Ezberlenecek sûre veya bölümler sınıfta hoca tarafın­dan birkaç defa okunur. Okunan bölümlerde tecvit ku­ralı gereği uzatılan (medli) ve tutulan (İhfa, idgam, iklab) olan yerleri kurşun kalemle işaretlerler.
  2.  Ezberlenecek bölüm çocuklara koro çalışmasıyla doğru bir şekilde öğretilir. Bu tür bir çalışmayla çocukların der­se katılımlarının sürekliliği sağlanabileceği gibi ezberle­rin de en az hata payıyla ders içinde yapılması müm­kün olacaktır. Koro çalışmasıyla Kur’an öğretiminde çok önemli bir yeri olan kulağa hitap, üst düzeyde gerçek­leşmiş ve sûrelerin duaların büyük bir bölümünün ez­berlenmesine katkıda bulunulmuş olacaktır.
  3.  Koro okuyuşu sırasında hoca, okunan kelimeleri veya kısa bölümleri çocuklara tek tek ya da grup olarak tek­rar ettirir. Böylece hocamız, onların kavrayış düzeyini ve düzgün okuyup okuyamadıklarını kontrol eder.
  4.  Koro okuyuşu sonunda ayet ayet veya ezberletilecek bö­lümün tamamı bazı çocuklara okutulur. Sonra da çocuk­ların çalışılan bu yeri belirlenen bir zamana kadar ezber­lemeleri istenir.
  5.  Dua ve sûrelerin ezberletilmesinde uygun şartlarda şöyle bir yöntem de kullanılabilir. Ezberlenecek dua veya kı­sa sûre tahtaya yazılır. Dört-beş defa koro çalışmasıy­la birlikte okunur. Sonra da baştan, sondan ya da ara­lardan kelimeler silinerek çocukların koro okuyuşu yap- malan istenir. Böylece daha dersteyken ezberlemelerine zemin hazırlanmış olur.
  6.  Çocuklar ezberlerini saf ve duru bir zihinle, sakin bir mekanda, önce ayet ayet ezberlemeli sonra da birleştirerek bir bütün halinde ezbere okumaya çalışmalıdır. Ezber­ledikten sonra da en az on defa ezberden okuyarak ez­berlerini pekiştirmeleri tavsiye edilir.
  7.  Ezberlenen bölümü hoca dinlerken çocuğun hatalı oku­duğu yerleri onun Mushafında veya (önceden çalışma kağıdına ya da defterine yazmışsa) yazılı bir metinde işaretler ve bu hatalannı düzeltmesini ister.
  8.  Ezber çalışmalarında başarılı çocuklar diğer çocuklan beklemeden sıradaki ezber bölümlere geçebilirler.
  9.  Önceki sınıflarda ezberlenen ayetlerin ve sûrelerin ta­mamı, sonraki sınıflarda fırsat buldukça yeni ezberlerle birlikte tekrar ettirilir.