Dört Mezhebe Göre Hac – 21

By | 6 Ağustos 2015

dort-mezhebe-gore-hac-21- ihramlı kimse ilk ihramdan çıkmadan önce hac veya umrede iken cinsel ilişkide bulunursa başlamış olduğu ibadeti bozulur. Buna rağmen görevlerine devam eder, ihrama girdiği yerden başlamak üzere derhal kaza kendisine lazım olur. Bu hususta ittifak vardır.
Ayrıca Şafiye ve Hanbelî’ye göre bir deve kurban etmesi gerekir. Hanefî’ye göre cinsel ilişki Arafat vakfesinden önce olmuş ise hac fasit olur ve bir koyun kurban etmek gerekir.Vakfeden sonra olmuş ise haccı fasit olmaz fakat deve kurban etmek gerekir. Malikî mezhebi de Şafiî gibidir. Her iki halde de ihram ile başlanan ibadet cinsel ilişkiyle ortadan kalkmaz. Bunda ittifak vardır. Cinsel ilişki yasağını işleyen eşler olay yerinde birbirlerinden ayrılarlar mı? Hanefî ve Şafiî mezheplerine göre bu müstehap olur. Malikî ve Hanbelî mezheplerinde isevaciptir.
- İhramlı kişi cinsel ilişkide bulunmayı tekrarlarsa ve ilkinden dolayı kefarette bulunmasa Ebu Hanife’ye göre koyun kurban etmek gerekir. Birinci yasağın işlenmesinden dolayı kefaret verilsin – verilmesin durum aynıdır. Ancak olay bir mekanda tekrarlanmış ise böyle değildir.
Malikî mezhebine göre ikinci ilişkiden dolayı bir şey gerekmez. Şafiî’ye göre iki kavil vardır:
Birincisi: (¡kincisi için de) ikinci bir kefaret gerekir. Daha sonra birinci yasakta olduğu gibi İkincide de bir deve kurban edilmesi gerekir denmiştir. Deve yerine koyun kurban edilmesi gerektiği de söylenmiştir. Sahih olan bir kefaret gerekmesidir.
Ahmed b. Hanbel’e göre birinciden dolayı kefareti yerine getirmiş ise İkinciden dolayı da bir deve kurban etmek gerekir.