Dinimizde Livata (Homoseksüellik)

By | 30 Nisan 2015

dinimizde-livata-homoseksuellik    Livata/lûtîlik, Kuran ve Sünnet tarafından haram kılınmıştır. Lütîlik, arkadan cinsel ilişkide bulunmaktır. Bu fiilin kendisine tatbik edildiği kişinin erkek veya kadın olması durumu değiştirmez, İslâm âlimlerinin çoğu bu konudaki hadîslere dayanarak, gerek erkeğin erkekle olan cinsel ilişkisini, gerekse de kadını arkadan kullanmayı bir tür zina kabul etmiş ve bu hususta zina haddi’nin tatbik edilmesi gerektiğini söylemişlerdir.
Bazı âlimler ise Kurana dayanarak livâtayı, bir tür hastalık ve sapıklık olarak değerlendirmişler ve zinadan ayrı bir ceza verileceğini söylemişlerdir.
“Sîzlerden (erkeklerden) onu irtikap edenlerin ikisine de ezâ edin, eğer tevbe edip ıslah olurlarsa onlardan vazgeçin; çünkü Allah tevvabdır, rahimdir.” (Ni- sâ Sûresi, 4/16)
Bu âyetin, livata hakkında indiğini kabul eden âlimler, âyette ifade edildiği üzere, bu iğrenç fiili işleyenlere ta’zir ve tedip cezası uygulanacağını belirtmişlerdir.
Kur’an-ı Kerim bize, Lût kavminin bu iğrenç fiil nedeniyle helak edildiğini haber vermektedir:
“Lût’u da peygamber olarak gönderdik; bir vakit kavmine şöyle dedi: ‘Sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı şenaati siz mi yapıyorsunuz? Hakikaten kadınlan bırakıp da şehvetle erkeklere mi vanyorsunuz?! Hayır! Siz haddi aşmış bir kavimsiniz’. Kavminin ise şöyle demekten başka bir cevabı olmadı: ‘Çıkarın şunları memleketinizden; bunlar eteklerini temiz tutan insanlarmış!’ Biz de onu ve ehlini kurtardık; -ancak kansı geride kalıp yere geçenlerden oldu- ve üzerlerine bir azap yağmuru yağdırdık. İşte bak, mücrimlerin akıbeti nasıl oldu!” (Araf Sûresi, 7/80-84)
Lût kavminin kıssası, fıtratın rayından çıkmasının bir örneğini göstermektedir. İlahî âdet, beşeriyetin erkek ve kadından meydana gelmesini gerektirmiş, tek nefsi birbiriyle tamamlamak üzere iki parçaya ayırmış; beşer cinsinin doğum yoluyla varlığını sürdürmesini dilemiş, doğumu da erkekle kadının birleşmesi sonucu vukubulacak şekilde irade etmişti. İşte insanları, bu irade gereğince birleşmeye ve bu yoldan üremeye elverişli durumda yarattı. Ruhen ve bedenen birleşme istidadını sağladı. Kadınla erkeğin birleşmesini garantiye almak için de onlara birleşme lezzeti verdi. Böylece İlahî irade gerçekleşecek, hayat devam edecekti.