Evrad-ı-Şerife-i-Kadiriyye Ve Okunuşu

By | 26 Mayıs 2015

evrad-i-serife-i-kadiriyye-ve-okunusu  E’ûzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym.
Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.
Er-Rahman-ir-Rahiym.
Mâlik-i yevm-id-din.
İyyâke nâ’büdü ve iyyâke nesta’ıyn.
İhdinas-sırat-el-müstakiym.
Sırat-elleziynö en’amte aleyhim.
Gayr-il mağdubi aleyhim ve led-dâlliyn. (Amin)
înnallahe ve melâ’iketehu yusallûne alen-Nebiy.
Yâ eyyühelleziyne âmenû sallû aleyhi ve sellimû tesliymâ Allahümme salli ve sellim ve bârik âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihi ve sahbihi ecma’iyn.
Sübhane Rabbike Rabbil-izzeti ammâ yasifûn ve selâmün j alel-mürseliyn. Vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.

Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Habiballah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Halilallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Nebiyyallah. î Es-salâtü ves-selâmü aleyke ya safiyyallah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkillâh.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nure arşillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ emin-e vahyillah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men zeyyenehullah. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men şerrefehullah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men kerremehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men azzemehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men allemehullah.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ seyyid-el-mürseliyn. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ imâm-el-müttekiyn. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hâtem-en-Nebiyyin.
Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ rahmeten lil-âlemiyn. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ şefiy-âl-müznibiyn. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûle Rabbil-âlemiyn. Salâvatullahi ve melâ’iketihi ve Enbiyâ’ihi ve hamelet-i arşihi ve cemi-i halkıhi alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecma’iyn.
Allahümme salli âlâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve habibike ve Resûlik-en-Nebiyyil ümmiyi ve âlâ âlihi ve
sahbihi ve sellim. (1) Bu salâvat, üç kerre okunacaktır.

Allahümme salli âlâ seyyidinâ Muhammedin-nin-Nebiyyil melihi sahib-il makam-il âlâ vel-lisan-il-fasih.
Allahümmec’al efdale salâvatike ebeden
Ve enmâ berekâtike sermeden Ve ezkâ tahiyyâtike fadlen ve adeden Alâ eşref-il halâ’ik-il insaniyyeti Ve mecma’il hakayik-il iymaniyyeti Ve Tûr-it tecelliyât-il ihsaniyyeti Ve mehbıt-il esrar-ir Rahmaniyyeti
Ve arûs-il memleket-ir Rabbaniyyeti Ve vasıtati ıkd-in Nebiyyin
Ve mukaddimi ceyş-il mürseliyn

Ve ka’idi rekb-il Enbiyâ-il mükerremiyn

Ve efdal-il halki ecma’iyn j Hâmil-i livâ-il izzil-â’lâ

Ve mâlik-i ezimme’t-il mecd-il esnâ Şâhid-i esrâr-il ezel i

Ve müşâhid-i envâr-i sevabık-ıl üveli Ve terceman-ı lisan-il kıdem

Ve menba’il ilm-i vel-hilm-i vel-hıkem
Mazhar-ı sırrıl-cûd-il cüz’iyyi vel-külliyyi

Ve insan-i ayn-il vücud-il ulviyyi ves-süfliyyi

Ruh-u cesed-il kevneyn (2)
Ve ayn-i (3) hayat-id-dâreyn
El-mütehakkıki bi-â’lâ rüteb-il ubudiyyeti
Vel-mütehallık-i bi-ahlâk-il makamat-il-ıstıfâ’iyyeti
i El-halil-il âzam vel-habib-il ekrem
| Seyyidinâ Muhammedin bin Abdillah bin Abdilmuttalip
t Ve âlâ sâ’ir-il Enbiyâ-i-vel mürseliyn

(1) Bu salâvat, üç kerre okunacaktır.
(2) Bu cümle üç kerre okunacak ve her defasında vücut mesholunacaktır.
(3) Burada iki elin baş parmaklarının tırnağı öpülerek gözleri üzerine meshedilecektir.
Ve âlâ melâ’iketik-el mukarrebiyn Ve âlâ ibâdillah-is sâlihiyn Min ehl-is semâvat-i ve ehl-il-ardıyne Küllemâ zekerek-ez-zâkirûn Ve gáfele an zikrik-el gafilûn
Ve sellim ve radiyallahu an ashab-i Resûlillah-i ecma’iyn