Evrad-ı-Rüfa’iyye Ve Okunuşu – 2

By | 26 Haziran 2015

evrad-i-rufaiyye-ve-okunusu-2    Bîsmillah-ir-Rahman-ir-Rahiym
Elif lâm mim zâlik-el-kıtâbü lâ reybe fiyhi hüden lilmüttekıyn-elleziyne yü’minûne bil-gaybi ve yukımûn-es- salâte ve mimmâ rezaknahüm yünfikun velleziyne yü’minûne bimâ ünzile ileyke ve mâ ünzile min kablike ve bil- âhireti hüm yukmûn ulâ’ike alâ hüden min Rabbihim ve ulâ’ike hüm-ül-müflihûn.
İlâhüküm ilâhün vâhidün lâ ilâhe illâ hüver-Rahman- ür-Rahiym.
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel-hayyul-kayyûmü lâ te’hu- zühü sinetün ve lâ nevmün lehu mâ fis-semâvati ve mâ fil-ardi men zellezi yeşf’au mdehu illâ bi-iznihi yâ’lemü mâ beyne eydiyhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhitûne bi-şey’- in min ilmihi illâ bimâ şâ’e vesi’a kürsiyyüh-üs-semâvati vel’arda ve lâ ye’udühü hıfzühümâ ve hüvel-aliyyül- aziym.
Lillahi mâ fis-semâvati ve mâ fil-ardi ve in tübdû mâ fi enfüsiküm ev
tuhfuhü yuhasibüküm bihillâhü fe-yagfirü limen ye- şâ’ü ve yu’azzibü men yeşâ’ü vallahü alâ külli şey’in kadir.
Âmen-er-Resûlü bimâ ünzile ileyhi min Rabbihi vel- mü’minûne küllün âmene billahi ve melâ’iketihi ve kütü- bihi ve Rüsûlihi lâ nüferriku beyne ahadin min Rüsûlihi ve kalû semi’nâ ve atâ’nâ gufraneke Rabbena ve ileyk-el masiyr. Lâ yükellifullahü nefsen illâ vüs’aha lehâ mâ ke- sebet ve aleyhâ mektesebet Rabbenâ lâ tu’âhiznâ in ne- siynâ ev ahte’nâ Rabbenâ ve lâ tuhammil aleynâ ısran kemâ hameltehu alelleziyne min kablinâ Rabbenâ velâ tu- hammilnâ mâ lâ takate lenâ bihi vâ’fu annâ vagfir lenâ verhamnâ ente Mevlâna fansurnâ alel-kavm-il-kâfiriyn.
Yâ men hüvallahüllezi lâ ilâhe illâ hüver-Rahman- ür-Rahiym. El-Melik-ül-Kuddusü, Es-selâmü, el-mü’minü,
el-müheyminü, el-azizü, el-cebbârü, el-mütekebbirü, el- hâlıkü, el-bâri’ü, el-musavvirü, el-gaffârü, el-kahhârü, j el-vehhâbü, er-rezzâkü, el-fettahü, el-alimü, el-kabidü, el- J bâsitü, el-hafıdü, er-râfi’ü, el-mu’izzü el-müzillü, es-se mi’u, el-basirü, el-hakemü, el-adlü, el-habiyrü, el-haliymü, el-aziymü, el-gafurü el-lâtifü, eş-şekûrü, el-aliyyü, el-kebirü, el-hafizü, el-mukiytü, el-hasiybü, el-celilü, el-cemilü, el-kerimü, er-rakıybü, el-müciybü, el-vâsi’ü, el-hakimü, el-vedûdü, el-mecidü, el-bâ’isü, eş-şehidü, el-hakkü, el-vekilü, el-kaviyyü, el-me-tinü, el-veliyyü, el-hamidü, el-muhsi, el-mümiytü, el-hayyü, el-kayyûmü, el-vâcidü, el-mâcidü, el-vâhidü, el-ahadü,
es-samedü, el-kadirü, el-muktedirü, el-mukaddimü, el- j mu’ahhirü, el-evvelü, el-âhirü, ez-zahirü, el-bâtmü, el-vâli,
el-müte’ali, el-berrü, et-tevvâbü, el-müntekimü, el-afüvvü,
er-ra’ufu, mâlik-ül-mülkü, zül-celâli vel-ikrami, el-muk-sitü, el-câmi’ü, el-ganiyyü, el-mugniyyü, el-mâni’ü, ed- ^ dârrü, en-nâfi’ü, en-nûrü, el-hâdi, el-bedi’u, el-bâki, el-vârisü, er-reşiydü, es-saburü.
Ellezi tekaddeset an-il-eşbâhi zâtihi ve tenezzehet an müşabehet-il emsali sıfatühu ve şehidet bi-rübubiyetihi âyâtühu ve dellet alâ vahdaniyyetihi masnu’atuhü vâhi- dün lâ min kılletin ve mevcudün lâ min illetin bil-birri mâ’rufün ve bil-ihsani mevsufün mâ’rufün bilâ gayetin ve mevsufün bilâ nihayetin evvelün kadiymün bilâ ibtidâ’in ve âhirün keriymün bilâ intihâ’in lâ yünsebü ileyh-il-benûne ve lâ tüfniyhi tedavül-il-evkat ve lâ tuhinühüs-sinûne küllil raahlûkati tahte kahri azametihi ve emrühu beynel Kâfü ven-nûn ve bi-zikrihi ânis-il-muhlisûne ve bi-rü’yetihi takarrel uyûni ve bi-tevhidihi ibtehic-el-müsebbihûn hedâ ehle Tâ’atihi ilâ sıratın müstakiymin ve ebahe ehle muhabbetihi cennâtin-na’ıym ve alime adede enfâsi mahlûkatihi bi-ilmihil-kadim ve yerâ harekâti eril cül-in-nemeli fi cünüh-il-leyl-il-behiym ve yüsebbi- I! hüh-üt-tâ’irü fi zikrihi ve yümeccidihul-vahşü fi kafrihi muhiytün bi-amel-il-abdi sırrıhi ve cehrihi ve kefilün bil-mü’miniyne bi-te’yidihi ve nasrihi ve tatma’innel-kulûb vecilet bi-zikrihi ve keşfi durrihi ve u min âyâtihi en tekum-es-semâ’ü vel-ardü bi-emrihi ehate bi-külli şey’in ilmen ve gafere zünub-el-müznibiyne kere- men ve hılmen. Leyse kemislihi şey’ün ve hüves-semi’ul basiyr.
Ya ni’mel-Mevlâ ve yâ ni’men-nasiyr gufraneke Rab- I i benâ ve ileyk-el masiyr. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah- li il-aliyyil-aziym. Sübhaneke lâ nuhsâ senâ’en aleyke en te kemâ esneyte alâ nefsike celle vechüke ve azze cârüke yef’alül- t lahü mâ yeşâ’ü bi-kudretihi ve yahkümü mâ yüridü bi-izzetihi yâ hayyü yâ kayyûmü yâ bedi’as-semâvati vel-ardi yâ mâlik-el-mülkü yâ zel-eelâli vel-ikram. Lâ ilâhe illâ ente bi-rahmetike nestegıysü yâ gıyâs-ül-müstegıysine lâ ilâhe illâ ente bi-câhi Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme yâ erham-er-râhimiyn irhamna ya erhamerrahimin ve fıkna ya erhamer rahimin. Aslihnâ rahmetullahi ve berekâtühu aleyküm ehl-el-beyti innehu harnidün mecidün innemâ yüridüllahi liyüzhibe anküm-ür-ricse ehl-el- i beyti ve yutahhireküm tathirâ. înnallahe ve melâ’iketehu yusallûne alen-nebiyyi yâ eyyühelleziyne âmenu sallû â aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammedin kemâ salleyte alâ tbrahime ve alâ âl-i îbrahime inneke hamidün mecidün ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammedin kemâ bârekte alâ îbrahime ve alâ âl-i îbrahime fil-âlemiyne inneke hamidün mecidün adede halkıke ve rıdâ nefsike ve zinete arşi- ke ve midâde kelimâtike küllemâ zikrek-ez-zâkirûne vegafele an zikrik-el-gafilûn. Allahümme salli efdale salâvatike alâ eşrefi mahlûkatike seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
adede mâ’lûmatike ve midâde kelimâtike küllemâ zekerek-ez-zâkirune ve gaf ele an. zikrik-el-gafilûn. Allahüm- i me salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve t nebiyyike ve habibike ve resûlik-en-nebiyyil-ümmiyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim adede mâ fis-semâvat-i ve mâ fil-ardi ve mâ beynehümâ ve ecre lûtfike fi umurinâ vel-müslimiyne ecma’iyne yâ Rabbel-âlemiyn. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli hi ve sahbihi ve sellim adede mâ kâne adede mâ yekûne ve adede mâ hüve kâ’inün fi ilmillah. Allahümme salli ve sellim alâ ruhi seyyidinâ Muhammedin fil-ervâhi ve hüve nurün ve salli ve sellim alâ ismihi fil-esmâ’i ve salli i ve sellim alâ cesedihi fil-ecsâdi ve salli ve sellim alâ kabrihj.
Allanûmme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin i sahib-il-alâmeti vel-gamameti. Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin sahib-iş-şefa’ati vel-kerameti. Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin sahib-ün-nü- büvveti ver-risâleti. Allahümme salli ve sellim alâ seyyi dinâ Muhammedinillezi hüve ebhâ min-eş-şemsi vel-kameri ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin adede hasenâtin Ebi-Bekrin ve Ömere ve Osmane ve Hayderin ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin adede nebat-il-ardi ve evrak-iş-şeceri. Allahümme salli ve sellim alâ seyy dinâ Muhammed-in-nebiyyil-melihi sahib-il makam-il-â’lâ vel-lisan-il-fasih. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ I Muhammedinillezi câ’e bil-hikmeti vel-mev’ızeti verre’feti ver-rahmeti ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim efdale salâvatike ve selâmike adede mâ’lûmatike ve midâde ke- i limâtike küllemâ zekerek-ez-zâkirûne ve gaf ele an zikrih-il-gafilûn Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin abdikellezi cemâ’te bihi eştât-en nüfusi venebiyyikellezi nevveret bihi zalâm-el-kulûbi ve habibikellezi ahtertehu alâ külli habib. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin-illezi câ’e bil-hakkıl-mübiyn ve erseltehu rahmeten lil-âlemiyn ve şefi-al-müznibiyne yevme yekum-ün-nâsi li-Rabbil-âlemiyn. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin kemâ yenbagi li-şerefi nübüvvetihi ve li-azimi kadrih-il-aziym ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin hakka kadrihi ve mikdar-ih-il-aziym ve salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed-in-ir-Resûl-il-keriym-il-mütâ-il emin. Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammed-in-il-habibi ve alâ j ebiyhi îbrahim-el-halilü ve alâ ahıyhi Musâ

el-kelimi ve ala ruhillah-i Ise’l-emin ve ala abdike ve nebiyyike Süleymane ve ala ebiyhi Dávude ve ala cemi-il-en- biyá’i vel-mürseliyne ve ala ehl-i tá’atike ecma’iyne min ehl-is-semávati ve ehl-il-ardiyne küllemá zekerek-ez-zakirune ve gáfele an zikrik-el-gafilün. Allahümme salli ve sellim ve bárik ala ayn-il-ináyeti ve zeyn-ül-kiyameti ve kenz-ül-hidayeti ve tiraz-il-hulleti ve arus-il-memleketi ve §ems-ü§ geri’ati ve lisan-il hocceti ve §efi-il ümmeti ve imám-il-hadreti ve nebiyyir-rahmeti es’adiná Muhamme- din ve ala Ádeme ve Nuhin ve íbrahim-el halili ve ala ahiyhi Musel-kelimi ve ala ruhillahi isel-emin ve ala Dávude ve Süleymane ve Zekeriyya ve Yahya ve Su’aybin ve ala álihim küllemá zekerek-ez-zákirune ve gáfele an zikrik-el-gafilün.
Allahümme yá daim-el fadli alel-beriyyeti yá básit-el-yedeyni bil-atiyyeti yá sahib-el meváhib-is-seniyyeti yágafir-ez-zenbi vel-hati’eti salli ve sellim alá seyyidiná Muhammedin hayr-ül-verá seciyyeti ve alá álihi ve ashabihil berreret-il-nakiyyeti vagfir lená yá Rabbená fi házih-il- cem’iyyeti hak lá iláhe illállahu Muhammedün Resülüllahi tbrahime halilullahi sallallahu aleyhi ve sellem.
Yá seyyidi yá Resülallahi yá senedi ve yá melázi ve zuhrâ ente tekfiyni hak lâ ilâhe illâllahu Muhammedün Resûlüllahi İbrahimü halilüllahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yâ sahib-el-vakti yâ gavs-ez-zamani ve yâ hulâsa’tel-enbiyâ’i yâ cevher-el-kevneyni hak lâ ilâhe illâllahu Muhammedün Resûlüllahi ibrahimü Halilüllahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yâ râfi-ez-zerâ yâ melce-el-fukara ve ente ayn-ül-verâ yâ sahib-el-ayneyni hak lâ ilâhe illallahü Muhammedün Resûlüllahi İbrahimü Halilüllahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ce’altü medhe Resûlallahi mû’temedile’allehu inde tekfiyni yükâfiyni hak lâ ilâhe illâllahu Muhammedün Resûlüllahi ibrahimü Halilüllahi sallalahu aleyhi ve selllem. İza etâni beşiyrün vellezi mâ’ahu bi-fadiihi inde telkıyni yülâkıyni hak lâ ilâhe illâllahu Muhammedün Resûlüllahi İbrahimü Halilüllahi sallallahu aleyhi ve sellem. (Aleyhi elfü salâtin bâ’dehâ mi’etün madrubetin fi semâniyne) elfe tıs’ıyn. Kul lâ ilâhe illâllahu Muhammedün Resûlüllahi ibrahimü Halilüllahi sallallahu aleyhi ve selleme alen-nûr-il-mübiyne Ahmed-el-Mustafa seyyid-ül-mürseliyne ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaıyn. Yâ Allahu yâ Rahmanü ırham-il-müslimiyne.. Yâ Allahu yâ Rahmanu veffik-il-müslimiyne. Yâ Allahu yâ Rahmanu unsur-il-müslimiyne elfü salâtin sümme selâmin ales-sırrıl aziym Ahmed-el-Mustafa seyyid-il-âle-miyne ve alâ âlihi ve sahbihi ecma’ıyn. Yâ hannanü yâ t mennân teveffenâ alel-iyman salâti ve selâmı alâ bedr-it-tamam ilâ yevm-il-kıyameti ve fi tûl-iz-zaman. Salâva- tullahi alâ men lehüş-şefa’atü alâmstü Nebiyyinâ Mu- hammedin muzallelün bil-gamameti yâ Mustafa şey’enlillah yâ sırren min sırrıllah yâ Mustafa şey’en lillah yâ feyzen min feyzillah yâ Mustafa şey’en lillah yâ nûren min nurillah (Yâ mütecellî ırham zülli yâ müte’ali aslih hali) yâ Resûlallahi gavsen ve meded yâ habiballahi aleyk-el mû’temedi yâ nebiyyallahi kün lenâ şâfi’an ente vallahü şefi’ün lâ türed yâ Rabi entallahi yâ Rabi entallahi yâ hasbü entallahi yessir lenâ ilme (Lâ ilâhe illâllahü)Muhammedün Resûlüllahi hakkan ve sıdkan ve salli alâ eşrefi nûri cemi-il-enbiyâ’-i vel-mürseliyn vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn..