Dört Mezhebe Göre Gusül

By | 27 Mayıs 2015

dort-mezhebe-gore-gusul- Mezhep imamları, erkek, kadın ile cinsel ilişkide bulunduğunda, sünnet olurken kesilen deriye kadar erkeğin organı kadının organına girince, akıntı olmasa da, her ikisine de guslün farz olduğunda görüş birliği etmişlerdir.
Zahirî:
- Davud-u Zahirî’ye ve sahabeden bir guruba göre akıntı olmadıkça gusül farz değildir.
- Şafiî, Malikî ve Hanbelî mezhebine göre cinse! ilişkide akıntı olmasa da guslün farz olmasında insanda bulunan ön ve arka (dübür ve gubül) organı ile hayvan organı arasında bir fark yoktur. Ebu Hanife’ye göre ilişki, hayvanla olduğu takdirde akıntı olmadıkça gusül farz olmaz.(*)

Şafiî:
- Meni (döl), lezzet (tad, zevk) duymadan da vücuttan çıksa İmam Şafiî’ye göre guslü gerektirir.
- Cünüp olan kimse yıkandıktan sonra kendisinden meni (döl) akıntısı gelse, Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’e göre; şayet bu kimse idrar yaptıktan sonra gusletmişse tekrar gusül etmesi gerekmez. İdrar yapmadan gusletmiş ise tekrar gusül etmesi gerekir.
Şafi î’ye göre her iki durumda da tekrar gusül gerekir.
Malik’e göre her iki durumda da tekrar gusletmek gerekmez.
Şafiî:
- Meni ister fırlayarak ister normal şekilde çıksın. İmam Şafiî’ye göre guslü gerektirir.
Ebu Hanife, Malik ve Ahmed b. Hanbel’e göre meni fırlayarak çıkmamış ise gusül gerekmez.