Çocuk İçin Ayet, Hadis ve Dua

By | 22 Nisan 2015

Çocuk İçin Ayet, Hadis ve DuaÇocuk İçin Ayet, Hadis ve Dua

Çocuklara dua etmesini öğretme, bazı ayet ve hadisleri me­tin veya anlam olarak ezberden okumalarını öğretme etkinlik­lerini de sayabiliriz. Bunun gerekli olduğunu ve çocuk üzerin­de olumlu etkileri olacağını söyleyebiliriz. İ. Hakkı’nın, yakla­şık altı yaşına kadar çocuğa Kelime-i Tevhidi, Ayet-el Kürsi’yi, Haşr sûresinin son ayetlerini ve Mü’minûn sûresinin 116. Aye­tinin ezberletilmesi gerektiğini belirtmesinden geleneksel eğiti­mimizde bu uygulamanın olduğunu görmekteyiz. Çocuğun ko­layca ezberleyebileceği bu tür Kur’an bölümlerinin yanında, kı­sa dua cümleleri ezberlettirerek dua etmelerini böylece Allah’ı hissetmelerini de temin etmek gerekmektedir. Çocuğun küçük yaştan itibaren dua ile Allah’a yönelip bağlanması, istek ve arzularını O’na büyük bir içtenlikle arz etmesi ruhi yönden de hu­zur içinde olmasını temin edebilir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) ’in de çocuklara dua öğrettiğini gör­mekteyiz. Bir seferinde Kays İbnu Sa’d İbn Ubade isimli çocu­ğa, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in: “Sana Cennet kapılarından biri­ni öğreteyim mi?” dedikten sonra, ‘Allah’tan başka güç ve kud­ret sahibi yoktur’ cümlesini öğrettiğini” bir örnek olarak zik­redebiliriz. “Allah’ım! Fakirlikten, cimrilikten, aşın yaşlılıktan, dünyanın kötülüklerinden ve kabir azabından sana şığınırım” duasının sahabe tarafından çocuklara öğretildiğini görmekteyiz.

Bu örnekleri de dikkate alarak; çocukların ahlaklarının düz­gün, rızıklarının bol, zihinlerinin açık, vücutlarınm sağlık ve sıh­hatte olması, yurdumuzu ve milletimizi her türlü kötülüklerden ve afetlerden korunması için Allah’a dua etmelerini hocanın, hem çocukların Allah’ın varlığını hissetmelerini sağlayacağını hem de Allah’a inanıp güvenmelerini temin edeceğini söyleyebiliriz.