Evrad-ı-Fethiyye Ve Okunuşu

By | 26 Mayıs 2015

evrad-i-fethiyye-ve-okunusu   Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Lâ ilâhe illâllahü adede habbâtihi.. Lâ ilahe illâllahü adede hayatihi.. Lâ ilâhe illâllahü adede hasatihi.. Lâ ilâhe illâllahü adede kelimatihi.. Lâ ilâhe illâllahü adede halkihi.. Lâ ilâhe illâllahü zinete arşihi.. Lâ ilâhe illâllâhü mil’e semâvatihi.. Lâ ilâhe illâllahü mil’e ardıhi.. Lâ ilâhe illâllahü adede misli zâlike mâ’ahu.. Lâ ilâhe illâllahü vahdehu lâ şerike lehû lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedih-il-hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyh-il-masiyr.. Estağfirul- lahe Sübhanallahi vel-hamdü lillahi ve lâ ilâhe illâllahü vallahu ekberü ve lâ havle ve kuvvete illâ billah-il aliy- yil-aziym..

Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Sübhanallahi ve bi-hamdihi.. Ve mâ tevfikü illâ bil-lâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi sübhanallah-il-aziymi ve bi-hamdihi.. Sübhanallahi ve bi-hamdihi adede halkihi ve zinete arşihi ve rıdâ’e nefsihi ve midâde keli- mâtihi ve müntehâ
ilhimi ve minnetihi ve rahmetihi ve re’fetihi ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il-aliyyil-aziym.. Allahümme yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allahü yâ bedi’as-semâvati vel- T ardi yâ mâik-el-mülki yâ zel-celâli vel-ikram.. Yâ lâ ilâhe illâ ente innâ nes’elüke bi-izzetike en tuhyi kulûbenâ ve ecsâmenâ ve ebdânenâ ve ervahenâ bi-envari mâ’rifetike
ebeden dâ’imen bâkıyen hâdiyen yâ Allahü yâ Allahü yâ. Allah.. Ve bi-envâri hidayetike ve bi-envâri kudretike ilâhi â’mâlüna kaliylün ve hâcâtüna kesiyrün ve ilâhüna basiyrün.. Allahümmef’al binâ mâ ente lehu ehlün ve lâ t tef al binâ mâ nahnü lehu ehlün.. Allahümme inniy es’elüke mâ lâ estahıkku ve e’uzü bike mimmâ estahıkku I ni’mel-Mevlâ ve ni’men-nasiyr gufraneke Rabbenâ ve f ileyk-el-masiyr.. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh-il aliyyil-aziym.. El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn es-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma’ıyn.. Allahümme yâ vâcib-el-vüeudi ve yâ vâhib-el-hayri vel-cûd.. Efıd aleynâ enváre rahmetike ve yessir lenel-vüsule ilâ kemâli mâ’rifetike.. Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ ve lâ yuhitûne bi-şey’in min ilmihi illâ bi^mâ şâ’e ve lâ mâ’rifete lenâ illâ mâ elhemte- nâ inneke ent-el alim-ül-hakiym.. Allahümme innâ nes’elüke min-el-ismeti devamehâ ve min-en-ni’meti tamamehâ ve min-el-âfiyeti husulehâ ve min-er-rahmeti şümûlehâ ve min-el-ayşi ergadehu ve miıı-el-ömri es’adehu ve min-el-vakti atyabehu ve min-er- rızkı evsa’ahu ve min-el-fadli â’zebehu ve min-el-lûtfi enfa’ahu ve min-el-in’ami e’ammehu ve min-el-ihsani etemmehu.. Allahümme yâ Allahu kün lenâ yâ Cebbâr.. Ve lâ I tekün aleynâ yâ Gaffâr.. Allahümme yâ Allahu ahtim bis- I sa’adeti âcâlenâ ve hakkık biz-ziyadeti âmâlenâ vakrün bil-âfiyeti gudüvvenâ ve âsâlenâ vec’al ilâ rahmetike ve i magfiretike masiyrenâ ve me’alenâ ve subbe sicâle afvike t alâ zünûbinâ ve münne aleynâ bi-islâhi uyubenâ vec’al-it-

a’idnâ min mucibât-in-nedameti yevm-el-kıyameti ve haf fif annâ sikal-el-evzâri verzüknâ mâ’iyşe’t-il-ebrâr vekfinâ vasrif annâ şerrel-eşrâri vâ’tik rıkabena ve rıkabe âbâ’inâ ve ümmehâtinâ ve meşâyihinâ ve üstâzinâ min-ed-deyni vel-mezalimi ven-nâri bi-izzetike yâ azizü yâ gaffarü
yâ keriymü yâ settârü yâ haliymü yâ vehhâb.. Ve sallallahümme alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi
ecma’ıyne (Âmin) bi-rahmetike yâ erham-er-Rahimiyn vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn..