Category Archives: Dualar

İstihâre Duâsı Nasıldır?

İstihâre duâsı budur; “Allâhümme innî estehîruke biilmike, ve estakdiruke bikudretike, ve es’elüke min fadlikelazîm Feinneke takdiru ve lâ efediru ve tâ’Iemü ve lâ a’lemü ve ente allâmül guyûp. Allâhümme in künte tâ’lemü enne hâzelemre hayrun lî fi dîni ve meâşî ve âkibet-i emri ve âcil-i emrî ve âcilihi Fakdirhü li ve yessirhü lî sümme barife […]

Hacet Duâsı

“Allâhümme innî es-elüke tevfıka ehlil-hüdâ, ve âmâle ehlil-yâkîn. Ve münâsahata ehlit-teubeti ve azmeehlis-sabri ve cidde ehlil-haşyeti ve talebe ehlir- rağbeti ve teabbüde ehlü-verai, ve irfâne ehlil-ilmi hatta ehâfeke. Allâhümme innî es’elüke mehâfeten tahcüzünî an mâsıyetıke hatta a’male bitâatike amelen estehıkku bihî rıdâke ve hatta ünâsıhake bittevbeti havfen minke ve hatta uhlisa leken-nesîhate hubben leke ve […]

Kadir Gecesi Duâsı

“Allâhümme inneke afüvvün Kerimün Tühibbül’afve fâ’fü anni.” Ma’nâsı: “Allahım! Muhakkak sen affedicisin, Kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet.” Bu duâyı Kadir Gecesinde ve Ramazan gecelerinde okuyan kimsenin günâhlarını Allâhü Teâlâ affeder, hata ve kusurlarını bağışlar. Mağfiret buyurur. Müslüman Kardeşim! Bütün Kandil Gecelerinde ibâdet etmek. Bu mübârek geceleri ihyâ etmek niyyetiyle mânevi kazanç elde etmeğe çalışmalıyız. […]

Duha Suresi

Okunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym Vedduhâ [1]. Velleyli izâ secâ [2]. Mâ’vedde’ake Rabbüke ve mâ kalâ [3]. Ve lel’âhiratü hayrul leke minel’ûlâ [4], Velesevfe yu’tıyke Rabbüke feterdâ [5]. Elem yecidke yetimen feâvâ [6], Veuecedeke dâllenfehedâ [7].Ve vecedeke âilenfeâğna [8]. Fe’emmelyetiymefelâ takher [9]. Ve’emmessâile felâ tenher [10]. Ve emmâ binî’meti Rabbike fehaddis [11], Ma’nâsı: “Andolsun, kuşluk vaktine, karanlığıyla örterken […]

İnşirah Sûresi

Okunuşu: Bismillâhir’Rahmârıir’Rahiym Elem neşrah leke sadrak [1]. Ve veda’nâ anke vizrak [2]. Elleziy enkada zahrak [3]. Ve rafa’nâ leke zikrak [4], Feinne me’al’usri yüsrâ [5]. İrme ma’alusri yüsrâ [6]. Feizâ ferağte fensab [7]. Ve ilâ rabbike ferğâb [8]. Ma’nâsı: “(Ey Resûlüm!) Senin göğsünü genişletmedik mi? Senden yükünü hafifletip kaldırmadık mı? O, (yük) sırtını ezmekteydi. Senin şanını […]

Âyetel’kürsî

Allâhü lâ ilâhe illâ hüuel’HayyürKayyûm, lâ te’huzühû sinetüu velâ neum, lehû mâfissemâvâti ve mâ fıl’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bi’şey’im min ılmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard. Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüveylaliyyüllaziym. Ma’nâsı: “Allâh o Allâh’dır ki, kendisinden başka hiç bir ilâh (Tanrı) yoktur […]

Duha Suresinin İzahı

Vedduha Sûresinden başlıyarak Kul-Eûzü bi Rabbin-Nâs Sûresine kadar “Tekbir’ alınır. Yâni, bu sûreler okunup bitince her birinin ardından “Allâhü Ekber” demek sünnettir. Öteden beri carî olan bu güzel sünneti bütün hocalar bilir. Bu sûrede Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (A.S.) verilen ni’metler beyan ediliyor. Sûrenin meâli çok açıktır. Sevgili Peygamberimiz Allah’ın sonsuz ni’metlerine nail olmuş ve […]

Âmener’resulü’nün Fazileti Nedir?

Peygamberimiz (S.A.V.) Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyor: Ma’nâsı: “Bakara Sûresinin son iki âyetini geceleyin (bir gecede) her kim okursa, okuyan kimseye bu iki âyet kâfi gelir. Yâni ibâdet etmek o gece âfetlerden, belâlardan ve şeytanların şerrinden emin olmasına yeter.” demektir. Bakara Sûresinin son iki âyeti “Âmener’Resûlü”dür. Kim ki, akşamları “Âmener’Resûlü”den başlayarak, “fen’surnâ alel’kavmil kâfirîn”e kadar şuurlu […]

Âmener’resûlü

Bu aşr-i şerîf yatsı namazından sonra okunur. Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym Âmener’Rasûlü bimâ ünzile ileyhi mirrabbihî uel mü’minûn. Küllün âmene billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulih. Lâ nüferriku beyne ehadim mir Rusulih. Ve kâlû semi’nâ ve eda’nâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykelmasîr. Lâ yükellifüllâhü nefsen illâ vus’ahâ. Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tüâhıznâ innesînâ ev […]

Yâsin Bitince Kısaca Bu Duâ Yapılabilir

“Elhamdü lillâhi Rabbil’âlemiyn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn. Ya Rabbi! Okuduğum Yâsîn-i Şerifi yüce katında kabûl eyle. Sevabını sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Aîeyhisselâm’ın âziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbi. Ölmüşlerimizi ve cümlemizi peygamberimizin şefâatına nâil eyle j ya Rabbi. Bütün Peygamber efendilerimizin ve bilcümle Evliyaullahm […]