Edille-i Şer’iyye Ne Demektir?

By | 15 Haziran 2015

edille-i-seriyye-ne-demektirŞer’i deliller (dînî ölçüler) demektir
Her şeyin, bir ölçüsü vardır. Her işin iyisini, kötüsünü en güzel bir şekilde Din ve Şerîat ayırt eder.
Dînen uymak mecburiyetinde olduğumuz deliller, (Şerîat’ın hükümleri) başlıca dörde ayrılır:
Kitab, Sünnet, İcmâ-ı Ümmet, Kıyâs-ı Fukahâ’dır. Açıklayalım:
Birincisi: Kitab (Kur’ân-ı Kerim).
İkincisi: Sünnet (Peygamberimizin Kur’ân-ı Kerîm’i izah ve tefsir eden sözü, işleri, hal ve hareketleri).
Üçüncüsü: Ümmetin icmâ-ı (Din Müctehidlerinin en büyük müslüman âlimlerinin Şer’i bir hüküm üzerine birleşmeleri).
Dördüncüsü: Fakihlerin kıyaslamaları
(Kur’ân ve Hadisle açıklanmayan şer’i bir meseleyi Kur’ân ve Hadis ile açıklanan başka şer’i bir hükme benzetme yoluyla uygulamalarıdır).
İşte yaptığımız her işimiz Şer’i (Dînî) ölçüleniniz bu dört ölçüdür. Müslümanın her işinde böyle ölçülü hareket etmesi mecburiyeti vardır.