Dört Mezhebe Göre Faiz – 30

By | 23 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-faiz-30Mal (alıcı ve satıcı dışında) bir yabancı tarafından telef edildiği takdirde (bu hususta) Şafiî’nin birkaç kavli olup, bunların en sahihi satış kendiliğinden fesh olmaz. Belki müşteri satışı geçerli sayıp zararı kendisi ödemekle, satışı feshedip zararı satıcı (kanalıyla) yabancıya ödetmek arasında serbesttir. Bu Ebu Hanife ve Ahmed b. Hanbel’in de görüşüdür. Malikî mezhebinde de tercih edilen budur.

- Malı satıcı telef etmiş ise satış -afette olduğu gibi- kendiliğinden fesholur. Bu Hanbelî dışındaki mezheplerce böyledir. Hanbelî’ye göre satış kendiliğinden fesholmaz. Bilakis satıcı kıymetini öder. Mal, benzeri bulunandan (misliyyat) ise satıcı benzerini verir.

- Mal, ağacında meyve ise, müşteriye bahçenin tesliminden sonra meyvede telef olma durumu olursa, Ebu Hanife’ye göre telef olan müşterinin zararına hesap edilir, Şafiî’nin iki kavlinden en sahih olanı da böyledir. Malik’e göre telef olan meyve miktarı üçte bir oranından az ise zarar müşteriye; üçte bir veya daha fazla ise zarar satıcıyadır. Ahmed b. Hanbel’e göre telef semavi bir afettense zarar müşteriye, yağma, hırsızlık gibi insanlar tarafından ise satıcıya aittir.