Evrad-ı-Fethiyye Ve Okunuşu – 2

By | 26 Haziran 2015

evrad-i-fethiyye-ve-okunusu-2   BismilIah-ir-Rahman-ir-RahiymE’ûzü billahi min-eş-şeytan-ir-raciym Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahiym

Allahu lâ ilâhe illâ hüvel-hayyül kayyûmü lâ te’huz hu sinetün ve lânevmün lehu mâ fis-semâvati ve mâ fil-ardi men-zellezi yeşfa’ıı indehu illâ bi-iznihi yâ’lemü mâ beyne eydiyhim ve mâ halfehüm ve lâ yuhitûne bi-şey’in min ilmihi illâ bi-mâ şâ’e vesi’a kürsiyyühüs-semâvati velarda ve lâ ye’udühü hıfzıhümâ ve hüvel-aliyyül-aziym..
Sübhanallahi el-hamdü lillahi Allahu ekberü lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerike lehu lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.. Sübhanallahi velhamdii lillahi ve lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber.. Lâ ilâhe ıllâllah-ül melik-ül-cebbâr.. Lâ ilâhe illâllah-ül vahid-ülsahhâr.. Lâ ilâhe illâllah-ül aziz-ül-gaffâr.. Lâ ilâhe illâl-
lah-ül kerim-üs-settâr.. Lâ ilâhe illâllah-ül kebir-ül-mü-te’al.. Lâ ilâhe illâllahu hâlık-ül leyli ven-nehâr.. Lâ ilâhe illâllah-ül mâbudi bi-külli mekân.. Lâ ilâhe illâllah-ülmezkûr-ül bi-külli lisan.. Lâ ilâhe illâllah-ül mâ’rufu bi-külli ihsan.. Lâ ilâhe illâllahu külle yevmin hüve fi şe’n..
Lâ ilâhe illâllahu iymanen billah.. Lâ ilâhe illâllahu emâ-nen min’Allah.. Lâ ilâhe illâllahu emâneten ind’Allah.. Lâ ilâhe illâllahu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.. Lâ ilâ-he illâllahu ve lâ nâ’büdü illâ iyyâh.. Lâ ilâhe illâllahu hakkan hakka.. Lâ ilâhe illâllahu iymânen ve sıdka. Lâ ilâhe illâllahu tâ’abbüden ve nkka.. Lâ ilâhe illâllahu te-lâttüfen ve rıfka.. Lâ ilâhe illâllahu kable külli şey’in.. Lâ ” ilâhe illâllahu bâ’de külli şey’in.. Lâ ilâhe illâllahu yebka ’’ Rabbünâ ve yefnâ ve yemûtü külli şey’in.. Lâ ilâhe illâllah-ül melik-ül hakkul-mübiyn.. Lâ ilâhe illâllah-ül me-kül hakkul-yakiyn.. Lâ ilâhe illâllah-ül aliyyül-aziym.. 0 Lâ ilâhe illâllah-ül hakim-ül-keriym.. Lâ ilâhe illâllahu o Rabbüs semâvat-is-seb’i ve Rabbül arş-ül-aziym.. Lâ ilâhe i
illâllah-ül ekrem-ül ekremiyn.. Lâ ilâhe illâllahu erhamür-râhimiyn.. Lâ ilâhe illâllahu habib-üt-tevvâbiyn.. Lâ ilâhe illâllahü
râhim-ül-mesâkiyn.. Lâ ilâhe illâllahü hâdiyyül-mudilliyn.. Lâ ilâhe illâllahü delil-ül-hâ’iriyn.. Lâ ilâhe illâllahü emân-ül-hâifiyn.. Lâ ilâhe illâllahü gıyâs-ül müstegıysin.. Lâ ilâhe illâllahü hayr-ün-nâsırıyn.. Lâ ilâhe illâllahü hayr-ül-hâfızıyn.. Lâ ilâhe illâllahü hayr-ül-vârisiyn.. Lâ ilâhe illâllahü hayr-ül-hâkimiyn.. Lâ ilâhe illâllahü hayrür-râzıkıyn.Lâ ilâhe illâllahü hayr-ül-fâtihiyn.. Lâ ilâhe illâllahü hayr-ül-gafiriyn.. Lâ ilâhe illâllahü hayr-ür-râhimiyn.. Lâ ilâhe illâllahü vahdehu ve sadaka vâ’dehu ve nasara abdehu ve e’azze cündehu ve hezem-el-ahzâbe vahdehu ve lâ şey’e bâ’dehu.. Lâ ilâhe illâllahü ehl-ünni’meti ve lehül-fadlü ve lehüs-senâ’ül-hasen.. Lâ ilâhe illâllahü adede halkıhi ve zinete arşihi ve rıdâ’e nefsihi ve midâde kelimâtihi.. Lâ ilâhe illâllahü sahib-ül vahdaniyyet-il ferdâniyyet-il kadimiyyet-il ezeliyyet-il ebediyyet-illezi leyse lehu sıddun ve lâ niddün ve lâ şibhün ve lâ şerikün yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedih-il hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadir ve ileyh-il masiyr.. Hüvel-evvelü vel-âhirü vez-zâhirü vel-bâtmü ve hüve bi-külli şey’in aliym. Leyse kemislihi şey’ün ve hüves-ssmi’ul-basiyr.. Hasbünallahii ve ni’mel-vekil ni’melMevlâ ve ni’men-nasiyr.. Hasbünallahü ve ni’mel-vekil
ni’mel-Mevlâ ve ni’men-nasiyr gufraneke Rabbena ve ileyk-el-masiyr..
Allahümme lâ mâni’a limâ â’teyte ve lâ mû’tiy limâ menâ’te ve lâ râdde limâ kadayte ve lâ yenfâ’u zel-ceddi mink-el-ced.. Sübhane Rabbiyel aliyyil-â’lel-vehhâb.. Sübhane rabbiyel aliyyil-â’lel kerim-il-vehhâb„ Sübhaneke mâ abednâke hakka ibadetike.. Sübhaneke mâ arefnâke hakka mâ’rifetike.. Sübhaneke mâ zekemâke hakka zikrike.. Sübhaneke mâ şekemâke hakka şükrike.. Sübhan’allah-il-ebediyyil-ebed.. Sübhan’allah-il-vahid-il-ahad. Sübhan’allah-il ferd-is-samed.. Sübhan’allahi râfi-is-semâvati bi-gayrı amed. Sübhan’allahi bâsıt-il-aradıyni bilâ sened.. Sübhan’allah-illezi lem yettahiz sahibeten ve lâ veled.. Sübhan’allah-illezi lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehu küfüven ahad.. Sübhan-el-melik-il-kuddüs..Sübhane zil-mülki vel-melekût.. Sübhane zil-izzeti vel-aza-meti vel-kudreti vel-heybeti vel-celâli vel-cemali vel-kemali vel-beka’i ves-senâ’i ved-dıyâ vel-âlâ’i ven-nu’amâ’ vel-kibriyâ’i vel-ceberût.. Sübhan-el melik-il-mâ’bud.. Sübhan-el melik-il-vücud.. Sübhan-el malik-il hâhk-il hayyillezi lâ yenâmü ve lâ yemût.. Sübbuhün kuddüsun Rabbünâ ve Rabbül-melâ’iketi ver-ruh..

Sübhanallahi vel-hamdii lillahi ve lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber ve lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il aliyyil aziym.. Allahümme ent-el melik-ül-hakkullezi lâ ilâhe illâ ente.. Yâ Allahü.. Yâ Rahmanü.. Yâ rahiymü.. Yâ mâli kü, yâ kuddüsü, yâ selâmü, yâ mü’minü, yâ miiheyminü, î yâ azizli, yâ cebbârü, yâ mütekebbirü, yâ hâhkü, yâ bâri’ü. yâ musavvirü, yâ gaffarü, yâ kahharü, yâ vehhâbü, yâ rezzakü, yâ fettahü, yâ alimü, yâ kabidü, yâ bâsitü, yâ hâfıdü, yâ râfi’ü, yâ mu’izzü, yâ müzillü, yâ semi’u, yâ basiyrü, yâ hakemli, yâ adlü, yâ lâtifü, yâ hahiyrü, yâ | i halimü, yâ azimli, yâ gafurü, yâ şekûrii, yâ aliyyü, yâ kebiyrli, yâ hafiyzü, yâ mukiytli, yâ hasiybü, yâ celilü, yâ i kerimii, yâ rakibii, yâ mücibli, yâ vâsi’ü, yâ hakimli, yâ vedûdü, yâ mecidii, yâ bâ’isii. yâ şehidü, yâ hakkü, yâ vekilli, yâ kaviyyii, yâ metinli, yâ veliyyü, yâ hamidii, yâ muhsi, ya mübdi’ü, yâ mu’iydü, yâ muhyi, yâ miimiyitli, yâ hayyü, yâ kayyûmü, yâ vâcidü, yâ mâcidü, yâ vâhidii, yâ ahadli, yâ samedü, yâ kadirli, yâ muktedirli, yâ mukaddimli, yâ mu’ahhirli, yâ evvelli, yâ âhirü, yâ zâhirli, yâ bâtmü, yâ vâli, yâ müte’ali ya berrü, yâ tewâbü, yâ mün’imü, yâ müntekımü, yâ afüvvü, yâ râ’ufü, yâ mâlik-el-mülki, yâ zel-celâli vel-ikrami, yâ Rabbi, yâ muksitü, yâ câmiü yâ ganiyyü, yâ mugni, yâ mû’ti, yâ mâni’ü, yâ dârrü, yâ nâfi’ü, yâ nurü, yâ hâdi, yâ bedi’ü, yâ bâki, yâ vârisü, yâ reşidü, yâ saburü, yâ sâdıkü, yâ settârü, yâ men. tekaddeset an-il eşbâhi zâtühu ve tenezzehet an müşabehet-il emsâli sıfâtühu ve yâ men dellet alâ vahdaniyyetihi ve âyâtihi ve şehidet bi-rübubiyetihi masnu’atihi.. Vâhidün lâ min kılletin ve meveudün lâ min illetin.. Yâ men hüve bil-birri mâ’rufün ve bil-ihsani mevsufün.. Mâ’rufün bilâ gayetin, ve mevsufün bilâ nihayetin evvelün kadiymün bilâ ibtidâ’i, âhirün keriymün rahiymün bilâ intihâ’i.. Ve gafere zünûb-elmüznibiyne keremen ve hilmen.. Yâ men leyse kemislihi şey’ün ve hüves-semi’ul-basiyr.. Hasbünallahü ve ni’mel-vekil ve ni’mel-Mevlâ ve ni’men-nasiyr.. Yâ dâ’imen bilâfenâ’in ve yâ ka’imen bilâ zevâlin ve ya müdebbiren bilâ vezirün, sehhil aleynâ ve alâ vâlidîynâ külle asiyr. Lâ uhsî senâ’en aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike azze cârüke ve celle senâ’üke ve tekaddeset esmâ’üke ve azü me şânüke ve lâ ilâhe gayrüke.. Yef’alüllahe mâ yeşâ’ü bi-kudretihi ve yahkümü mâ yüridü ve bi-izzetihi.. Elâ ilâllahi tasiyr-ül-umûr küllü şey’in hâlikin illâ vechehu lehül-hükmü ve ileyhi türca’un. Feseyekfikehümüllahü ve hüves-semiaıl-aliym.. Hasbünallahü ve kefâ semi’alla hü limen de’â leyse verâ’allahil-müntehâ men’i’tesame billâhi yuhyi.. Sübhane men lern yezel Rabben rahiymen ve lâ yezâlü keriymen.. Lâ ilâhe illâllah-ül halim-ül-keriym sübhanallahi ve tebârekâllahü Rabbüs-semâvat-is seb’a ve Rabbül ars-il-aziym vel-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyne ilâhen vâhiden ahaden sameden ferden vitren hayyen kayyûmen ebeden lem yettahiz sahibeten ve lâ veleden ve lem yekûn lehu şerikün fil-mülki ve lern yekûn lehuveliyyün min-ez-zülli ve kebbirhü tekbiren Allahu ekber..

Hasbünallahü lidininâ.. Hasbünnallahü li-dünyana..
Hasbünallahü limâ ehemmenâ.. Hasbünallahü limen bega aleynâ.. Hasbünallahü limen hasedenâ, hasbünallahü limen kâdenâ bi-su’in.. Hasbünallahü ind-el-mevti.. Hasbünallahü ind-el-kabri.. Hasbünallahi ind-el-mesâ’ili..Hasbünallahü ind-el hisabi.. Hasbünallahü ina-el-mizâni.. Hasbünalllahü ind-es-sırati.. Hasbünallahü ind-el-cenneti ven-nar.. Hasbünallahü ind-el-lika’i.. Hasbiyallahüllezi

Lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve ileyhi üniyb.. Lâ ilâhe illâllahü sübhanallahi mâ â’zamallahü lâ ilâhe illallahü sübhanallahi mâ ahlemallahü Lâ ilâhe illâllahü sübhanallahi mâ ekremallahü. Mâ â’zamallahü mâahlemallahü mâ ekremallahü.. Lâ ilâhe illâllahü vah dehu lâ şerike lehu Muhammedün Resûlüllah.. Allahümme salli alâ Muhammedin küllemâ zekereh-üz-zâkirun..
Allahümme salli alâ Muhammedin küllemâ gafele an zikrih-il-gafilûn.. Radîynâ billâhi teâlâ Rabben ve bil-islâmi dinen ve bi-Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyyen ve resûlen ve bil-kur’ani imâmen ve bil-kâ’beti kıbleten ve bis-salâti ves-savmi vez-zekâti vel-hacci fari zatan ve bil-mü’miniyne ihvânen ve bil-mü’minâti ahevâtin ve bis-Sıddıykı vel-Faruki ve zin-Nûreyni vel-Mürtedâ e’immeten ve bi-sair-is-sahabeti rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecma’iyne kıdveten ve bi-halâlillahi teâlâ halâlen ve bihi hisaben ve bi-haramillahi teâlâ haramen ve bihi azaben ve bil-cenneti sevaben ve bin-nâri ikaben.. Meri haben merhaba bis-sabah-il-cedid ve bil-yevm-is-sa’iyd t ve bil-melekeyn-il kirâmeyn-il kâtibeyn-iş şâhideyn-il âdileyni hayyen kümallâhü teâlâ fi gurreti yevminâ ha-zektübâ fi evveli sahifetinâ
häzihi BÎSMİLLAH-İR-RAHMAN-İR-RAHÎYM ve eşhede bi-ennâ neşhedü en lâ ilahe illâllahu vahdehu lâ şerike lehu ve neşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlühu erselehu bil-hüdâ ve din-il-hakkı alâ hâzih-iş-şehadeti nahyâ ve aleyha nemûtü ve aleyhâ nüb’asü inşâ’allahu teâlâ.. E’uzii bi-kelimâtillah-it-tâmmati külleha min şerri mâ halâka.. Bismillahi hayr-il-esmâ’i.. Bismillahi Rabbilardi ve Rabbis-semâ’i.. Bismillahillezi lâ yadurru mâ’a ismihi şey’ün fil’ardi ve lâ fis-semâ’i ve hüves-semi’ulaliym.. El-hamdü lillahillezi ahyanâ bâ’de mâ ematenâ ve redde ilebnâ ervahenâ ve ileyh-il bâ’sü ven-nüşûr.. Asbahnâ ve asbehal-mülkü lillahi vel-azametü velkibriyâ’i velceberutü ves-sultanü vel-bürhanü lillahi vel-âlâü ven-nu’amâ’ü lillahi vel-leyli ven-neharü lillahi ve mâ sekene fiyhimâ lillah-il vahid-il-kahhâr.. Asbahnâ alâ fıtra’t-il islâmi ve alâ kelime’t-il-ihlâsi ve alâ din-i nebiyyinâ Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve alâ milleti ebiynâ Ibrahime haniyfen müslimen ve mâ kâne min-el-müşrikiyn. Salâvatullahi ve melâ’iketihi ve enbiyâ’ihi ve rüsûlihi ve 1 hameleti arşihi ve cemi-i halkıhı alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi aleyhi ve aleyhim-üs-selâmü ve rahmetullahi ve berekâtühu.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ Resûlallah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ habiballah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ halilallah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ nebiyyallah Es-salâtü ves-selâmü aleyke ya safiyyallah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hayre halkıllah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men ahtarehullah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men erselehullah.. Es-selâtü vesselâmü aleyke yâ men zeyyenehullah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men kerremehullah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ men azzemehullah.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ seyyid-el-mürseliyn.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ imam-el-müttekıyn.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ hâtim-en-nebiyyin.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ şefi-al-müznibiyn.. Es-salâtü ves-selâmü aleyke yâ rsûle Rabbil-âlemiyn.. Salâvatullahi ve melâ’iketihi ve enbiyâ’ihi ve rüsûlihi ve hameleti arşihi ve cemi-i halkıhi alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi aleyhi ve aleyhim-üs-selâmü ve rahmetullahi ve berekâtühu.. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin filevveliyn.. Ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-âhiriyn.. Ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fil-mele’il â’lâ ilâ yevm-id-din ve salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin fi külli vaktin ve hıynin ve salli alâ cemi-il enbiyâ-i vel-mürseliyn ve alâ melâ’iketik-elmukarrebiyn ve alâ ibâdik-es-sâlihiyn ve alâ ehl-i tâ’atike ecma’iyne min ehl-is-semâvati ve min ehl-il-aradiyn verhamnâ vahşürnâ mâ’ahüm bi-rahmetike yâ erham-er-râhimiyn.. Allahümme edhilnâ fi rahmetike ve ente hayr-ürrâhimiyn..